Κανονισμός Διαδυκτιακού Στοιχήματος ΦΕΚ B' 3265 05-08-20

 • Εκκινητής θέματος lilis
 • Ημερομηνία έναρξης

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 21
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΚΤΗ


21.1.
Ο Κάτοχος Άδειας κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λο-

γαριασμό Παίκτη και τερματίζει τη συμβατική σχέση:


α. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για

κλείσιμο του Λογαριασμού του.


β. Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη

της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτο-

ποίησης των στοιχείων του Παίκτη, εφόσον τα στοιχεία

που ο Παίκτης έχει προσκομίσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Κατα-

πολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.


γ. Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για αό-

ριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια.


δ. Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημέ-

νες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των

πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για

το άνοιγμα του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι

αναληθείς ή ανακριβείς.


ε. Για κάθε άλλον λόγο που προβλέπεται ειδικώς στους

όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.


21.2. Εφόσον σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη

που κλείνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρά-

γραφο 21.1, υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, ο Κάτοχος

Άδειας καταβάλλει το υπόλοιπο αυτό στον λογαριασμό

που έχει δηλωθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε

περίπτωση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το

κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, τηρουμένων

των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομι-

μοποίησης Εσόδων.


21.3. Σε κάθε περίπτωση που κατά το Κλείσιμο του

Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη δεν τηρούνται οι

διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίη-

σης Εσόδων, ο Κάτοχος Άδειας λαμβάνει όλα τα απαραί-

τητα μέτρα που προβλέπονται σχετικά στον Κανονισμό

Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες

διατάξεις.


21.4. Δεν επιτρέπεται η εκ νέου ενεργοποίηση Ηλε-

κτρονικού Λογαριασμού Παίκτη πριν παρέλθουν δώ-

δεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού

Λογαριασμού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η

περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 υπό την προϋπόθεση

ότι δεν συντρέχει η περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 22
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ


22.1.
Ο Κάτοχος Άδειας θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογα-

ριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός» στην πε-

ρίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής για χρονικό

διάστημα δώδεκα (12) μηνών.


22.2. Όσο ο Λογαριασμός τελεί στην κατάσταση «Ανε-

νεργός» δεν επιτρέπονται συναλλαγές μεταξύ του Κατό-

χου Άδειας και του Παίκτη.


22.3. Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να προβλέπει στη Σύμ-

βαση Προσχώρησης τέλη διατήρησης σε Λογαριασμούς

που τελούν στην κατάσταση «Ανενεργός», εφόσον υπάρ-

χει θετικό υπόλοιπο.


22.4. Ο Κάτοχος Άδειας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέ-

ρες πριν από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού

στην κατάσταση «Ανενεργός», ενημερώνει τον Παίκτη

ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατά-

σταση αυτή, τον λόγο για τον οποίο αυτό πρόκειται να

συμβεί, τα τυχόν τέλη διατήρησης που πρόκειται να

επιβληθούν, τις συνέπειες που έχει και τον τρόπο με τον

οποίο δύναται να αποφευχθεί η θέση του Λογαριασμού

στην κατάσταση αυτή, η δυνατότητα να αποσύρει τυχόν

υπόλοιπο του Λογαριασμού του και να ζητήσει το κλείσι-

μο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής

σχέσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στη

Σύμβαση Προσχώρησης.


22.5. Αφού παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12)

μηνών από τη θέση του Λογαριασμού στην Κατάσταση

«Ανενεργός», κατά το οποίο είτε δεν ενεργοποιήθηκε ο

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είτε ενεργοποιήθηκε

αλλά δεν υπήρξαν Συμμετοχές, ο Κάτοχος Άδειας κλείνει

τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και εφαρμόζει τα

σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 21.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 23
ΦΡΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


23.1.
Ο Κάτοχος Άδειας θέτει έναν Ηλεκτρονικό Λογα-

ριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής»:


α. Στην περίπτωση προσωρινού αποκλεισμού ή προ-

σωρινής αποχής του από τα Παίγνια, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 20.


β. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.


γ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση του, εφόσον από τα

στοιχεία που διαθέτει προκύπτει ότι έχουν παραβιαστεί

όροι της Σύμβασης Προσχώρησης, που προβλέπουν την

κατάσταση «Φραγής».


δ. Κατά την αιτιολογημένη κρίση και κατόπιν σχετικού

αιτήματος της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον από τα στοιχεία που Αρχή

διαθέτει, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαρια-

σμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξα-

γωγής των Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.


23.2. Σε κάθε περίπτωση θέσης ενός Ηλεκτρονικού Λο-

γαριασμού Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής», ο Κάτοχος

Άδειας ενημερώνει άμεσα το πρόσωπο που τον κατέχει

για τις συνέπειες της «Φραγής».


23.3. Όσο ο Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Φρα-

γής» δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παί-

γνια και η κατάθεση ποσών (deposit) στον Ηλεκτρονικό

του Λογαριασμό. Ειδικότερα θέματα διαχείρισης τυχόν

εκκρεμών Συμμετοχών, απόδοσης κερδών και αιτημά-

των ανάληψης ποσών από Ηλεκτρονικούς Λογαρια-

σμούς που τελούν σε κατάσταση «Φραγής», ρυθμίζονται

με τη Σύμβαση Προσχώρησης, τηρουμένων των κείμε-

νων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης

Νομιμοποίησης Εσόδων.


23.4. Δεν επιτρέπεται η επιβολή τελών σε Ηλεκτρο-

νικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση

«Φραγής».


23.5. Η «Φραγή» αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της

επιβολής της.


23.6. Εφόσον η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι

τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που εφαρ-

μόστηκε, ο Κάτοχος Άδειας κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λο-

γαριασμό, τερματίζει τη συμβατική σχέση και εφαρμόζει

τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 21.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 24
ΟΡΙΑ ΠΑΙΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


24.1.
Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι o Παίκτης, κατά

την έναρξη της πρώτης, μετά τη δημιουργία του Ηλε-

κτρονικού Λογαριασμού, Παικτικής Συνεδρίας, ορίζει

για ορισμένο χρόνο, υποχρεωτικά, τα παρακάτω όρια:


α. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό κατάθε-

σης (deposit limit),


β. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας

(loss limit) και


γ. χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετο-

χής (time limit) στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και στο

Στοίχημα επί εικονικών γεγονότων (virtual events) το

αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννή-

τριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).


