Ο Άρειος Πάγος για το σπάσιμο δελτίων

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
πόφαση 1180 / 2018 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 1180/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α1' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Γεωργίου Λέκκα), Αλτάνα Κοκκοβού, Ιωάννη Μπαλιτσάρη, Αγγελική Τζαβάρα και Θωμά Γκατζογιάννη, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 26 Φεβρουαρίου 2018, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος - καθ' ού η κλήση: Θ. Σ. του Α., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πέτρο Χορταρέα και κατέθεσε προτάσεις.
Της αναιρεσιβλήτου - καλούσας: 1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. - Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.", που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Λάμπρο Κιτσαρά, ο οποίος ανακάλεσε την από 23/2/2018 δήλωσή του για παράσταση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. παραστάθηκε αυτοπροσώπως και κατέθεσε προτάσεις.
Των αναιρεσιβλήτων - καθών η κλήση: 2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ", που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, 3) Κοινοπραξίας με την επωνυμία "...", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, 4) Eταιρείας με την επωνυμία "..." (...) που εδρεύει στη ... και εκπροσωπείται νόμιμα, 5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "..." που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους Διονύσιο Σκαλτσά και Δήμο Παπαδήμο και κατέθεσαν προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 19/8/2004 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συνεκδικάστηκε με την από 10/1/2005 πρόσθετη παρέμβαση των υπό στοιχεία 2-5 ήδη αναιρεσιβλήτων. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 2412/2006 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 6377/2007 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζήτησαν οι υπό στοιχεία 2-5 ήδη αναιρεσίβλητες με την από 20/2/2008 αίτησή τους και η υπό στοιχείο 1 αναιρεσίβλητη με την από 25/2/2008 αίτησή της, επί των οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχα οι 1252/2010 και 1251/2010 αποφάσεις του Α2' Τμήματος του Αρείου Πάγου που αναίρεσαν την 6377/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και παρέπεμψαν την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο συντιθέμενο από άλλους δικαστές. Κατόπιν αυτών εκδόθηκε η 5189/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, την αναίρεση της οποίας ζήτησε ο αναιρεσείων με την από 21/5/2014 αίτησή του, επί της οποίας εκδόθηκε η 1062/2015 απόφαση του Α'1 Τμήματος του Αρείου Πάγου που παρέπεμψε στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τους αναφερόμενους στο αιτιολογικό τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όγδοο λόγους της αιτήσεως του Θ. Σ. κατά το αντίστοιχο μέρος τους για αναίρεση της υπ' αριθμ. 5189/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Εκδόθηκε η 12/2017 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που απέρριψε τους παραπεμφθέντες τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όγδοο, κατά το αντίστοιχο μέρος τους, λόγους της αίτησης αναίρεσης και ανέπεμψε την υπόθεση στο Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, για να αποφασίσει ως προς τους λοιπούς λόγους αναίρεσης. Την υπόθεση επανέφερε προς συζήτηση η πρώτη ήδη αναιρεσίβλητη με την από 22/8/2017 κλήση της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Αλτάνα Κοκκοβού ανέγνωσε την από 5/12/2014 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, οι πληρεξούσιοι των αναιρεσιβλήτων την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την από 22-8-2017 κλήση της πρώτης αναιρεσίβλητης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ" νομίμως φέρεται ενώπιον του παρόντος τμήματος του Αρείου Πάγου προς συζήτηση η από 21-5-2014 αίτηση αναίρεσης του πρώτου από τους καθών η κλήση, Θ. Σ., κατά της υπ' αριθ. 5189/2012 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την εξέταση των λοιπών λόγων αυτής, μετά την απόρριψη με την υπ' αριθ. 12/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου των παραπεμφθέντων σ' αυτή με την υπ' αριθ. 1062/2015 απόφασή του τέταρτου, πέμπτου, έκτου και όγδοου λόγων της, κατά το αντίστοιχο μέρος τους από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ και την αναπομπή της υπόθεσης ενώπιόν του. Με την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η υπ' αριθ. 5189/2012 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, μετά την αναίρεση της προηγούμενης υπ' αριθ. 6377/2007 απόφασης αυτού με τις υπ' αριθ. 1251 και 1252/2010 αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου. Με την απόφαση αυτή (6377/2007) έγιναν δεκτές οι από 19-6-2006 και 27-6-2006 εφέσεις αντιστοίχως της εναγομένης και των προσθέτως υπέρ αυτής παρεμβαινουσών και ήδη αναιρεσίβλητων, κατά της υπ' αριθ.2412/2006 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εξαφανίσθηκε η απόφαση αυτή, έγινε δεκτή η από 10-1-2005 πρόσθετη υπέρ της εναγομένης παρέμβαση και απορρίφθηκε η από 19-8-2004 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος κατά της πρώτης αναιρεσίβλητης, με την οποία, ισχυρίστηκε, ότι ενώ είχε λάβει μέρος στο παιχνίδι "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" με έξι ξεχωριστά δελτία συμμετοχής, στα οποία έπαιξε τον ίδιο συνδυασμό ομάδων, που είχαν επιτυχία και κέρδος το καθένα το ανώτατο ποσό των 733.675,72€ και συνολικά 4.402.054,32€, αυτή του εξόφλησε μόνο το ένα δελτίο και ζήτησε για τους αναφερόμενους σ' αυτή λόγους, να αναγνωρισθεί ότι αυτή υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως και το υπόλοιπο ποσό των 3.668.378,60€. Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολΔ, παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου είτε ερμηνεύτηκε εσφαλμένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρμόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, είτε εφαρμόσθηκε, ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή εφαρμόσθηκε εσφαλμένα (Ολ ΑΠ 7/2006, 4/2005).
