Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Yannisss

Well-Known Member
11 Μαι 2002
13,494
8,462
113
49
Ναύπλιο
[h=1]Ανάκογλου: «Κάποιοι δεν σέβονται τον ιδρώτα μας…»[/h]Αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram από τον Δημήτρη Ανάκογλου, με φωτογραφία της επίμαχης φάσης του γκολ του Φράνκο Χάρα. «Κάποιοι δεν ξέρουν να σέβονται τον ιδρώτα αυτών που αγωνίζονται», ανέφερε.


081108.jpg

<iframe name="fb1609b4c" width="90px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no" title="fb:like Facebook Social Plugin" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F6Dg4oLkBbYq.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df3d6e5767%26domain%3Dwww.sport-fm.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Ff20442c068%26relation%3Dparent.parent&container_width=520&font=arial&href=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&layout=button_count&locale=el_GR&ref=.VQFPowMbA0M.like&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=90" class="" style="position: absolute; border-style: none; visibility: visible; width: 118px; height: 20px;"></iframe>
<iframe id="twitter-widget-1" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.b44aac737ba5fb3711801841c2833c12.en.html#_=1426149284632&count=horizontal&counturl=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&dnt=false&id=twitter-widget-1&lang=en&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&size=m&text=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%3A%20%C2%AB%CE%9A%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9%20%CE%B4%CE%B5%CE%BD%20%CF%83%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%E2%80%A6%C2%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941%23.VQFPo2Fq0Vk.twitter&via=NovaSPORFM" class="twitter-share-button twitter-tweet-button twitter-share-button twitter-count-horizontal" title="Twitter Tweet Button" data-twttr-rendered="true" style="width: 109px; height: 20px;"></iframe><iframe title="AddThis | LinkedIn Button" frameborder="0" role="presentation" scrolling="no" allowtransparency="true" scrollbars="no" src="http://s7.addthis.com/static/r07/linkedin025.html#href=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&dr=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2F&conf=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Farticle%252Fpodosfairo%252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%252F3054941%26title%3D%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%253A%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582%25E2%2580%25A6%25C2%25BB%26description%3D%25CE%2591%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AE%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%2520Instagram%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%252C%2520%25CE%25BC%25CE%25B5%2520%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2586%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BB%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BA%25CE%25BF%2520%25CE%25A7%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B1.%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BD%2520%25CE%25BD%25CE%25B1%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%2520%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%25C2%25BB%252C%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5.%26product%3Dtbx20-300%26data_track_addressbar%3Dfalse%26username%3Dra-50fd52e80b8e50fd%26pubid%3Dra-50fd52e80b8e50fd&share=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Farticle%252Fpodosfairo%252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%252F3054941%26title%3D%2525CE%252591%2525CE%2525BD%2525CE%2525AC%2525CE%2525BA%2525CE%2525BF%2525CE%2525B3%2525CE%2525BB%2525CE%2525BF%2525CF%252585%25253A%252520%2525C2%2525AB%2525CE%25259A%2525CE%2525AC%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%252520%2525CE%2525B4%2525CE%2525B5%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252583%2525CE%2525AD%2525CE%2525B2%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9%252520%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%252520%2525CE%2525B9%2525CE%2525B4%2525CF%252581%2525CF%25258E%2525CF%252584%2525CE%2525B1%252520%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1%2525CF%252582%2525E2%252580%2525A6%2525C2%2525BB%26description%3D%25CE%2591%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AE%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%2520Instagram%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%252C%2520%25CE%25BC%25CE%25B5%2520%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2586%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BB%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BA%25CE%25BF%2520%25CE%25A7%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B1.%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BD%2520%25CE%25BD%25CE%25B1%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%2520%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%25C2%25BB%252C%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5.%26imp_url%3D0%26passthrough%3Dpinterest_share%253Dmedia%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fresources.sport-fm.gr%2525252FsupersportFM%2525252Fimages%2525252Fnews%2525252F15%2525252F03%2525252F12%2525252F081108.jpg%252526url%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.sport-fm.gr%2525252Farticle%2525252Fpodosfairo%2525252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2525252F3054941%252526description%25253D%252525CE%25252591%252525CE%252525BD%252525CE%252525AC%252525CE%252525BA%252525CE%252525BF%252525CE%252525B3%252525CE%252525BB%252525CE%252525BF%252525CF%25252585%2525253A%25252520%252525C2%252525AB%252525CE%2525259A%252525CE%252525AC%252525CF%25252580%252525CE%252525BF%252525CE%252525B9%252525CE%252525BF%252525CE%252525B9%25252520%252525CE%252525B4%252525CE%252525B5%252525CE%252525BD%25252520%252525CF%25252583%252525CE%252525AD%252525CE%252525B2%252525CE%252525BF%252525CE%252525BD%252525CF%25252584%252525CE%252525B1%252525CE%252525B9%25252520%252525CF%25252584%252525CE%252525BF%252525CE%252525BD%25252520%252525CE%252525B9%252525CE%252525B4%252525CF%25252581%252525CF%2525258E%252525CF%25252584%252525CE%252525B1%25252520%252525CE%252525BC%252525CE%252525B1%252525CF%25252582%252525E2%25252580%252525A6%252525C2%252525BB%2526linkedin%253Dcounter%25253Dhorizontal%26smd%3Drsi%253D%2526rxi%253Dundefined%2526gen%253D0%2526rsc%253D%2526dr%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sport-fm.gr%25252F%2526sta%253DAT-ra-50fd52e80b8e50fd%25252F-%25252F-%25252F55014fa3109aa524%25252F1&li=counter%3Dhorizontal" style="width: 100px; height: 18px;"></iframe>4