24.2. Τα όρια ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα

00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής

ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα

Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία

ημέρα του μήνα.


24.3. Ως χρόνος Συμμετοχής προσμετράται αυτός

της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παί-

γνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων

(virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται

με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random

Number Generator).


24.4. Ειδικά για την περίπτωση του ορίου του μέγι-

στου ποσού απώλειας (loss limit), προσμετρώνται και

οι Συμμετοχές η διακύβευση των οποίων έχει ως πιθανό

αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου που έχει τεθεί.


24.5. Ο Κάτοχος Άδειας, με μήνυμα που προβάλλεται

στον Ιστότοπο, ειδοποιεί τον Παίκτη, κατά περίπτωση,

για τα εξής:


α. Μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, είτε των χρημα-

τικών ορίων που έχει θέσει, είτε του ορίου του μέγιστου

χρόνου Συμμετοχής (time limit), είτε τις είκοσι τέσσερις

(24) ώρες μέγιστης διάρκειας της Παικτικής Συνεδρίας.


β. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρη-

ματικού ορίου, ότι δεν θα του επιτρέπεται πλέον να προ-

βαίνει σε ενέργειες παραβίασης του ορίου αυτού.


γ. Μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση χρο-

νικού ορίου, ότι θα διακοπεί υποχρεωτικά η Συμμετοχή

του στο Παίγνιο.

Η διακοπή λαμβάνει χώρα ως εξής:

αα) Στην περίπτωση διεξαγωγής Λοιπών Διαδικτυα-

κών Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με

γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), των Στοιχημάτων

επί εικονικών γεγονότων (virtual events) το αποτέλεσμα

των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων

αριθμών, των Παιγνίων καζίνο, πόκερ ή/και παραλλα-

γών αυτού που διεξάγονται είτε σε ζωντανή μετάδοση

(live), είτε σε Ειδικό Χώρο (studio) είτε διομότιμα (peer

to peer), εξαιρουμένων των διοργανώσεων πόκερ (poker

tournaments), η διακοπή λαμβάνει χώρα το αργότερο

εντός δύο (2) λεπτών από τη στιγμή της υπέρβασης του

ορίου που έχει θέσει ο Παίκτης ή από την παρέλευση

των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μέγιστης διάρκειας της

Παικτικής Συνεδρίας, όποιο από τα δύο γεγονότα συμ-

βεί νωρίτερα. Μόλις συμπληρωθεί το χρονικό όριο, ο

Παίκτης ειδοποιείται με νέο μήνυμα του Κατόχου Άδειας

ότι εντός δύο (2) λεπτών θα διακοπεί η Συμμετοχή του.


ββ) Στην περίπτωση Παιγνίων πόκερ ή/και παραλλα-

γών αυτού, που διεξάγονται διομότιμα (peer to peer) με

τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments), για τις

οποίες ο Παίκτης έχει καταβάλει Συμμετοχή, η διακοπή

λαμβάνει χώρα με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης

(poker tournament) για την οποία έχει καταβληθεί η Συμ-

μετοχή. Στην περίπτωση που ο Παίκτης έχει καταβάλει

Συμμετοχές σε περισσότερες της μιας διοργανώσεις

που έχουν ξεκινήσει, η διακοπή λαμβάνει χώρα με την

ολοκλήρωση της διοργάνωσης που λήγει τελευταία. Σε

περίπτωση που ο Παίκτης έχει καταβάλει Συμμετοχές σε

διοργανώσεις όπου οι συμμετέχοντες δεν έχουν ακόμη

οριστικοποιηθεί προκειμένου η διοργάνωση να ξεκινή-

σει (registration open), οι Συμμετοχές του Παίκτη ακυ-

ρώνονται και το ποσό που έχει καταβληθεί επιστρέφεται

χωρίς την παρακράτηση προμήθειας (rake, fee).


δ. Στην περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής λόγω

συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετο-

χής (time limit), ότι δεν επιτρέπεται να Συμμετέχει στα

Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι

τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.


ε. Στην περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή

του, θα υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας

(loss limit), ότι επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή

του υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην

οποία θα προβεί, δεν θα υπερβεί το μέγιστο όριο απώ-

λειας (loss limit) που έχει τεθεί.


24.6. Το μήνυμα πρέπει να προβάλλεται για τόσο χρόνο

ώστε να γίνεται αντιληπτό ως παρεμβολή στη διεξαγωγή

του Παιγνίου και να προσλαμβάνεται επαρκώς από τον

Παίκτη. Η διάρκεια προβολής του μηνύματος δεν μπορεί

να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων.


24.7. Ο Παίκτης δύναται να τροποποιεί τα όρια που

θέτει σύμφωνα με την παράγραφο 24.1, αφού παρέλθει

το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν. Εξαιρετικά,

τροποποίηση υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο

εφαρμόζεται άμεσα.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 25
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


25.1.
Ο Κάτοχος Άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και

ξεχωριστό λογαριασμό Παικτών σε Πάροχο Υπηρεσιών

Πληρωμών.


25.2. Για την έναρξη διεξαγωγής τυχερών παιγνίων

σύμφωνα με το άρθρο 6, ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να

διατηρεί λογαριασμό Παικτών με ποσό ίσο με το ένα

δεύτερο (1/2) του ποσού της εγγυητικής επιστολής, για

κάθε Τύπο Άδειας. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του

άρθρου 203 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) προκειμένου να

λάβουν Άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως

άνω άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου,

προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση από την οποία προ-

κύπτει το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι

Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί των Παικτών και αντίγραφο

του τραπεζικού λογαριασμού Παικτών όπου εμφανίζεται

το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. Τα ποσά που βρί-

σκονται κατατεθειμένα στον λογαριασμό Παικτών πρέ-

πει να εξισώνονται τουλάχιστον με το συνολικό ποσό με

το οποίο είναι πιστωμένοι οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί

των Παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμέ-

νο στο λογαριασμό Παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε

σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι

οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί των Παικτών, ο Κάτοχος

Άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα εντός

τριών (3) ημερών.


