Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Yannisss

Well-Known Member
11 Μαι 2002
13,494
8,462
113
51
Ναύπλιο
[h=1]Ανάκογλου: «Κάποιοι δεν σέβονται τον ιδρώτα μας…»[/h]Αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram από τον Δημήτρη Ανάκογλου, με φωτογραφία της επίμαχης φάσης του γκολ του Φράνκο Χάρα. «Κάποιοι δεν ξέρουν να σέβονται τον ιδρώτα αυτών που αγωνίζονται», ανέφερε.


081108.jpg

<iframe name="fb1609b4c" width="90px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no" title="fb:like Facebook Social Plugin" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F6Dg4oLkBbYq.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df3d6e5767%26domain%3Dwww.sport-fm.gr%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Ff20442c068%26relation%3Dparent.parent&container_width=520&font=arial&href=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&layout=button_count&locale=el_GR&ref=.VQFPowMbA0M.like&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=90" class="" style="position: absolute; border-style: none; visibility: visible; width: 118px; height: 20px;"></iframe>
<iframe id="twitter-widget-1" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.b44aac737ba5fb3711801841c2833c12.en.html#_=1426149284632&count=horizontal&counturl=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&dnt=false&id=twitter-widget-1&lang=en&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&size=m&text=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%3A%20%C2%AB%CE%9A%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9%20%CE%B4%CE%B5%CE%BD%20%CF%83%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%E2%80%A6%C2%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941%23.VQFPo2Fq0Vk.twitter&via=NovaSPORFM" class="twitter-share-button twitter-tweet-button twitter-share-button twitter-count-horizontal" title="Twitter Tweet Button" data-twttr-rendered="true" style="width: 109px; height: 20px;"></iframe><iframe title="AddThis | LinkedIn Button" frameborder="0" role="presentation" scrolling="no" allowtransparency="true" scrollbars="no" src="http://s7.addthis.com/static/r07/linkedin025.html#href=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2Farticle%2Fpodosfairo%2Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2F3054941&dr=http%3A%2F%2Fwww.sport-fm.gr%2F&conf=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Farticle%252Fpodosfairo%252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%252F3054941%26title%3D%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%253A%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582%25E2%2580%25A6%25C2%25BB%26description%3D%25CE%2591%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AE%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%2520Instagram%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%252C%2520%25CE%25BC%25CE%25B5%2520%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2586%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BB%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BA%25CE%25BF%2520%25CE%25A7%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B1.%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BD%2520%25CE%25BD%25CE%25B1%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%2520%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%25C2%25BB%252C%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5.%26product%3Dtbx20-300%26data_track_addressbar%3Dfalse%26username%3Dra-50fd52e80b8e50fd%26pubid%3Dra-50fd52e80b8e50fd&share=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sport-fm.gr%252Farticle%252Fpodosfairo%252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%252F3054941%26title%3D%2525CE%252591%2525CE%2525BD%2525CE%2525AC%2525CE%2525BA%2525CE%2525BF%2525CE%2525B3%2525CE%2525BB%2525CE%2525BF%2525CF%252585%25253A%252520%2525C2%2525AB%2525CE%25259A%2525CE%2525AC%2525CF%252580%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%2525CE%2525BF%2525CE%2525B9%252520%2525CE%2525B4%2525CE%2525B5%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252583%2525CE%2525AD%2525CE%2525B2%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9%252520%2525CF%252584%2525CE%2525BF%2525CE%2525BD%252520%2525CE%2525B9%2525CE%2525B4%2525CF%252581%2525CF%25258E%2525CF%252584%2525CE%2525B1%252520%2525CE%2525BC%2525CE%2525B1%2525CF%252582%2525E2%252580%2525A6%2525C2%2525BB%26description%3D%25CE%2591%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25AE%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%2520Instagram%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%2594%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%252C%2520%25CE%25BC%25CE%25B5%2520%25CF%2586%25CF%2589%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2586%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BB%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BA%25CE%25BF%2520%25CE%25A7%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B1.%2520%25C2%25AB%25CE%259A%25CE%25AC%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B9%2520%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25BD%2520%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BD%2520%25CE%25BD%25CE%25B1%2520%25CF%2583%25CE%25AD%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25B9%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258E%25CF%2584%25CE%25B1%2520%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD%2520%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%25C2%25BB%252C%2520%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5.%26imp_url%3D0%26passthrough%3Dpinterest_share%253Dmedia%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fresources.sport-fm.gr%2525252FsupersportFM%2525252Fimages%2525252Fnews%2525252F15%2525252F03%2525252F12%2525252F081108.jpg%252526url%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.sport-fm.gr%2525252Farticle%2525252Fpodosfairo%2525252Fanakoglou-kapoioi-den-sebodai-ton-idrwta-mas%2525252F3054941%252526description%25253D%252525CE%25252591%252525CE%252525BD%252525CE%252525AC%252525CE%252525BA%252525CE%252525BF%252525CE%252525B3%252525CE%252525BB%252525CE%252525BF%252525CF%25252585%2525253A%25252520%252525C2%252525AB%252525CE%2525259A%252525CE%252525AC%252525CF%25252580%252525CE%252525BF%252525CE%252525B9%252525CE%252525BF%252525CE%252525B9%25252520%252525CE%252525B4%252525CE%252525B5%252525CE%252525BD%25252520%252525CF%25252583%252525CE%252525AD%252525CE%252525B2%252525CE%252525BF%252525CE%252525BD%252525CF%25252584%252525CE%252525B1%252525CE%252525B9%25252520%252525CF%25252584%252525CE%252525BF%252525CE%252525BD%25252520%252525CE%252525B9%252525CE%252525B4%252525CF%25252581%252525CF%2525258E%252525CF%25252584%252525CE%252525B1%25252520%252525CE%252525BC%252525CE%252525B1%252525CF%25252582%252525E2%25252580%252525A6%252525C2%252525BB%2526linkedin%253Dcounter%25253Dhorizontal%26smd%3Drsi%253D%2526rxi%253Dundefined%2526gen%253D0%2526rsc%253D%2526dr%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sport-fm.gr%25252F%2526sta%253DAT-ra-50fd52e80b8e50fd%25252F-%25252F-%25252F55014fa3109aa524%25252F1&li=counter%3Dhorizontal" style="width: 100px; height: 18px;"></iframe>4

