Θέλετε να κάνετε καταγγελία στοιχηματικής εταιρείας;

BetLaden

IFC#6 Champion 2009-10, IFC#1 Super Cup winner 200
Μέλος του προσωπικού
13 Μαι 2002
38,874
25,752
113
51
Infobeto Town
www.infobeto.com
Επειδή υπάρχουν συχνά παράπονα από πλευράς παικτών για στοιχηματικές εταιρείες, και δεν ξέρουν κάποιοι που να απευθυνθούν, συντάξαμε έναν οδηγό για το πως προτείνουμε να ενεργείτε μέχρι να αποφασιστεί ποιος είχε δίκιο.

Το ότι φωνάζει η μία πλευρά, όπως έχει αποδειχτεί από την μικρή ιστορία των στοιχηματικών στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο.
Επίσης αν λάβουμε υπόψιν μερικές περιπτώσεις αντιδράσεων στοιχηματικών εταιρειών σε παίκτες, δείχνει και ότι οι εταιρείες ενοχλούνται από τους παίκτες, απλά δεν έχουν βήμα να το πουν και το λένε κάνοντας διάφορες ενέργειες που ενοχλούν τους συγκεκριμένους παίκτες.
Σίγουρα όμως έχουμε διαπιστώσει και λάθη εταιρειών τα οποία με απλή παρέμβαση μας τα έχουν διορθώσει και αυτό της τιμά.

Σε περιπτώσεις που ...δεν μπορούν να πάνε παρακάτω γιατί οι μόνοι που ξέρουν την αλήθεια είναι οι δυο πλευρές τον διατητή αναλαμβάνουν να τον κάνουν οι αρμόδιες αρχές.

Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να τηρούνται οι κανόνες και η οποιαδήποτε διαφωνία να γίνεται σε πολιτισμένο επίπεδο και χωρίς χαρακτηρισμούς. Και αν κάπου κολλήσει... μπορείτε να διαβάστε το άρθρο για να προχωρήσετε σε καταγγελίες σε αρμόδιες αρχές.

Καταγγελίες στοιχηματικών εταιρειών: https://www.infobeto.com/poy-kai-pws-kanw-kataggelia-stoiximatikis-etaireias

Μακάρι αχρείαστο να 'ναι...
 

BetLaden

IFC#6 Champion 2009-10, IFC#1 Super Cup winner 200
Μέλος του προσωπικού
13 Μαι 2002
38,874
25,752
113
51
Infobeto Town
www.infobeto.com
Καταγγελίες

Ο Κάτοχος ενημερώνει με τους όρους της Σύμβασης τον ενδιαφερόμενο ότι:

α. Ο Παίκτης έχει δικαίωμα να υποβάλει προς τον Κάτοχο οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από αυτόν Παίγνια ή/και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο, διαθέτει πρότυπο στον Ιστότοπο, το οποίο ο Παίκτης μπορεί να συμπληρώσει και υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δημιουργήσει ειδικά για τον σκοπό αυτό (παραθέτει την ηλεκτρονική διεύθυνση), το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

β. Η καταγγελία περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και ειδικότερα:

αα. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο​
ββ. Ημερομηνία γέννησης​
γγ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ​
δδ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής​
εε. Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη.​

γ. Η καταγγελία περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που αυτός διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.

δ. Ο Κάτοχος Άδειας εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της

ε. Εφόσον η απάντηση του Κατόχου δεν ικανοποιεί τον Παίκτη, αυτός δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, να αιτηθεί την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον Παίκτη στον Κάτοχο Άδειας, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.

στ. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.

ζ. Ο Κάτοχος δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας ή/και του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις
 
 • Like
Αντιδράσεις: texnokratis

BetLaden

IFC#6 Champion 2009-10, IFC#1 Super Cup winner 200
Μέλος του προσωπικού
13 Μαι 2002
38,874
25,752
113
51
Infobeto Town
www.infobeto.com
Επίλυση διαφορών

Στην ενότητα αυτή ο Κάτοχος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι:

α. Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

β. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμβαση, ο Κάτοχος και ο Παίκτης οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.