25.3. Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετο-

χή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου

(withdrawal) του Παίκτη, πραγματοποιούνται με ένα ή

περισσότερα από τα παρακάτω μέσα πληρωμής:

α. Έμβασμα

β. Μεταφορά πίστωσης

γ. Χρεωστική κάρτα

δ. Πιστωτική κάρτα

ε. Προπληρωμένη κάρτα

στ. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet).


25.4. Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετο-

χή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου

(withdrawal) του Παίκτη, πραγματοποιούνται υποχρε-

ωτικά μεταξύ του Παίκτη και του Κατόχου της Άδειας,

χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των αναφερόμενων

στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου Παρόχων Υπηρεσι-

ών Πληρωμών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον

Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων. Σε

περίπτωση που εκ των υστέρων επιβεβαιωθεί χρήση

μέσων πληρωμής που ανήκουν σε τρίτους, απαγορεύε-

ται η χρήση αυτών, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί επι-

στρέφεται στον δικαιούχο του μέσου πληρωμής και δεν

αποδίδονται τυχόν κέρδη.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 26
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ


26.1.
Ο Κάτοχος Άδειας εφαρμόζει ένα αποτελεσμα-

τικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών

των Παικτών, το οποίο Γνωστοποιεί στην Αρχή και τηρεί

αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο από την

Ε.Ε.Ε.Π. στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.


26.2. Ο Κάτοχος διαθέτει σχετική φόρμα καταγγελιών

στον Ιστότοπο. Το περιεχόμενο του εντύπου καταγγελίας

καθορίζεται με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει κατ’

ελάχιστο:

α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

β. Ημερομηνία γέννησης.

γ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.

ε. Διεύθυνση και τρόπο αποστολή της απάντησης.

στ. Περιγραφή του συμβάντος.


26.3. Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από

αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύ-

ναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση

του καταγγέλλοντος.


26.4. Η καταγγελία Παίκτη κατατίθεται το αργότερο

εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της

ημερομηνίας του συμβάντος.


26.5. Ο Κάτοχος Άδειας εξετάζει τα αναφερόμενα στην

καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον κα-

ταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην κα-

ταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.


26.6. Σε περίπτωση που η απάντηση του Κατόχου

Άδειας δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται

να αιτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της

γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης του Κατόχου

Άδειας, την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Η αίτηση εξέτασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Κά-

τοχο Άδειας, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί, τα σχετικά

με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 27
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


27.1.
Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία

ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμ-

βαση Προσχώρησης, ο Κάτοχος Άδειας και ο Παίκτης

οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για

τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα στις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές

διατάξεις αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία

και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά, γνωστοποιώ-

ντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.


27.2. Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της δι-

αφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 27.1, τα μέρη της

Σύμβασης Προσχώρησης απευθύνονται σε έναν από

τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που

είναι καταχωρημένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται

βάσει των διατάξεων της υπ’ αρ. 70330 οικ./2015 κοινής

υπουργικής απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει,

αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδο-

μένα που αφορούν στη διαφορά, γνωστοποιώντας την

πρόθεσή τους για διευθέτηση.


27.3. Η Αρχή μπορεί να απαγορεύσει στα μέρη τις δι-

αδικασίες των παραγράφων 27.1 και 27.2 περί διευθέ-

τησης της διαφοράς, εάν από τα στοιχεία της υπόθεσης

προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη

διευθέτηση αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στους

όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.


27.4. Διευθέτηση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών

δεν αναιρεί το δικαίωμα αυτών να προσφύγουν στα αρμό-

δια δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων τους.


27.5. Διευθέτηση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών

δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους

κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλλει

τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διοικητικές

κυρώσεις.


27.6. Όλες οι διαφορές που απορρέουν ή σχετίζονται

με τη Σύμβαση Προσχώρησης, υπάγονται στην αποκλει-

στική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 28
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


28.1.
Ο Κάτοχος Άδειας διαθέτει εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμό-
τητας, τα έσοδα του Δημοσίου, η αδιάβλητη διεξαγωγή
των Παιγνίων, η απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΜΚΥ και
κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής Παιγνίων, η συνεχής
και κανονική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και
ιδίως να διασφαλίζονται:

α. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου βλάβης των συμ-

φερόντων των Παικτών από τυχόν σύγκρουση συμφε-

ρόντων τους με εκείνα του Κατόχου Άδειας, των στε-

λεχών του, των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων ή

άλλων προσώπων που μετέχουν της Διοργάνωσης των

Παιγνίων.

β. Οι συνθήκες διαφάνειας ως προς τη λειτουργία και

ακεραιότητα της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Παι-

γνίων.

γ. Η παρακολούθηση της Παικτικής Δραστηριότητας

και της λειτουργίας των Παιγνίων για την αποτροπή της

ανάπτυξης απατηλών μεθόδων και, εν γένει, την πρόλη-

ψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και την

πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες, την προστασία των ατόμων κάτω των

είκοσι ενός (21) ετών και των καταναλωτών, την εξα-

σφάλιση του αδιάβλητου των Παιγνίων και, εν γένει, της

κανονικής, απρόσκοπτης, ελεγχόμενης και ασφαλούς

Διεξαγωγής τους.

δ. Ο έλεγχος και η ασφάλεια της επεξεργασίας των
δεδομένων.

ε. Ο απρόσκοπτος και ευχερής έλεγχος, από την Ε.Ε.Ε.Π.
της δραστηριότητας του Κατόχου Άδειας και η διακρί-
βωση τυχόν επιρροών από τα πρόσωπα που επιτελούν
Κρίσιμες Λειτουργίες ή και το προσωπικό του Κατόχου
Άδειας που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος της
συνετής και χρηστής διαχείρισής του.