Μέγεθος κειμένουΤελευταία ενημέρωση 12/03/2015, 08:10
Σαφείς αιχμές για τη διαιτησία αφήνει ο Δημήτρης Ανάκογλου. Ο αρχηγός της ΑΕΚ με ανάρτησή του στο Instagram αναφέρεται σαφώς στο γκολ του Φράνκο Χάρα για τον Ολυμπιακό ποστάροντας την επίμαχη φάση για την οποία οι «κιτρινόμαυροι» διαμαρτύρονται για χέρι.

«Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να σέβονται την προσπάθεια και τον ιδρώτα αυτών που αγωνίζονται... Χάσαμε κάτι που το αξίζαμε πραγματικά και αυτό είναι που μας στεναχωρεί... Ευχαριστούμε τον κόσμο μας για την εμπειρία που μας χάρισε...», έγραψε ο 23χρονος άσος.

081115.jpg


αφιερωμενο στον φιλο μου τον shadow που δυσκολευοταν να δει το χερι

:sign:
 

GiannisD

Well-Known Member
23 Απρ 2010
1,479
617
113
Απάντηση: Ανακογλου: &amp;quot;καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας&amp;quot;

Μα ουτε τωρα φαινεται κατι, δεν ξερεις αν ακουμπαει στο χερι η αν ακουμπαει στο στηθος. Αν ακουμπαγε στο στηθος παλι ετσι δε θα φαινοταν στη φωτο;
 

grace_kelly

Well-Known Member
14 Μαρ 2013
8,548
3,541
113
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Και στο δεξί χέρι να ακουμπαγε, πάλι έτσι θα φαινοταν στην φωτογραφια. Τόσα καταλαβαινετε, τόσα γράφετε
 

grace_kelly

Well-Known Member
14 Μαρ 2013
8,548
3,541
113
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Οκ, το παίρνω πίσω το τελευταιο λόγω ατόμου που άνοιξε το νήμα. Το "βάθος" της φωτογραφιας δεν μπορεί να φανεί
 

Shadowcaster

Well-Known Member
5 Δεκ 2012
2,406
1,790
113
Piraeus
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

αφιερωμενο στον φιλο μου τον shadow που δυσκολευοταν να δει το χερι

:sign:

Και ακόμα δυσκολεύομαι,οπως έχω την εντύπωση και αρκετοι φίλοι της ΑΕΚ πλέον,μια και το βάρος της κουβέντας για το χτεσινό ματς εχει πέσει κυρίως στον Περέιρα.
Για να μην παρεξηγηθώ:Δεν λέω οτι δεν ειναι χέρι,ουτε λέω οτι είναι.Λεω οτι δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
Εσυ λές οτι είσαι σίγουρος κ όπως σου είπα χτες στο τσατ σεβομαι την αποψή σου.
Επίσης ισχυει κ το αλλο που σου είπα ,οτι για μένα ήταν τελείως αδιάφορο αν περάσει ή όχι ο Ολυμπιακός,αφου και στα 2 ματς μπάλα δεν έπαιξε (και όλη την χρονιά εδω που τα λέμε).
Καταλαβαίνω επίσης οτι για ενα φίλαθλο της ΑΕΚ ,που σαν ομάδα έχει περάσει αρκετά τα τελευταία χρόνια,οτι έγινε χτες στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που έγινε αφήνει μια πίκρα.
Μακαρι να περνούσατε .Και το εννοώ αυτο.
 

