Μεσαίωνας εν όψη με το σχέδιο απόφασης της ΕΕΕΠ

Μεσαίωνας εν όψη με το σχέδιο απόφασης της ΕΕΕΠ

από / ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ / Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013 11:27

Παραθέτουμε το σχέδιο απόφασης για τα online παιχνίδια που έχει ετοιμάσει η ΕΕΕΠ. Γυρνάμε στον μεσαίωνα... και οι πειρατές τρίβουν τα χέρια τους μιας και κάποιοι κοντόφθαλμοι δεν βλέπουν πέρα από τα συμφέροντα τους. Απολαύστε χούντα:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
(Ε.Ε.Ε.Π.)
Πανεπιστημίου 25
6ος όροφος,
10564 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210- 3272700   

Σχέδιο απόφασης με τίτλο

«Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».

                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ  (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του  ν. 3229/2004 (A 38) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του ν. 4002/2011 (A 180) και τις διατάξεις του άρθρου 52, παράγραφος 6, του ν. 4021/2011 (Α 218) και του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), συμπληρωματικά δε τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει σύμφωνα με την οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α 180) Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα διεπόμενα από αυτόν θέματα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ως και το γεγονός ότι το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμα εκδοθεί.
3. Τη με αριθμό 55906/1673 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκε η Ε.Ε.Ε.Π. και την με αριθμό. 56660/1679 (Β 2910) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού για την πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 45 έως και 49 σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.
5. Τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1248/2011.
6. Τη με αριθμό 22/2/22/10.2012 απόφαση της Επιτροπής περί ανάληψης της αρμοδιότητας επιβολής των κυρώσεων με βάση τις  διατάξεις των παραγράφων 1, 5 και 8 του άρθρου 51 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου 49  του ν.4002/2011 (Α 180), η οποία δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγοντες λόγοι δημόσιας τάξης για την προστασία του κοινού από την κατασπατάληση χρημάτων στα τυχερά παίγνια, την απάτη και τα συναφή εγκλήματα, και ιδίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και επείγοντες λόγοι προστασίας των συμφερόντων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
8.  Την από 10-12-2012 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ως και του Προϋπολογισμού της Επιτροπής.  

                                                                       Αποφασίζει

Εγκρίνει τις παρακάτω ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1:   ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου από μη κατόχους άδειας. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη  άδεια καθώς και η συμμετοχή των παικτών σε αυτά, αποτελούν ποινικά αδικήματα του άρθρου 52 του ν.4002/2011 (Α 180) και, επιπλέον,  επιφέρουν  τις,  προβλεπόμενες από τον νόμο και την παρούσα, κυρώσεις.