στ. Η πρόληψη, αποτροπή και επίλυση καταστάσεων

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των παραπάνω προ-

σώπων και των Παικτών.

ζ. Η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών
ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή του
Κατόχου Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών,
υπαλλήλων και εν γένει του προσωπικού του, με τις υπο-
χρεώσεις που υπέχουν από τις κείμενες διατάξεις, καθώς
και κανόνων διενέργειας των συναλλαγών.

28.2. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας περιλαμ-
βάνονται:

α. Οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επί-
πεδα της ιεραρχίας καθώς και διάκριση των καθηκόντων
σε κύρια και δευτερεύοντα. Στο οργανόγραμμα προσ-
διορίζεται με σαφήνεια η περιοχή ευθύνης ανά τομέα,
τμήμα και θέση.

β. Περιγραφή καθηκόντων και ανάπτυξη διαδικασιών
του συνόλου των δραστηριοτήτων ανά οργανική μο-
νάδα.

γ. Διαδικασίες εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκε-
κριμένων εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη, καθώς και τον
χειρισμό θεμάτων εκπροσώπησης του Κατόχου Άδειας,
έναντι της Αρχής.

δ. Διαδικασίες λογιστικού ελέγχου και οικονομικής
παρακολούθησης εισροών και εκροών.

ε. Διαδικασίες για φορολογική ενημέρωση, φορολο-
γικές και συμβατικές υποχρεώσεις, απόδοσης φόρων
και δικαιωμάτων.

στ. Διαδικασίες διαχείρισης εξοπλισμού ως προς τη
λειτουργία και αποδοτικότητα αυτού. Ειδικότερα, οφεί-
λουν να διαθέτουν υγιείς και αποτελεσματικές διοικητι-
κές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού
ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των
κινδύνων και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και
ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας
δεδομένων και λειτουργίας των Παιγνίων.

ζ. Διαδικασίες καθορισμού στρατηγικών στόχων κα-
θώς και προγραμματισμού δράσης σε πλήρη ανάπτυξη,
ανά επιμέρους τομέα και δραστηριότητα.


28.3. Ο Κάτοχος Άδειας λειτουργεί μονάδα εσωτερικού
ελέγχου (Internal Audit), αρμόδια για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επι-
μέρους συστημάτων, διαδικασιών και λειτουργιών, όπως
ιδίως τον λειτουργικό έλεγχο, τον έλεγχο συμμόρφωσης
και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο.

28.4. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, καθώς και
κάθε τροποποίηση αυτού, γνωστοποιούνται από τον Κά-
τοχο Άδειας στην Ε.Ε.Ε.Π. Με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί
να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού.
 
Τελευταία επεξεργασία:

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 29
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

29.1.
Ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει το προσωπικό
που εμπλέκεται με τη διεξαγωγή των Παιγνίων για τις
κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό και μεριμνά για τη
συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης
στο σχετικό αντικείμενο.

29.2. Ο Κάτοχος Άδειας ορίζει υπεύθυνο εκπαίδευσης,
ο οποίος είναι αρμόδιος για την τήρηση πλήρους και
ενημερωμένου αρχείου των εκπαιδευτικών προγραμμά-
των (ενδεικτικά αριθμός και στοιχεία εκπαιδευομένων,
χρόνος, τόπος και διάρκεια εκπαίδευσης, φορείς εκπαί-
δευσης, εκπαιδευτικές δομές, στοιχεία αξιολόγησης των
προγραμμάτων κ.λπ.).
 
Τελευταία επεξεργασία:

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 30
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝΟ Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι ο ίδιος, καθώς επίσης

και όσοι διατηρούν με αυτόν σχέση εργασίας, έργου ή

εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων

για τα οποία γνωρίζουν ότι Συμμετέχουν στα Παίγνια ή

έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει

οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Συμμετοχή τους

αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των

συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαι-

τείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π.

ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 31
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Οι Κάτοχοι Άδειας υπάγονται στις διατάξεις του Γενικού

Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδο-

μένων, του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του ν. 2472/1997

(Α’ 50) και οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προλη-

πτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των

Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν

να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Στην περίπτωση πα-

ραβίασης του απορρήτου των στοιχείων ή/και της υπο-

χρέωσης εχεμύθειας επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις

του άρθρου 51 του νόμου.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 32
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


32.1.
Ο Κάτοχος Άδειας διαθέτει Κεντρικό Πληροφορι-
κό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η
Διεξαγωγή των Παιγνίων σε κεντρικό επίπεδο. Με το ΚΠΣ
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη
Διεξαγωγή όλων των Παιγνίων.

32.2. Η Διεξαγωγή των Παιγνίων πραγματοποιείται
αποκλειστικά μέσω πληροφορικών συστημάτων και
υποσυστημάτων συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε..

32.3. H σύνδεση με το Π.Σ.Ε.Ε. πραγματοποιείται μέσω
του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου του άρθρου 33. Ο
χρόνος παρακολούθησης και ελέγχου καθορίζεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

32.4. Η διασύνδεση του ΚΠΣ με το Ενδιάμεσο Σύστη-
μα Ελέγχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

32.5. Το ΚΠΣ συγκροτείται από επιμέρους (υπο)συ-
στήματα, όπως ιδίως τα (υπο)συστήματα Διαχείρισης
Παικτών (Player Services System), Διεξαγωγής Παιγνί-
ων (Gaming Platform, Betting Platform), συμπεριλαμ-
βανομένων του λογισμικού των γεννητριών τυχαίων
αριθμών (RNG) και του λογισμικού των Παιγνίων, όπου
απαιτείται, Διαχείρισης Στοιχημάτων (Betting), Διαχεί-
ρισης Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling).
Λοιπά περιφερειακά συστήματα που χρησιμοποιούνται
για τη Διεξαγωγή, όπως συστήματα πληρωμών (Payment
Systems), συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS),
συστήματα αντιγράφων ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδο-
μένων (Βackup and Recovery Systems) κ.ά., απαιτείται να
λειτουργούν με τρόπο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση
του ΚΠΣ με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγρα-
φές.