Μέγεθος κειμένουΤελευταία ενημέρωση 12/03/2015, 08:10
Σαφείς αιχμές για τη διαιτησία αφήνει ο Δημήτρης Ανάκογλου. Ο αρχηγός της ΑΕΚ με ανάρτησή του στο Instagram αναφέρεται σαφώς στο γκολ του Φράνκο Χάρα για τον Ολυμπιακό ποστάροντας την επίμαχη φάση για την οποία οι «κιτρινόμαυροι» διαμαρτύρονται για χέρι.

«Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να σέβονται την προσπάθεια και τον ιδρώτα αυτών που αγωνίζονται... Χάσαμε κάτι που το αξίζαμε πραγματικά και αυτό είναι που μας στεναχωρεί... Ευχαριστούμε τον κόσμο μας για την εμπειρία που μας χάρισε...», έγραψε ο 23χρονος άσος.

081115.jpg


αφιερωμενο στον φιλο μου τον shadow που δυσκολευοταν να δει το χερι

:sign:
 
Απάντηση: Ανακογλου: &amp;quot;καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας&amp;quot;

Μα ουτε τωρα φαινεται κατι, δεν ξερεις αν ακουμπαει στο χερι η αν ακουμπαει στο στηθος. Αν ακουμπαγε στο στηθος παλι ετσι δε θα φαινοταν στη φωτο;
 
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Και στο δεξί χέρι να ακουμπαγε, πάλι έτσι θα φαινοταν στην φωτογραφια. Τόσα καταλαβαινετε, τόσα γράφετε
 
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Οκ, το παίρνω πίσω το τελευταιο λόγω ατόμου που άνοιξε το νήμα. Το "βάθος" της φωτογραφιας δεν μπορεί να φανεί
 
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

αφιερωμενο στον φιλο μου τον shadow που δυσκολευοταν να δει το χερι

:sign:

Και ακόμα δυσκολεύομαι,οπως έχω την εντύπωση και αρκετοι φίλοι της ΑΕΚ πλέον,μια και το βάρος της κουβέντας για το χτεσινό ματς εχει πέσει κυρίως στον Περέιρα.
Για να μην παρεξηγηθώ:Δεν λέω οτι δεν ειναι χέρι,ουτε λέω οτι είναι.Λεω οτι δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
Εσυ λές οτι είσαι σίγουρος κ όπως σου είπα χτες στο τσατ σεβομαι την αποψή σου.
Επίσης ισχυει κ το αλλο που σου είπα ,οτι για μένα ήταν τελείως αδιάφορο αν περάσει ή όχι ο Ολυμπιακός,αφου και στα 2 ματς μπάλα δεν έπαιξε (και όλη την χρονιά εδω που τα λέμε).
Καταλαβαίνω επίσης οτι για ενα φίλαθλο της ΑΕΚ ,που σαν ομάδα έχει περάσει αρκετά τα τελευταία χρόνια,οτι έγινε χτες στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που έγινε αφήνει μια πίκρα.
Μακαρι να περνούσατε .Και το εννοώ αυτο.
 
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Ειναι δυσκολη φαση αν ο διαιτητης δεν ειναι πολυ κοντα,διοτι ακομα και με πολλα ριπλεϋ δεν φαινεται εξωφθαλμα που ακουμπαει,αν και κανει κινηση με το χερι ο Χαρα


Η μονη μου ενσταση για τον ρεφερι,ειναι ο'τι ο ιδιος στο χερι του Πετριτς,εδειξε 1000% σιγουρος.Ανθρωπινο λαθος μαλλον.

 
Τελευταία επεξεργασία:
 • Like
Αντιδράσεις: Amantino και SPYRIDON
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Στην κανονικη ροη μου φανηκε χερι, κατηγορηματικος δε μπορω ομως να ειμαι.
 
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Παιδια απο την στιγμη που ποτε την τελευταια 18τια δεν υπάρχει ουτε μια αμφσισβητουμενη φάση σε ΑΕΚ-Ολυμπιακος που ειναι εις βαρος του Ολυμπιακου δεν αξιζει να κουβεντιάζουμε τιποτα άλλο. Δεν προκειται να συνεχισω και να μπω σε κανεναν διαλογο μια ουτε την διαθεση εχω αλλα και δεν πρόκειται να οδηγισει πουθενα. Το καλο με τον αποκλεισμο ειναι οτι τωρα θα φανει αν οντως ο Μελισανιδης θέλει να νικησει τον Μαρινακη ή να παιξει του χρονου το ρολο των Αλαφουζου και Σαββιδη του χρονου. Με ενδεχομενη πρόκριση της ΑΕΚ δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάσει ευρώ και αυτό το καλοκαίρι

:sign:
ΥΓ χαρηκα πραγματικα για τον τραυματισμο του Μανιατη, ευχομαι ολοψυχα να μην "ξαναπαίξει" μπαλα αν ειναι δυνατον
 
Τελευταία επεξεργασία:
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

δε νομίζω με τους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς να έχεις αναλύσει πολλά τα τελευταία 18 χρόνια.

πολλές φορές απορώ αν ο "κύκλος" σας είναι Τσουκαλάδες, γιατί με μεγάλη ευκολία τους παίρνει όλους η μπάλα.
 
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Στο βιντεο που βρηκα παντως με τις διαφορετικς ληψεις,παλι ακρη δεν βγαινει.

Και προφανως,πρεπει να ευθυνεται η ανεπαρκης καλυψη του οτε.
 
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Στο βιντεο που βρηκα παντως με τις διαφορετικς ληψεις,παλι ακρη δεν βγαινει.

Και προφανως,πρεπει να ευθυνεται η ανεπαρκης καλυψη του οτε.


Στο βιντεο όπου η καμερα είναι διαγώνια πίσω απο την εστία κ απο εκεί θα μπορούσε να φανεί πιστεύω,μπροστά υπάρχει ενα μαυρο δοκάρι ή κατι τέτοιο τελως πάντων.
Στην καμερα απο ψηλά ,το κρύβει το δοκάρι.
Μιλάμε για καταραμένη φάση.
Μηπως τις επόμενες μέρες βγεί κάποιο βίντεο ή φώτο απο κάποιον φωτογράφο με τον ανάλογο εξοπλισμό.
Πάντως η φάση ήταν εξαιρετικά δυσκολη
 
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Με σουπερ αργο ριπλεϋ μετα απο 2 μερες,νομιζω αρχιζει να γινεται ξεκαθαρη η κατασταση