nikos_8384

Well-Known Member
13 Νοε 2012
535
410
63
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Ειναι δυσκολη φαση αν ο διαιτητης δεν ειναι πολυ κοντα,διοτι ακομα και με πολλα ριπλεϋ δεν φαινεται εξωφθαλμα που ακουμπαει,αν και κανει κινηση με το χερι ο Χαρα


Η μονη μου ενσταση για τον ρεφερι,ειναι ο'τι ο ιδιος στο χερι του Πετριτς,εδειξε 1000% σιγουρος.Ανθρωπινο λαθος μαλλον.

 
Τελευταία επεξεργασία:
 • Like
Αντιδράσεις: Amantino και SPYRIDON

Avrolimos

Well-Known Member
2 Οκτ 2009
5,419
5,072
113
Αθηνα
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Στην κανονικη ροη μου φανηκε χερι, κατηγορηματικος δε μπορω ομως να ειμαι.
 

Yannisss

Well-Known Member
11 Μαι 2002
13,494
8,462
113
49
Ναύπλιο
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Παιδια απο την στιγμη που ποτε την τελευταια 18τια δεν υπάρχει ουτε μια αμφσισβητουμενη φάση σε ΑΕΚ-Ολυμπιακος που ειναι εις βαρος του Ολυμπιακου δεν αξιζει να κουβεντιάζουμε τιποτα άλλο. Δεν προκειται να συνεχισω και να μπω σε κανεναν διαλογο μια ουτε την διαθεση εχω αλλα και δεν πρόκειται να οδηγισει πουθενα. Το καλο με τον αποκλεισμο ειναι οτι τωρα θα φανει αν οντως ο Μελισανιδης θέλει να νικησει τον Μαρινακη ή να παιξει του χρονου το ρολο των Αλαφουζου και Σαββιδη του χρονου. Με ενδεχομενη πρόκριση της ΑΕΚ δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάσει ευρώ και αυτό το καλοκαίρι

:sign:
ΥΓ χαρηκα πραγματικα για τον τραυματισμο του Μανιατη, ευχομαι ολοψυχα να μην "ξαναπαίξει" μπαλα αν ειναι δυνατον
 
Τελευταία επεξεργασία:

GiannisD

Well-Known Member
23 Απρ 2010
1,479
617
113
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

δε νομίζω με τους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς να έχεις αναλύσει πολλά τα τελευταία 18 χρόνια.

πολλές φορές απορώ αν ο "κύκλος" σας είναι Τσουκαλάδες, γιατί με μεγάλη ευκολία τους παίρνει όλους η μπάλα.
 

nikos_8384

Well-Known Member
13 Νοε 2012
535
410
63
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Στο βιντεο που βρηκα παντως με τις διαφορετικς ληψεις,παλι ακρη δεν βγαινει.

Και προφανως,πρεπει να ευθυνεται η ανεπαρκης καλυψη του οτε.
 

Shadowcaster

Well-Known Member
5 Δεκ 2012
2,406
1,790
113
Piraeus
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Στο βιντεο που βρηκα παντως με τις διαφορετικς ληψεις,παλι ακρη δεν βγαινει.

Και προφανως,πρεπει να ευθυνεται η ανεπαρκης καλυψη του οτε.


Στο βιντεο όπου η καμερα είναι διαγώνια πίσω απο την εστία κ απο εκεί θα μπορούσε να φανεί πιστεύω,μπροστά υπάρχει ενα μαυρο δοκάρι ή κατι τέτοιο τελως πάντων.
Στην καμερα απο ψηλά ,το κρύβει το δοκάρι.
Μιλάμε για καταραμένη φάση.
Μηπως τις επόμενες μέρες βγεί κάποιο βίντεο ή φώτο απο κάποιον φωτογράφο με τον ανάλογο εξοπλισμό.
Πάντως η φάση ήταν εξαιρετικά δυσκολη
 

nikos_8384

Well-Known Member
13 Νοε 2012
535
410
63
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Με σουπερ αργο ριπλεϋ μετα απο 2 μερες,νομιζω αρχιζει να γινεται ξεκαθαρη η κατασταση