32.6. Το ΚΠΣ εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται
αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

32.7. Το ΚΠΣ διαθέτει λογική και φυσική ασφάλεια,
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως:

α. Ο έλεγχος πρόσβασης στα προγράμματα του λο-
γισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία
και δεδομένα του και σε όλες τις λειτουργικότητές του.

β. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του.

γ. Η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα
των αποθηκευμένων στοιχείων και δεδομένων.

32.8. Το ΚΠΣ πρέπει να διαχειρίζεται στοιχεία, δεδο-
μένα και πληροφορίες σύμφωνα με τις Τεχνικές Προ-
διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κάτωθι:

α. Παικτική Συνεδρία, αναλυτικά και συγκεντρωτικά,
καθώς και τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν από αυτήν.

β. Καταθέσεις, αναλήψεις, τα σχετικά δικαιώματα του
Ελληνικού Δημοσίου επί των κερδών του Κατόχου, τα
κέρδη που αποδόθηκαν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μη-
νιαία και ετήσια βάση και τους φόρους επί των κερδών
των Παικτών, συγκεντρωτικά και αναλυτικά, ανά γεγονός
και Παικτική Συνεδρία.

γ. Συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους εξοπλι-
σμού.

δ. Απόπειρες πρόσβασης (εγκεκριμένες και μη εγκε-
κριμένες), καθώς επίσης και τα στοιχεία όσων είχαν πρό-
σβαση σε κάθε ένα από τα μέρη του εξοπλισμού.

ε. Βλάβες και εργασίες προληπτικής και διορθωτικής
συντήρησης σε κάθε ένα από τα μέρη του εξοπλισμού.

στ. Εργασίες που έγιναν στο λογισμικό του κάθε μέ-
ρους του εξοπλισμού.

32.9. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες φυλάσσονται
στο ΚΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10)
ετών, σε επεξεργάσιμη μορφή.

32.10. Το ΚΠΣ πρέπει να φιλοξενείται σε υποδομή
(Data center) εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., η οποία δια-
θέτει ισχυρά χαρακτηριστικά λειτουργίας, ως προς τη
διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών, την ασφάλεια και
ανοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών/γεγονότων
και την επιχειρησιακή συνέχεια. Τα χαρακτηριστικά λει-
τουργίας της υποδομής φιλοξενίας περιγράφονται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

32.11. Το ΚΠΣ πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

32.12. Η φυσική έδρα των αντιγράφων ασφαλείας και
ανάκτησης δεδομένων του ΚΠΣ βρίσκεται σε υποδομή
εντός της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και σε απόσταση τουλάχιστον
είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη φυσική έδρα εγκατάστα-
σης του ΚΠΣ.

32.13. Το ΚΠΣ διαθέτει πιστοποιητικά συμμόρφωσης
προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, τα
οποία έχουν εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης.
Εάν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης έχουν εκδοθεί
σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο
οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών
προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το ΚΠΣ αντιμετωπί-
ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.5.

32.14. Προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση,
τόσο στον εξοπλισμό, όσο και στο λογισμικό του ΚΠΣ
γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και συνοδεύεται από χρο-
νοδιάγραμμα, καθώς επίσης και αναλυτική αναφορά
με τα μέρη του ΚΠΣ τα οποία αναβαθμίζονται και τα
προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν
από την αναβάθμιση αυτή, σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

32.15. Ο Κάτοχος της Άδειας έχει αποκλειστική ευθύνη
και υποχρέωση να παρέχει απομακρυσμένη ή/και επι-
τόπια πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. στο ΚΠΣ και τα επιμέρους
(υπο)συστήματά του, καθώς και στα δεδομένα και τις
πληροφορίες που τηρούνται σε αυτά, κατά τον τρόπο
και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

32.16. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την εγκατάσταση,
διαχείριση και λειτουργία του ΚΠΣ περιγράφονται ανα-
λυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

32.17. Ο Κάτοχος της Άδειας αναλαμβάνει κάθε κό-
στος που απαιτείται για τη διασύνδεση του ΚΠΣ με το
Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου και την καλή λειτουργία
της διασύνδεσης αυτής.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 33
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


33.1. Για τη διεξαγωγή των Παιγνίων, ο Κάτοχος Άδειας
υποχρεούται να υλοποιήσει το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγ-
χου (ΕΣΕ).

33.2. Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου αποτελείται από
τα παρακάτω (υπο)συστήματα:

α. Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture), το
οποίο επιτελεί τις λειτουργίες εξαγωγής, συλλογής και
μετασχηματισμού των δεδομένων του ΚΠΣ.

β. Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing), το
οποίο, επιτελεί τις λειτουργίες δημιουργίας πακέτων
δεδομένων (batching), χρονοσήμανσης (timestamp),
κρυπτογράφησης (encryption) και μεταφοράς (transfer)
των δεδομένων.

γ. Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), η οποία
επιτελεί τη λειτουργία της οριστικής αποθήκευσης των
δεδομένων και την πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. στα δομημένα
σύνολα δεδομένων (Data Models), κατά τον τρόπο και
στο χρόνο που αυτή ορίζει.

33.3. Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου διασφαλίζει την
ακεραιότητα, αυθεντικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα
των δεδομένων που συλλέγονται.

33.4. Τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύο-
νται στη Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), πρέπει
να ακολουθούν τα μοντέλα δεδομένων και τις καθορι-
σμένες πρότυπες αναφορές που έχουν οριστεί από την
Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τις Τεχνικές Προδια-
γραφές και τις Οδηγίες που αυτή εκδίδει.

33.5. Ο Κάτοχος Άδειας διοχετεύει στο ΕΣΕ όλη τη δια-
δικτυακή κίνηση των παικτών, που αφορά στη Διεξαγω-
γή των παιγνίων και πραγματοποιούνται μεταξύ Παίκτη,
Κατόχου Άδειας και Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

33.6. Το Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture)
και το Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing),
φιλοξενούνται σε υποδομή (Data Center) εντός της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ., η οποία διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά
λειτουργίας, ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής υπη-
ρεσιών, την ασφάλεια και ανοχή έναντι καταστροφικών
ενεργειών/γεγονότων και την επιχειρησιακή συνέχεια. Τα
χαρακτηριστικά λειτουργίας της υποδομής φιλοξενίας
περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

33.7. Το Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture)
και το Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing),
δεν επιτρέπεται να φιλοξενούνται σε μη συνεργάσιμα
Κράτη στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ.
3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) καθώς και
σε χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του
ν. 4557/2018 (Α’ 139).