γ. Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, τα μέρη της Σύμβασης απευθύνονται σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.

δ. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει στα μέρη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση/επίλυση, αντίκειται ή καταστρατηγεί τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της Σύμβασης.

ε. Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

στ. Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.
 
 • Like
Αντιδράσεις: texnokratis και PANATHA

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,696
9,146
113
ΟΔΗΓΙΑ 3/2021 Υποδοχή, ταξινόμηση και διαχείριση των καταγγελιών των παικτών των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και υποβολή σχετικών αναφορών

Πολλά και ενδιαφέροντα

Αξίζει να διαβαστεί ΟΛΟ


.
.
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

GATHS

Active Member
4 Σεπ 2018
313
201
43
ΑΘΗΝΑ
Επίλυση διαφορών

Στην ενότητα αυτή ο Κάτοχος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι:


ε. Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.
Με μια πρώτη ανάγνωση στην παραπάνω ανάρτηση δεν πίστευα στα μάτια μου! ένιωσα ηλίθιος που δεν το πρόσεξα στην ανάρτηση του @lilis 2/01/21, και νόμιζα οτι κατι σωστο πάει να γίνει!

Αλλα τελικα ειμαι GATHS, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ !!!

Η αρχική διατύπωση:


Διευθέτηση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών

δεν αναιρεί το δικαίωμα αυτών να προσφύγουν στα αρμό-

δια δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων τους. ΤΖΑ!!!

Αρα επιτρέπει η ΕΕΕΠ να βάλουν στους ορους την φράση και να έχουμε παραιτηθεί ολοι, με πιθανο αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει δικαστήριο για να αποφανθεί κατά ποσο είναι νόμιμη η παραίτηση του πολίτη εκ των προτερων σε χρόνο που δεν θίγεται και σε ζήτημα που δεν γνωρίζει.

ΠΙΑΣ' ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΦ' ΤΟ​

 

nikosmat

New Member
29 Σεπ 2018
8
3
3
Παιδια θεωρώ ότι τουλάχιστον τις σοβαρές στοιχηματικές δεν τις συμφέρει να δημοσιοποιούνται αρκετά περισταστικά παικτών που έχουν αδικηθεί. Στον όποιο ανταγωνισμό που υπάρχει μια καλή δήμη είναι μια καλή διαφήμιση. Οπότε πέρα από ΕΕΕΠ και δικαστήρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να δοκιμάζετε εάν πιστεύετε ότι έχετε δίκιο να δημοσιοποιήσετε τη περίπτωση σας. Βέβαια σε 9 στις 10 περιπτώσεις που διαβάζω όπου διαβάζω παράπονα είναι προφανώς ότι ο παίκτης μόνο στο μυαλο του έχει αδικηθεί...
 
Τελευταία επεξεργασία από διαχειριστή:

GATHS

Active Member
4 Σεπ 2018
313
201
43
ΑΘΗΝΑ
Παιδια θεωρώ ότι τουλάχιστον τις σοβαρές στοιχηματικές δεν τις συμφέρει να δημοσιοποιούνται αρκετά περισταστικά παικτών που έχουν αδικηθεί. Στον όποιο ανταγωνισμό που υπάρχει μια καλή δήμη είναι μια καλή διαφήμιση. Οπότε πέρα από ΕΕΕΠ και δικαστήρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να δοκιμάζετε εάν πιστεύετε ότι έχετε δίκιο να δημοσιοποιήσετε τη περίπτωση σας. Βέβαια σε 9 στις 10 περιπτώσεις που διαβάζω όπου διαβάζω παράπονα είναι προφανώς ότι ο παίκτης μόνο στο μυαλο του έχει αδικηθεί...
H δημοσιοποίηση των περιπτώσεων όπως την εννοείς γίνεται σχεδόν πάντα πριν προηγηθεί μια καταγγελία, η εταιρεία που δεν την συμφέρει να δημοσιοποιούνται περιστατικά είναι τα περιστατικά που είναι επισημά. Δηλαδή η εταιρεία θα αρχίσει να ασχολειτε μετα την όχληση του δικηγόρου για έναν εξωδικαστικο συμβιβασμο η οχι. Δηλαδή αν θα μπει το όνομα της σε πινάκιο για εκδίκαση διαφοράς. Οσο αφορά εμάς που διαβάζουμε τα site αυτά και συμμετέχουμε σε Forum λίγο που τους νοιάζει γιατι για αυτούς είμαστε αρρωστακια....
 