Βεβαια,προκαλει απορια η τοση σιγουρια του Καλογεροπουλου

http://www.gazzetta.gr/football/art...a-htypise-sto-stithos-toy-hara-kai-mpike-gkol

Αν θυμαμαι καλα,ο διαιτητης ηταν πολυ πισω απο την φαση και διαγωνια.Με τον αμυντικο της αεκ πισω απο τον χαρα,πως ειναι τοσο σιγουρος....τεσπα
 
 • Like
Αντιδράσεις: gdouvl1984 και Neat Monster
Απάντηση: Ανακογλου: "καποιοι δεν σεβονται τον ιδρώτα μας"

Κανονικό γκολ εφόσον σκόραρε αθλητής του ΟΣΦΠ πραγματικά δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί αμφισβητειται μια πανάξια νίκη του ΟΣΦΠ.

Υ.γ φήμες που λένε ότι ο ΟΣΦΠ ετοιμάζεται να μετονομαστεί σε παναξιακο πειραια δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακομη
 
 • Like
Αντιδράσεις: grace_kelly

Προγνωστικά

 • 13:30
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Νάπολι - Φροζινόνε
 • 14:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Ρος Κάουντι - Ρέιντζερς
 • 14:00
  Novasports Prime
  • Χάβρη - Ναντ
 • 14:30
  Novasports 3HD
  • Μαγδεμβούργο - Αμβούργο
 • 14:30
  Novasports 4HD
  • Κλαμπ Μπριζ - Αντβέρπ
 • 15:00
  Novasports Start
  • Λας Πάλμας - Σεβίλλη
 • 15:30
  Novasports 5HD
  • Φορτούνα Σιτάρντ - Φέγενορντ
 • 15:45
  Action 24
  • Καλαμάτα - Καλλιθέα
 • 16:00
  Novasports 2HD
  • Γουέστ Χαμ - Φούλαμ
 • 16:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Σασουόλο - Μίλαν
 • 16:00
  Novasports Premier League
  • Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας
 • 16:30
  Novasports Prime
  • Ντάρμσταντ - Φράιμπουργκ
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Λαμία
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Πάφος - ΑΠΟΕΛ
 • 17:15
  Novasports 1HD
  • Γρανάδα - Αλαβές
 • 17:45
  Novasports Start
  • Άγιαξ - Τβέντε
 • 18:30
  Novasports 3HD
  • Λεβερκούζεν - Βέρντερ Βρέμης
 • 18:30
  Novasports Premier League
  • Άρσεναλ - Άστον Βίλα
 • 19:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Ουντινέζε - Ρόμα
 • 19:30
  Novasports 2HD
  • Άντερλεχτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
 • 19:30
  Novasports Prime
  • Αθλέτικ Μπιλμπάο - Βιγιαρεάλ
 • 20:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • ΑΕΚ - Άρης
 • 21:45
  Novasports 2HD
  • Λιόν - Μπρεστ
 • 21:45
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Ίντερ - Κάλιαρι
 • 22:00
  Novasports 1HD
  • Ρεάλ Σοθιεδάδ - Αλμερία
 • 22:30
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Μπενφίκα - Μορεϊρένσε
 • 13:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας
 • 17:15
  ΕΡΤ3
  • Basket League 2023-24
 • 19:15
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Βίρτους Μπολόνια - Κρεμόνα
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπανταλόνα
 • 20:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • NBA 360 2023-24
 • 20:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Ιντιάνα Πέισερς - Ατλάντα Χοκς
 • 20:15
  ΕΡΤ3
  • Basket League 2023-24
 • 20:30
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας
 • 22:30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Λος Άντζελες Κλίπερς - Χιούστον Ρόκετς
 • 22:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Ντάλας Μάβερικς
 • Αύριο 15-04-2024
 • 01:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2023-24
 • 04:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2023-24
 • 13:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • ATP Masters 1000 2024