33.8. Η Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe) φιλο-
ξενείται σε υποδομή (Data Center) εντός της ελληνικής
επικράτειας, η οποία διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά
λειτουργίας, ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής υπη-
ρεσιών, την ασφάλεια και ανοχή έναντι καταστροφικών
ενεργειών και την επιχειρησιακή συνέχεια. Τα χαρακτη-
ριστικά λειτουργίας της υποδομής φιλοξενίας περιγρά-
φονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

33.9. Ο εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης της κύριας
Διάταξης Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe), φιλοξενείται
σε υποδομή (Data Center), εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.,
σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων από
την κύρια Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe) και
συγχρονίζεται με αυτή το αργότερο κάθε τριάντα (30)
λεπτά, με ασφαλή σύνδεση αφιερωμένη αποκλειστικά
στο σκοπό αυτόν.

33.10. Το Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου πρέπει να δι-
αθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό, και τις Τεχνικές Προ-
διαγραφές.

33.11. Ο Κάτοχος της Άδειας έχει αποκλειστική ευθύνη
και υποχρέωση να παρέχει απομακρυσμένη ή/και επι-
τόπια πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. στο Ενδιάμεσο Σύστημα
Ελέγχου, καθώς και στα δεδομένα και τις πληροφορίες
που τηρούνται σε αυτό, κατά τον τρόπο και στο χρόνο
που η Αρχή ορίζει.

33.12. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την εγκατάσταση,
διαχείριση και λειτουργία του Ενδιάμεσου Συστήματος
Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών.

33.13. Ο Κάτοχος της Άδειας αναλαμβάνει το σύνολο
του κόστους εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του
Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 34
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

34.1.
Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρο-

νικά τα αρχεία και μητρώα του Κανονισμού Παιγνίων,

καθώς και οποιοδήποτε άλλο αρχείο και μητρώο η Αρχή

ορίσει. Η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και μητρώων

αφορά τουλάχιστον τα παρακάτω:


α. Παίκτες (αριθμός εγγεγραμμένων παικτών, αριθμός

νέων παικτών, αριθμός και δεδομένα Αποκλειόμενων

Παικτών, προσπάθειες παραβίασης Αποκλειόμενων,

άρσεις αποκλεισμών, αριθμός Παικτών που ζήτησαν

υποστήριξη, αριθμός Παικτών σε προγράμματα πιστό-

τητας κ.λπ.).


β. Οικονομικές αναφορές [αναφορά μικτών κερδών/

εσόδων ανά τύπο Παιγνίου και ανά Παίγνιο, λεπτομερής,

αναφορά συναλλαγών με Κατασκευαστές ή Προμηθευ-

τές ΤΜΚΥ διεξαγωγής (B2Β) καθώς και με Συνεργάτες

(Affiliates) κ.λπ.], με την ανάλυση και την περιοδικότητα

που η Αρχή καθορίζει.


γ. Αναφορές για κάθε Λειτουργία Jackpot σύμφωνα με

τα προβλεπόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.


δ. Καταγγελίες και διαφορές (στοιχεία που αφορούν

την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή

ερωτημάτων, διαφορών, καθώς και των ενεργειών που

αναλήφθησαν, του χρόνου και του τρόπου αντιμετώπι-

σης και του αποτελέσματος τυχόν διευθέτησης).

ε. Μητρώο ΤΜΚΥ που περιλαμβάνει στοιχεία TMKY,
ανά είδος, των οποίων οι Κάτοχοι Άδειας έχουν την εκ-
μετάλλευση και τα οποία έχουν λάβει Πιστοποίηση όπου
απαιτείται).

στ. Γνωστοποιήσεις και εγκρίσεις (εγκατάσταση, έναρ-
ξη, διακοπή, βλάβη, κατάργηση, συντήρηση ΤΜΚΥ κ.λπ.).

ζ. Προσωπικό (δεδομένα των στελεχών, υπαλλήλων

και των προσώπων που έχουν λάβει σχετική Άδεια Κα-

ταλληλότητας).


34.2. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να τηρεί τα στοι-
χεία της παραγράφου 34.1 για δέκα (10) έτη τουλάχιστον,
σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφορι-
ών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα
κριτήρια:

α. Να είναι ευδιάκριτες τυχόν διορθώσεις ή άλλες τρο-
ποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν
από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις.

β. Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρό-
σβαση στα αρχεία αυτά, μέσω της διασύνδεσης των Πλη-
ροφορικών Συστημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. με τα πληροφορικά
συστήματα του Κατόχου Άδειας ή/και κατά τον τρόπο,
τον χρόνο, την περιοδικότητα και την ανάλυση που η
Αρχή ορίζει.

34.3. Ορισμένα αρχεία δύναται να τηρούνται σε έντυ-
πη μορφή, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος
του Κατόχου Άδειας μετά από σχετική έγκριση. Για την
τήρηση των αρχείων αυτών ισχύουν τα κριτήρια των
περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 34.2.

34.4. Ως χρόνος έναρξης της περιόδου τήρησης των
αρχείων, η οποία αναφέρεται παραπάνω (10 έτη), ορίζε-
ται η επόμενη της ημέρας δημιουργίας της προς αρχει-
οθέτηση πληροφορίας.

34.5. Η διακίνηση και διαχείριση των αρχείων και εγ-
γράφων, μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κατόχου Άδειας,
τελείται ηλεκτρονικά. Προς τούτο, ο Κάτοχος Άδειας
υποχρεούται να διαθέτει ψηφιακές υπογραφές για την
ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση των εγγράφων.

34.6. Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομέ-
νων ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να διαθέτει σύγχρο-
νες μεθόδους κρυπτογράφησης σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις σχετικές με
τα θέματα αυτά Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. και να κρυπτογραφεί
τα δεδομένα σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα.