Kostac19

New Member
17 Απρ 2020
29
9
3
Η γνωστοποίηση της διαφωνίας σου στην εεεπ πως γίνεται σε κάποια πλατφόρμα, σε email ξέρει κάποιος. Εννοείται αφού σου έχουν δώσει την επίσημη απάντηση από την εταιρία
 

BetLaden

IFC#6 Champion 2009-10, IFC#1 Super Cup winner 200
Μέλος του προσωπικού
13 Μαι 2002
38,874
25,752
113
51
Infobeto Town
www.infobeto.com
Το αναφέρουμε στο άρθρο:

Ξεκινήστε με καταγγελία στην ΕΕEΠ (Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων) η οποία είναι η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

ΕΕΕΠ
Αχαρνών 17, Αθήνα 104 38,
Τηλ: +30 211 1075000
Ώρες: 9:00–16:00
[email protected]
 
 • Like
Αντιδράσεις: Kostac19

Προγνωστικά

 • 14:30
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Πλίμουθ Αργκάιλ - Ίπσουιτς
 • 16:00
  Novasports Prime
  • Ανδόρα - Λετονία
 • 16:00
  Novasports Start
  • Μολδαβία - Λιχτενστάιν
 • 19:00
  Novasports Prime
  • Σλοβακία - Λευκορωσία
 • 19:00
  Novasports Start
  • Αζερμπαϊτζάν - Καζακστάν
 • 21:45
  Novasports 1HD
  • Δανία - Γαλλία
 • 21:45
  Novasports 2HD
  • Ολλανδία - Βέλγιο
 • 21:45
  Novasports 3HD
  • Αυστρία - Κροατία
 • 21:45
  Novasports 4HD
  • Ουαλία - Πολωνία
 • 21:45
  Novasports 5HD
  • Λουξεμβούργο - Λιθουανία
 • 21:45
  Novasports Prime
  • Λεπτό προς λεπτό
 • 21:45
  Novasports Start
  • Νήσοι Φερόε - Τουρκία
 • 13:30
  Novasports 4HD
  • Ιαπωνία - Καναδάς
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • ACB Supercopa Endesa 2022
 • Αύριο 26-09-2022
 • 01:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2021-22
 • 05:30
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • MotoGP 2022
 • 05:45
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Moto3 2022
 • 06:00
  Novasports Prime
  • WTA 500 Τόκιο Τελικός
 • 07:05
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Moto2 2022
 • 08:30
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • MotoGP 2022
 • 09:00
  Novasports 6HD
  • WTA 250 Σεούλ Τελικός
 • 11:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • World Padel Tour 2022
 • 11:00
  Novasports Start
  • DTM Προκριματικός αγώνας Red Bull Ring
 • 13:20
  Eurosport 2
  • Superbike Καταλωνία
 • 13:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • World Padel Tour 2022
 • 14:00
  Eurosport 1
  • Laver Cup
 • 14:30
  Novasports 5HD
  • DTM Κύριος αγώνας Red Bull Ring
 • 14:50
  Eurosport 2
  • Superbike Καταλωνία
 • 16:00
  Eurosport 1
  • Laver Cup
 • 16:10
  Novasports 5HD
  • DTM Trophy Race Red Bull Ring
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • ATP 250 2022
 • 18:00
  Eurosport 1
  • Laver Cup
 • 18:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Extreme-E 2022
 • 20:00
  Eurosport 1
  • Laver Cup
 • Αύριο 26-09-2022
 • 03:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • ATP 250 2022

Σημερινά Γενέθλια

Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
 • Ertzan Ertzan:
  θεια δίκη στο Γεντί Κουλε, Γκολ στο 112
 • McLaren17 McLaren17:
  @Ertzan δεν βλεπεις τα χαλια μας;;;
 • McLaren17 McLaren17:
  @BetLaden @Ertzan μιας και ειμαι διαθεσιμος λετε να αιτηθω για Ολυμπιακό;;; ποσο χειροτερος απο τον Κομπερμαν μπορει να ειμαι :?