 • 15:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • ERC 2024
 • 16:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • ATP Masters 1000 2024
 • 16:05
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • ERC 2024
 • 17:35
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • MotoGP 2024
 • 18:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • ERC 2024
 • 18:45
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Moto3 2024
 • 20:00
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Moto2 2024
 • 21:30
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • MotoGP 2024
Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
 • PANATHA PANATHA:
  οπως και να εχει παμε για μεγαλα ματς
 • Ertzan Ertzan:
  Εντάξει γράφω από τώρα Ολυμπιακό τελικό Final Four :smk1:
 • Ertzan Ertzan:
  Όχι Final Four στον τελικό. Μπαρτσελόνα περνάω καλά εσάς από τα αποδυτήρια ΑΝ έρθετε οπότε είμαι τελικό
 • Ertzan Ertzan:
  Ολυμπιακός-Fener τελικό και το repeat του τελικού fixed
 • PANATHA PANATHA:
  μας μπερδεψες....
 • Ertzan Ertzan:
  κάτσε μπερδεύτηκα και εγώ
 • Ertzan Ertzan:
  Fener-Μονακό έχουμε και ΑΝ έρθετε έχουμε Fener-Παναθηναϊκό
 • PANATHA PANATHA:
  Μπαρτσελοα - Ολυμπικός και μετα με τον νικητη Ρεαλ - 8η ομαδα
 • Ertzan Ertzan:
  Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα και μετά Ολυμπιακός-Ρεάλ εε?
 • PANATHA PANATHA:
  Τα ζευγάρια των playoffs Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι ή Μπασκόνια ή Βίρτους ή Εφές / Παναθηναϊκός - Μακάμπι ή Μπασκόνια / Μονακό - Φενέρμπαχτσε / Μπαρτσελόνα -
  Ολυμπιακός
 • PANATHA PANATHA:
  Οποτε την Τριτη εχουμε Μπακαμπι - Μπασκονια σε μονο ματς....ο νικητης παιζει με Παναθα.....ο ηττημενος θα παιξει με τον νικητη του Εφες - Βίρτους και η νικητρια με την Ρεαλ Μαδριτης....
 • PANATHA PANATHA:
  Με την φορα που εχει παρει η Εφες μπορει να κερδισει Βιρτους και οποια χασει στο Μακαμπι - Μπασκονια και να κοντραρει την Ρεαλ...
 • PANATHA PANATHA:
  Στα εξηγησα ωραια?
 • animusbet animusbet:
  Δεν υπάρχει ομάδα Εφές,επειδή κέρδισε 2 φορές σε μια εβδομάδα τη Φενέρ την κάναμε και ομαδάρα?
 • Ertzan Ertzan:
  Η Ρεάλ δεν χάνει από Efes εκτός και αν ο Λάρκιν τα βάζει και από το σπίτι του τότε υπάρχει ελπίδα
 • Ertzan Ertzan:
  να και ο άλλος πελατάκος :smk1:
 • PANATHA PANATHA:
  Στα 5 ματς πιστευω πως η Ρεαλ θα περασει.....απλα ενω εχει βγει πρωτη μπορει να μην εχει τοσο ευκολο αντιπαλο οσο θα ηταν το φυσιολογικο
 • PANATHA PANATHA:
  1900 ματς και συνεχιζουμε :p
 • Ertzan Ertzan:
  Η Λίβερπουλ είμαι σίγουρος έστειλε κόσμο και κοσμάκι κουβά, σημεία, χάντικαπ όβερ τα πάντα όλα
 • PANATHA PANATHA:
  Σιγουρα τα πολλα λεφτα θα χαθηκαν στο live
 • Ertzan Ertzan:
  Στο ρελαντί τα κορίτσια μας την Βιλνέβ στον τελικό 58-45 λήξη του πρώτου ημιχρόνου
 • Ertzan Ertzan:
  Οι Άγγλοι αυτήν την αγωνιστική κυριολεκτικά γάμησαν κόσμο και κοσμάκι 0-2 η Άστον Βίλλα
 • PANATHA PANATHA:
  Σοκαριστικές στιγμές στο Ουντινέζε - Ρόμα, κατέρρευσε ο Έβαν Εντικά στο 72' της αναμέτρησης.
  1f691.png
  Αποχώρησε με το φορείο, έχοντας ευτυχώς τις αισθήσεις του ο στόπερ των Ρωμαίων, ενώ το παιχνίδι διεκόπη οριστικά.
 • Ertzan Ertzan:
  α γι'αυτό διεκόπη λέω και εγώ τι έγινε εδώ
 • PANATHA PANATHA:
  Για αυτο ειμαι εγω εδω...να ενημερωνω για τα παντα :bravo: :ROFLMAO: :p
  PANATHA PANATHA: Για αυτο ειμαι εγω εδω...να ενημερωνω για τα παντα :bravo: :ROFLMAO: :p