34.7. Με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζονται οι αποδεκτοί
στην Ελλάδα οργανισμοί έκδοσης των σχετικών με τις
λειτουργίες και διαδικασίες των παραγράφων 34.5 και
34.6 ψηφιακών πιστοποιητικών και κάθε άλλη λεπτο-
μέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού.
 

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Άρθρο 35
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ35.1. Τα πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος παρέχουν νόμιμα υπηρεσίες διεξαγωγής Παι-
γνίων στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν τα δικαι-
ολογητικά και στοιχεία του άρθρου 5, εντός ενός μηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα πρόσωπα αυτά
υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε στοιχείο,
δεδομένο ή πληροφορία που τηρούν στα συστήματα και
στα υποσυστήματά τους προς εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.

35.2. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χο-
ρήγηση Άδειας από την Ε.Ε.Ε.Π. ή μη υποβολής σχετικής
αίτησης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 203 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), άλλως η πα-
ροχή των υπηρεσιών συνιστά μη αδειοδοτημένη παρο-
χή τυχερών παιγνίων και εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 48 του νόμου και οι οικείες
διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων.

35.3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 35.1 στα οποία
χορηγείται Άδεια, υποβάλλουν τα έγγραφα και στοιχεία
με τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέ-
σεων της παραγράφου 6.1, εντός ενός (1) μηνός από την
χορήγηση της Άδειας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
της παραγράφου 6.2 από την Ε.Ε.Ε.Π. ισχύουν οι όροι και
προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία χορή-
γησης της Άδειας.

35.4. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του
Π.Σ.Ε.Ε. οι Κάτοχοι Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν
στην Ε.Ε.Ε.Π. πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση στα
συστήματα και στα υποσυστήματά τους, σύμφωνα με
τις Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.

35.5. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 20.8,
20.9, 20.10 και 20.12 ξεκινά από την επομένη της έναρξης
λειτουργίας του Μητρώου Αποκλεισμένων που τηρεί η
Ε.Ε.Ε.Π. Μέχρι την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξε-
ων ο Κάτοχος Άδειας εφαρμόζει τα μέτρα των παραγρά-
φων 20.2, 20.3 και 20.5 με βάση το μητρώο αποκλεισμέ-
νων που τηρεί ο ίδιος. Εντός τριάντα (30) ημερών από
την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Αποκλεισμένων ο
Κάτοχος Άδειας προβαίνει στην εφαρμογή των μέτρων
των παραγράφων 20.2, 20.3 και 20.5 για όλους τους Παί-
κτες που τηρούν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

=================****************==============

πριν το άρθρο 1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροπο-
ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγί-
ανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδίως δε τις διατάξεις της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως
203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167),
β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
γ) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 133),
δ) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),
ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄112) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
στ) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Επο-
πτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυ-
χερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωμα-
τικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α’ 220) «Συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση
και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»,
ζ) των άρθρων 58 έως 60 του ν. 2961/2001 «Κύρω-
ση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από
Λαχεία» (Α’ 266),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
θ) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ
L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδι-
κασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδι-
αγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)»
και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),
ι) του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ια) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ιβ) της υπ’ αρ. 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθε-
σίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ όπως
ισχύει (Β’ 1421),
ιγ) της υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Του-
ρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτρο-
πής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),
ιδ) της υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.7.2016 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός Προέδρου
και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Υ.Ο.Δ.Δ.
397), σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 428), οικ. 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (ΥΟΔΔ 64) και
3557 ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις.
2. Την υπ’ αρ. 452/2/16.12.2019 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την
έκδοση Κανονισμού Παιγνίων για τη διοργάνωση και
διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και τις
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (ΤΕΠ), σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)».
3. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση
Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διοργάνωση και διεξαγωγή
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, το οποίο γνωστο-
ποιήθηκε στην Ε.Ε. την 31.12.2019, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του π.δ. 81/2018 (Α’ 151), με κωδικό αναφοράς
2019/657/GR και καταληκτική ημερομηνία λήξης της
περιόδου αναμονής (stand still) την 1η Απριλίου 2020.
4. Την υπ’ αρ. 482/2/24.04.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την
έκδοση Κανονισμού Παιγνίων μέσω διαδικτύου και τις
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (ΤΕΠ), σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’
180)», με την οποία επιφέρονται τροποποιήσεις στο υπό
στοιχείο 3 γνωστοποιηθέν σχέδιο, κατόπιν αξιολόγη-
σης των παρατηρήσεων και σχολίων που υποβλήθη-
καν και οι οποίες, τροποποιήσεις, δεν χρήζουν εκ νέου
γνωστοποίησης στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 81/2018 (Α’ 151).
5. Την ανάγκη θέσπισης Κανονισμού Παιγνίων για τη
διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω δι-
αδικτύου.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:
1. Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων για τη Διορ-
γάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδι-
κτύου, ως εξής:


Η συνέχεια στό άρθρο 1

.
.
 
Τελευταία επεξεργασία:

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,694
9,138
113
Όλα τα παραπάνω ......


Περιεχόμενο της Σύμβασης Προσχώρησης του άρθρου 18 της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β΄ 4441).
.
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden και GATHS