  :spite:
  +1
 • Ertzan Ertzan:
  Στην φάση του 2-1 έπρεπε να δώσει φάουλ στον παίκτη του Άρη, πρέπει να μας έπνιξαν και κάποιο πέναλτι :paidi:
 • TsiTsi Forum Bot:
  Ο χρήστης TsiTsi ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "21/09/2022" στο Προγνωστικά Ποδοσφαίρου.
 • TsiTsi Forum Bot:
  Ο χρήστης TsiTsi ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "22/09/2022" στο Προγνωστικά Ποδοσφαίρου.
 • S Forum Bot:
  Ο χρήστης sanmartean22 ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Ενωση δυνάμεων" στο Προγνωστικά Ποδοσφαίρου.
 • PANATHA PANATHA:
  UEFA Nations League A Γερμανία - Ουγγαρία 0-1 στο 32΄....θεωρώ πως θα εχει ένα ακόμα γκολ το πρώτο ημίχρονο...το Over 1,5 @2.42
 • Ertzan Ertzan:
  Καλώς τον
 • PANATHA PANATHA:
  Άμπαλοι....δεν το εβαλαν....εκνευριστικα αμπαλοι......λογικό αν σκεφτεις πως κανεις τους δεν θα έπαιζε βασικός στην φετινή Παναθα
 • Silver Forum Bot:
  Ο χρήστης Silver ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Κύπρος - Ελλάδα " στο Προγνωστικά Ποδοσφαίρου.
 • Ertzan Ertzan:
  στο κόλπο και ο διαιτητής που ανακάλυψε οφσάιντ στο γκολ της Ελλάδας
 • T tezas:
  Καλησπέρα θα ήθελα να με βοηθήσετε σε κάτι που ψάχνω εδώ κάτω μήνες
 • Ertzan Ertzan:
  Καλησπέρα καλησπέρα για ρίχτο να δούμε αν μπορούμε
 • T tezas:
  Ποιός έχει ασχοληθει με ένα site statisticadedomena
 • Ertzan Ertzan:
  Τι είναι αυτό πάλι, εγώ δεν έχω ιδέα από την ύπαρξη του σάιτ
 • Ertzan Ertzan:
  τώρα που έριξα και μια αναζήτηση στην google δεν βρήκα κάτι πρόσφατο
 • T tezas:
  Ήταν ένα Blogspot που ένας κύριος ανέβαζε ένα Excell με το κουπόνι του ΟΠΑΠ από την έναρξη του έως και τωρα πριν κάτι μήνες
 • Ertzan Ertzan:
  απότι βλέπω ο lilis το ανανέωνε και το σταμάτησε για κάποιο λόγο
 • T tezas:
  lilis;;;;;;
 • T tezas:
  Αυτό είναι από το 2016...εγώ τους παρακολουθούσα έως και πριν κάποιους μήνες και ξαφνικά τα έκλεισαν όλα
 • T tezas:


  Κάτι τέτοιο είχαν φτιάξει
 • D Forum Bot:
  Ο χρήστης Darthvader ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Παραβιαση Οριου καταθεση" στο Παιχνίδια Casino.
  D Forum Bot: Ο χρήστης Darthvader ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Παραβιαση Οριου καταθεση" στο...

  Σχετικά με εμάς

  • Η κοινότητα του infobeto θεωρείται σημείο συνάντησης των παικτών και των ανθρώπων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και δουλεύουμε καθημερινά για να κρατάμε υψηλό το επίπεδο της κοινότητάς μας.

  Μενού χρήστη

  Ακολουθήστε μας στο Facebook