Βεβαια,προκαλει απορια η τοση σιγουρια του Καλογεροπουλου

http://www.gazzetta.gr/football/art...a-htypise-sto-stithos-toy-hara-kai-mpike-gkol

Αν θυμαμαι καλα,ο διαιτητης ηταν πολυ πισω απο την φαση και διαγωνια.Με τον αμυντικο της αεκ πισω απο τον χαρα,πως ειναι τοσο σιγουρος....τεσπα
 
 • Like
Αντιδράσεις: gdouvl1984 και Neat Monster

nikitas

Well-Known Member
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Κανονικό γκολ εφόσον σκόραρε αθλητής του ΟΣΦΠ πραγματικά δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί αμφισβητειται μια πανάξια νίκη του ΟΣΦΠ.

Υ.γ φήμες που λένε ότι ο ΟΣΦΠ ετοιμάζεται να μετονομαστεί σε παναξιακο πειραια δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακομη
 
 • Like
Αντιδράσεις: grace_kelly

Προγνωστικά

 • 17:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Ώρα Κυπέλλου
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Αλ Φέιχα - Αλ Χιλάλ
 • 17:30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • ΠΑΣ Λαμία - Απόλλων Παραλιμνίου
 • 18:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Ώρα Κυπέλλου
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Ώρα Κυπέλλου
 • 20:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Αλ Νασρ - Αλ Ιτιχάντ
 • 21:00
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Βαλένθια - Μπιλμπάο
 • 21:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Ώρα Κυπέλλου
 • 22:00
  Novasports 2HD
  • Αγιαξ - Βόλενταμ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης
 • 22:15
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Πάσος Φερέιρα - Μπενφίκα
 • 15:15
  ΕΡΤ3
  • ΑΕΚ Β - Χανιά
 • 19:30
  Novasports 2HD
  • Φορτούνα Ντίσελντορφ - Μαγδεμβούργο
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Μπολόνια - Σπέτσια
 • 21:30
  Novasports 3HD
  • Λειψία - Στουτγάρδη
 • 21:45
  Novasports 6HD
  • Σταντάρ Λιέγης - Εουπεν
 • 21:45
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Λέτσε - Σαλερνιτάνα
 • 21:45
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Λέτσε - Σαλερνιτάνα
 • 22:00
  Novasports 1HD
  • Αλμερία - Εσπανιόλ
 • 22:00
  Novasports 2HD
  • Λοριάν - Ρεν
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ
 • 22:00
  Novasports News
  • Σανταντέρ - Τενερίφη
 • 05:30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 20:00
  Novasports 4HD
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα
 • 21:00
  Novasports Start
  • Αλμπα Βερολίνου - Βαλένθια
 • 22:00
  Novasports 5HD
  • Μονακό - Αρμάνι Μιλάνο
 • 22:00
  Novasports 6HD
  • Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε
 • 22:00
  Novasports Prime
  • Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις
 • 01:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 02:30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA 2022-23
 • 05:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Φοίνιξ Σανς - Ντάλας Μάβερικς
 • 05:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 20:00
  Novasports 4HD
  • Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν
 • 21:00
  Novasports Prime
  • Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
 • 21:30
  Novasports 5HD
  • Μπασκόνια - Αναντολού Εφές
 • 21:45
  Novasports Start
  • Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια
 • Αύριο 28-01-2023
 • 01:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 02:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA 2022-23
 • 02:30
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μέμφις Γκρίζλις
 • 04:30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2022-23
 • 10:30
  Eurosport 1
  • Ριμπάκινα - Αζαρένκα
 • 12:00
  Eurosport 1
  • Λινέτ - Σαμπαλένκα
 • 05:30
  Eurosport 1
  • Στέφανος Τσιτσιπάς - Κάρεν Χατσάνοφ
 • 10:30
  Eurosport 1
  • Νόβακ Τζόκοβιτς - Τόμι Πολ
Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
  K Forum Bot: Ο χρήστης Koulos87 ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Rabona" στο Νόμιμες στοιχηματικές...

  Σχετικά με εμάς

  • Η κοινότητα του infobeto θεωρείται σημείο συνάντησης των παικτών και των ανθρώπων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και δουλεύουμε καθημερινά για να κρατάμε υψηλό το επίπεδο της κοινότητάς μας.

  Μενού χρήστη

  Ακολουθήστε μας στο Facebook