Προγνωστικά

 • 16:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Αρμίνια Μπίλεφελντ - Ολυμπιακός
 • 18:30
  Novasports Start
  • Άρης - Αμβούργο
 • 19:00
  Novasports 3HD
  • Ουκρανία - Γεωργία
 • 20:00
  Novasports 4HD
  • Μαυροβούνιο - Γαλλία
 • 21:00
  Novasports 5HD
  • Τσεχία - Βοσνία Ερζεγοβίνη
 • Αύριο 02-07-2022
 • 01:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • NBA TV 2021-22
 • 03:10
  Novasports Prime
  • Πουέρτο Ρίκο - ΗΠΑ
 • 13:00
  Novasports 6HD
  • Court 2 ή άλλο
 • 14:50
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Formula 1 2022 - Γκραν Πρι Βρετανίας
 • 15:00
  Novasports 2HD
  • Χέδερ Γουότσον - Κάγια Γιουβάν
 • 15:00
  ΕΡΤ Sports 1
  • Formula 1, Grand Prix Μ. Βρετανίας, 1ες ελεύθερες δοκιμές
 • 15:30
  Novasports Prime
  • Ντάιαν Πάρι - Ονς Τζαμπέρ
 • 16:30
  Novasports 2HD
  • Ανζελίκ Κέρμπερ - Ελίζ Μέρτενς
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • 2022 MotoGP Championship Global Series
 • 17:00
  Novasports Prime
  • Νόβακ Τζόκοβιτς - Μιομίρ Κετσμάνοβιτς
 • 17:50
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Formula 1 2022 - Γκραν Πρι Βρετανίας
 • 18:00
  ΕΡΤ Sports 1
  • Formula 1, Grand Prix Μ. Βρετανίας, 2ες ελεύθερες δοκιμές
 • 18:30
  Novasports 2HD
  • Όσκαρ Ότε - Κάρλος Αλκαράθ
 • 19:00
  Novasports Prime
  • Κάμερον Νόρι - Στιβ Τζόνσον
Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
 • Ertzan Ertzan:
  Κάποιοι στο ημίχρονο πανηγύριζαν εγώ λέω στα επόμενα παιχνίδια μην κατεβαίνετε καν μην κάψετε τζάμπα βενζίνη :woohoo:
 • N Forum Bot:
  Ο χρήστης Nestmega ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Πρόγραμμα για προπογκολ" στο Στοιχηματικές κουβέντες.
 • Ertzan Ertzan:
  Δίνω Τζόρτζεβιτς όσο όσο τώρα που είναι και πρωταθλητής έλα τον λιγουρεύεστε ξέρω :paidi:
 • G Forum Bot:
  Ο χρήστης g12n ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ BWIN.GR, SPORTINGBET.GR, VISTABET.GR, E.Ε.Ε.Π." στο Παιχνίδια Casino.
  +1
 • Ertzan Ertzan:
  Αύριο βράδυ θα έρθετε? :paidi:
 • PANATHA PANATHA:
  Γατακι φυσικα και θα ερθουμε.....στο μπασκετ ο Παναθηναϊκός ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ ομαδα και ξερει και να χανει....γλέντα οσο θες και πες τα όπως θες....όλοι ξέρουμε τοσα χρόνια ποσο δικαια σας γλεντούσε με κάθε πιθανό και απίθανο τροπο....
 • PANATHA PANATHA:
  Φέτος το παίρνεις απόλυτα δίκαια....αλλά βλέπουμε την προσπάθεια των δηθεν καλών παιδιών την προσπάθεια τους να κάνουν το μπάσκετ παρασκηνιακα σαν το ποδόσφαιρο....
 • PANATHA PANATHA:
  " Οι ομάδες της Stoiximan Basket League, με ψήφους 8-4, ακύρωσαν την εισήγηση αποβολής της ΑΕΚ, του Άρη, της Λάρισας και του Απόλλωνα Πάτρας, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διαδικασία για την αδειοδότησή τους ώστε να συμμετάσχουν κανονικά στο επόμενο πρωτάθλημα." Μάντεψε τι ψήφισε ο Ολυμπιακός....
 • Ertzan Ertzan:
  ε φαντάζομαι συμβάλαμε και εμείς να ακυρωθεί η εισήγηση
 • PANATHA PANATHA:
  Δεν ειχα αμφιβολια τοσο καιρο πως εχεις μεγαλη φαντασια....:D!:p:LOL::ROFLMAO::cool!:
 • T Forum Bot:
  Ο χρήστης tom77 ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "ΟΡΙΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ" στο Νόμιμες στοιχηματικές ιστοσελίδες.
 • Ertzan Ertzan:
  Από σήμερα η καραφλή μαριονέτα που περιφερόταν στον πάγκο της Φενερ είναι ελεύθερος τσιμπήστε τον τζάμπα πράμα
 • T Forum Bot:
  Ο χρήστης tom77 ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ARBITRAGE" στο Στοιχηματικές κουβέντες.
 • GiEm Forum Bot:
  Ο χρήστης GiEm ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Soccer24" στο Στοιχηματικές κουβέντες.
 • PANATHA PANATHA:
  Τι κάνουμε αλάνια?
 • Ertzan Ertzan:
  Καλώς τον. Καλά μωρέ να εδώ δροσιζόμαστε, Εδώ και 3 μέρες μας έχει τρελάνει ο καιρός χαλάζι, βροχή και τώρα βλέπω ετοιμάζεται, εκεί τι λέει ήρθε το καλοκαίρι?
 • PANATHA PANATHA:
  εγω ειμαι σε διακοπες εδω και 10 μερες....οποτε ναι ηρθε για τα καλα
 • Ertzan Ertzan:
  Καλά κάνεις εμείς του ιδιωτικού τομέα δουλεύουμε για εσάς μην κουράζεστε εσείς οι δημόσιοι :paidi:
 • PANATHA PANATHA:
  ναι...να δουλευετε εσεις οι γαυροι για να κανουμε διακοπες εμεις οι Παναθες...
 • A Forum Bot:
  Ο χρήστης alex_92 ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Ερώτηση σχετικά με την ταυτοποίηση λογαριασμού" στο Ανακοινώσεις - Υποστήριξη.
 • cosmicsports Forum Bot:
  Ο χρήστης cosmicsports ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Η παλιά στοιχηματική Ελλάδα" στο Στοιχηματικές κουβέντες.
 • PANATHA PANATHA:
  Καλημέρα και καλό μήνα
 • Ertzan Ertzan:
  Καλημέρα Καλημέρα καλό μήνα
  Ertzan Ertzan: Καλημέρα Καλημέρα καλό μήνα

  Σχετικά με εμάς

  • Η κοινότητα του infobeto θεωρείται σημείο συνάντησης των παικτών και των ανθρώπων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και δουλεύουμε καθημερινά για να κρατάμε υψηλό το επίπεδο της κοινότητάς μας.

  Μενού χρήστη

  Ακολουθήστε μας στο Facebook