1.2 Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, των οποίων οι ιστότοποι αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
1.3 Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι  τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
1.4 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ενέργεια εμπορικής επικοινωνίας παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια. Η διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας για τυχερά παίγνια που διεξάγονται χωρίς άδεια αποτελούν ποινικά αδικήματα του άρθρου 52 του ν.4002/2011 (Α 180) και, επιπλέον,  επιφέρουν  τις,  προβλεπόμενες από τον νόμο και την παρούσα, κυρώσεις.
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μη αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών  τυχερών παιγνίων δια του διαδικτύου είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αναρτά στο διαδίκτυο ή/και λειτουργεί ιστότοπο, από τoν oποίο παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες χωρίς την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία άδεια. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, μέσω της οποίας παρέχεται η πρόσβαση, καθώς και ο εμπλεκόμενος εξοπλισμός, δεν επηρεάζουν την έννοια του μη αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών  τυχερών παιγνίων δια του διαδικτύου υπάρχει όταν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ιστοσελίδες μη αδειοδοτημένου από την Ελληνική Δημοκρατία παρόχου τέτοιων υπηρεσιών, από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο τόπος εγκατάστασης του μη αδειοδοτημένου παρόχου και του εξοπλισμού του, καθώς και η κατάληξη της διαδικτυακής του διεύθυνσης, δεν επηρεάζουν την έννοια της μη αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4:  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
4.1 Οι υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π. μπορούν να διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό ιστοτόπων, από τους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες  τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, χωρίς την επιβαλλόμενη άδεια. Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν σχετικά στοιχεία από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Αρχές και φορείς καθώς και από κάθε άλλη πρόσφορη πηγή. Η Ελληνική Αστυνομία διαβιβάζει στην Ε.Ε.Ε.Π. στοιχεία και εν γένει αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώνει σε περιπτώσεις που εντοπίζει τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων σε σχέση με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,  προκειμένου να επιβληθούν  οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
4.2 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει κατάλογο (black list),  στον οποίο καταχωρούνται οι ιστότοποι, από τους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες  τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Για την εγγραφή ιστοτόπου στον κατάλογο (black list), αρκεί ο ιστότοπος να προβάλλεται στο διαδίκτυο και να προσφέρει ένα ή περισσότερα τυχερά παίγνια προς διεξαγωγή. Η σύνταξη και η γνωστοποίηση, κατά τις διατάξεις του νόμου, του καταλόγου αυτού είναι ανεξάρτητη από την επιβολή των προβλεπομένων, από το νόμο και την παρούσα, διοικητικών κυρώσεων.
4.3 Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., συγκροτούνται διμελή εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου, από προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν. Τα κλιμάκια αυτά έχουν την αρμοδιότητα βεβαίωσης των δεδομένων προκειμένου να συνταχθεί ο κατάλογος (black list), στον οποίο καταχωρούνται οι ιστότοποι, από τους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες  τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια καθώς και των προβλεπομένων στην παρούσα παραβάσεων, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
4.4. Όταν διαπιστώνεται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο κλιμάκια, η συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στον κατάλογο (black list) ή /και πραγματοποιούμενη παράβαση κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποχρεωτικά αναφέρει το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, τον ιστότοπο, οι παρεχόμενες προς διεξαγωγή κατηγορίες παιγνίων καθώς και τα στοιχεία εκείνων που διενέργησαν τον έλεγχο.
4.5. Ο κατάλογος με τους ιστότοπους (black list), τον οποίο συγκροτεί η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και οι τυχόν αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων διαβιβάζονται, μαζί με κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο για τα εγγεγραμμένα σε αυτόν φυσικά και νομικά πρόσωπα, στις Υπηρεσίες και Φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας και στις δικαστικές Αρχές, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
4.6. Ο κατάλογος με τους ιστότοπους (black list), τον οποίο συγκροτεί η Ε.Ε.Ε.Π., αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο και αποστέλλεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, καθώς και στα πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ώστε να προβούν στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες τους.
4.7. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, μετά από αίτημα της Ε.Ε.Ε.Π. διαβιβάζουν σε αυτήν, αμελλητί, τα στοιχεία των προσώπων  που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και είναι καταγεγραμμένοι στο σχετικό κατάλογο (black list).

ΑΡΘΡΟ 5:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.1. Μετά από κάθε βεβαίωση  παράβασης,  η Ε.Ε.Ε.Π.  καλεί τους  ενδιαφερόμενους σε παροχή εξηγήσεων  και στη συνέχεια εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή μη των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της και ο ν.3051/2002, όπως ισχύει.
5.2. Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλήσεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή εγγράφου με ψηφιακή υπογραφή στο σημείο επικοινωνίας του ιστότοπου.
5.3. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στον διαδικτυακό χώρο της Ε.Ε.Ε.Π. Τα πρόστιμα καταβάλλονται εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή τους στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Ε.Π. που αναγράφει η απόφαση επιβολής. Εφόσον το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται με βάση τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
5.4. Στην περίπτωση βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου σε πάροχο υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, λόγω παροχής των παιγνίων αυτών χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην Ελληνική Δημοκρατία, εφόσον ο πάροχος αυτός διαθέτει άδεια σε άλλη χώρα, ενημερώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για το γεγονός η αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια διακρίνονται, ανά κατηγορία και παράβαση, ως εξής:

6.1 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
6.1.1. Η  ανάρτηση και λειτουργία  ιστοτόπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αναρτημένου στο διαδίκτυο, επιφέρει πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ  για κάθε ημέρα διατήρησης της ανάρτησής του, ανά κατηγορία προσφερομένων από τον ιστότοπο παιγνίων. Ως ημέρα διατήρησης της ανάρτησής του, και ως μία αυτοτελής παράβαση, νοείται μία επίσκεψη του κλιμακίου ελέγχου στον ιστότοπο την ημέρα. Μετά τη βεβαίωση επτά (7) συνολικά παραβάσεων, συνεχομένων ή μη, το ανά ημέρα πρόστιμο διπλασιάζεται. Η πρόσκληση του κοινού να συμμετέχει στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στα παίγνια αυτά, μέσω διαφημίσεων, με αναρτήσεις πρόσκλησης, προσφορά bonus και άλλες παρεμφερείς τεχνικές προσέλκυσης ή άλλους τρόπους εμπορικής επικοινωνίας, αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση, η οποία επιφέρει επιπλέον πρόστιμο, ανά ημέρα, έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
6.1.2.  Η συμμετοχή ανηλίκου σε τυχερό παίγνιο επιφέρει πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά  παικτική συνεδρία.
6.1.3. Η με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με μαζικές αποστολές ή επικοινωνίες, εξατομικευμένη ενημέρωση  συγκεκριμένων αποδεκτών, μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μέσω διαδικτύου, μέσω αποστολής εγγράφων ή/και φορέων μνήμης (memory sticks) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, για την προώθηση ή/και την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου που διεξάγονται χωρίς άδεια, επιφέρει πρόστιμο από  δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τη συχνότητα και τον αριθμό των αποδεκτών.
6.2 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
6.2.1. Η διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια, επιφέρει για κάθε παραβάτη ημερήσιο πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημέρα δημοσίευσης της διαφήμισης ή δημοσιοποίησης της επικοινωνίας.
6.2.2. Στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο (black list)  που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. ή/και που δεν διακόπτουν την πρόσβαση αυτή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του παραπάνω καταλόγου, επιβάλλεται πρόστιμο ανά ημέρα μη διακοπής της πρόσβασης πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά μη αδειοδοτημένο πάροχο. Μετά τη βεβαίωση επτά (7) συνολικά παραβάσεων, συνεχομένων ή μη, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
6.2.3. Στους συμμετέχοντες ως παίκτες, μέσω IP που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, σε παίγνια που προσφέρονται και διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ ανά παικτική συνεδρία. Αν ο παίκτης είναι ανήλικος, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε κάθε πρόσωπο που έχει την νόμιμη επιμέλειά του.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγγραφέας

Administrator

Administrator

Δεν έχετε δικαίωμα δημοσίευσης μηνυμάτων. Παρακαλούμε γραφτείτε για να να πάρετε μέρος στη συζήτηση.

Σχόλια  

adm
Αν το κατέθεσαν ή όχι δεν το γνωρίζουμε. Ελπίζουμε να το ξανασκέφτηκαν, να κατάλαβαν τι τους περιμένει και να το πέταξαν στα σκουπίδια. Όμως αυτό είναι το σχέδιο απόφασης που ήθελαν να περάσουν μέχρι και προχθές και αν δηλώνουν άγνοια δεν με εκπλήσσει. Άγνοια έχουν ακόμα και στο τι μέρα είναι σήμερα.
+2 Θεόδωρος Παπακων.
Που ακριβώς "κατατέθηκε" αυτό το σχέδιο απόφασης; Άνθρωποι της ΕΕΕΠ, σε τηλεφωνική επικοινωνία, αρνήθηκαν οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου, μετά τον περασμένο Δεκέμβριο και δηλώνουν πλήρη άγνοια σχετικά με όσα δημοσιεύονται στο παρόν άρθρο.
27 Οκτ 2021
Μεσοβδόμαδο κουπόνι με εμβόλιμες αγωνιστικές σε κορυφαία πρωταθλήματα αλλά και αρκετές χώρες να δίνουν παιχνίδια Κυπέλλου. Σαφώς και ξεχωρίζει το Ελληνικό Κύπελλο, όπου εχθές είχαμε αρκετές ... Περισσότερα

Τελευταία Μηνύματα από το Forum

Μήνυμα Αποστολέας Ημερ.
infobeto forum Ημίχρονο-Τελικό tipois Σήμερα 01:51
infobeto forum Ελβετικά over georgesv53 Χθες 23:24
infobeto forum sans voir live nklaps Χθες 22:38
infobeto forum Προγνωστικά Σεζόν 2021 - 22 tino Χθες 22:05
infobeto forum Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 Costas1974 Χθες 20:26
infobeto forum Bet της πλάκας coria Χθες 19:30
infobeto forum Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 Costas1974 Χθες 16:17
infobeto forum Championsbet Mak84 Χθες 14:14
infobeto forum Value bets My Big Tip Χθες 13:34
infobeto forum Διαγωνισμός Euroleague 2021-22 BetLaden Χθες 12:03

Μεγάλοι Διαγωνισμοί!

To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Ελληνικό πρωτάθλημα και την Euroleague!

Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!

Στατιστικά Tipsters

  • Profit-Yield 2021
  • Profit-Yield All Time
  • Hot Tipsters (Streak)

Tipster Profit Yield
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ +143.87 +13.69%
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ +69.00 +12.13%
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ +2.29 +0.22%
ΕΡΤΖΑΝ -1.24 -5.17%
ΡΑΠΤΑΚΗΣ -1.48 -0.27%
ΗΛΙΑΚΗΣ -30.95 -3.44%
ΠΡΑΓΙΑΣ -33.48 -9.65%

Tipster Profit Yield
ΗΛΙΑΚΗΣ +1024.96 +11.23%
ΠΡΑΓΙΑΣ +223.42 +13.89%
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ +155.15 +13.89%
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ +94.50 +3.14%
ΡΑΠΤΑΚΗΣ +68.62 +1.48%
ΕΡΤΖΑΝ +14.37 +0.32%
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ -21.32 -1.60%

Please publish modules in offcanvas position.