Συνεπώς κατά τις παραπάνω διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλμένο νομικό συλλογισμό και κατ' επέκταση σε εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερμηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλμένη υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατομικής περίπτωσης. Έτσι με τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισμένος πρέπει να καθορίζονται στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και το αποδιδόμενο στην προσβαλλόμενη απόφαση νομικό σφάλμα (ΟλΑΠ 20/2005), ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίμηση της νομικής βασιμότητας της αγωγής ή των ισχυρισμών (ενστάσεων, αντενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς, οπότε για να είναι ορισμένος ο σχετικός λόγος πρέπει να εκτίθενται στο αναιρετήριο και οι σχετικές παραδοχές της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. Στην προκειμένη περίπτωση από την παραδεκτή, κατ' άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης, προκύπτει ότι το Εφετείο δέχτηκε τα ακόλουθα: "Στις 9 Ιουνίου 2004 , ημέρα Τετάρτη, ο ενάγων έλαβε μέρος στο παιχνίδι "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" του εναγομένου Οργανισμού (ΟΠΑΠ) συμπληρώνοντας στο ίδιο πρακτορείο του πράκτορα του ΟΠΑΠ, Γ. Ι., το οποίο βρίσκεται επί της οδού ….αριθ. …, στο ….., έξι (6) ξεχωριστά δελτία συμμετοχής, καταβάλλοντας στον πράκτορα το αντίτιμο των 1,5 ευρώ για κάθε δελτίο και συνολικά 9 ευρώ. Συγκεκριμένα, συμπλήρωσε τα προσκομιζόμενα με επίκληση από τον ίδιο με αριθμ. ...0, ...1, ...2, ...3, ...4 και ...5 δελτία συμμετοχής στις 12:12:13 μ.μ., στις 12:12:45 μ.μ., στις 12:13:06 μ.μ., στις 12:13:23 μ.μ., στις 12:13:43 μ.μ. και στις 12:14:03 μ.μ. της ίδιας ημέρας, αντίστοιχα. Τα δελτία αυτά απεστάλησαν από τον πιο πάνω πράκτορα, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, στον κεντρικό υπολογιστή του εναγομένου στις 12:12:28 μ.μ., στις 12:12:59 μ.μ., στις 12:13:20 μ.μ., στις 12:13:38 μ.μ., στις 12:13:57 μ.μ. και στις 12:14:17 μ.μ., αντίστοιχα. Ο ενάγων επέλεξε το "απλό παιχνίδι", συμπληρώνοντας στο πρώτο δελτίο τα εξής: επέλεξε δέκα (10) ποδοσφαιρικούς αγώνες, που είναι ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός επιλογής αγώνων, θέτοντας στην αριστερή στήλη του δελτίου στοιχήματος τους αγώνες με αύξοντες αριθμούς 334, 335, 342, 344, 345, 346, 351, 353, 354 και 361 και στα αντίστοιχα δέκα (10) κουτάκια στη δεξιά στήλη έθεσε τα σημεία ΤΕΛ-2, ΤΕΛ-Χ, ΤΕΛ-1, ΤΕΛ-Χ, ΤΕΛ-2, ΤΕΛ-Χ, ΤΕΛ-Χ, ΤΕΛ-Χ, ΤΕΛ-1 και ΤΕΛ-Χ αντίστοιχα, που αποτελούσαν τις προβλέψεις του για την έκβαση κάθε επιλεγμένου αγώνα. Οι προκαθορισμένες αποδόσεις του ΟΠΑΠ για κάθε έναν από τους αγώνες που επέλεξε ο ενάγων ήταν οι εξής: 1) για τον 334 αγώνα, 5.00, 2) για τον 335 αγώνα, 3.30, 3) για τον 342 αγώνα, 6.25, 4) για τον 344 αγώνα, 3.30, 5) για τον 345 αγώνα, 5.00, 6) για τον 346 αγώνα, 4.75, 7) για τον 351 αγώνα, 4.25, 8) για τον 353 αγώνα, 3.00, 9) για τον 354 αγώνα, 2.10 και 10) για τον 361 αγώνα, 3.30. Επίσης, ο ενάγων επέλεξε ως πολλαπλασιαστή τον αριθμό πέντε (5). Τον ίδιο ακριβώς συνδυασμό αγώνων, επιλεγμένων σημείων και πολλαπλασιαστή επανέλαβε ο ενάγων σε ακόμη πέντε (5) δελτία. Σύμφωνα με τους όρους του παιχνιδιού, ο ενάγων κατέβαλε για κάθε ένα δελτίο την αξία της στήλης, 0,30 ευρώ, επί τον πολλαπλασιαστή που επέλεξε (5), δηλαδή, ανά δελτίο, το ποσό των (0,30 ευρώ X 5) = 1,50 ευρώ και, συνολικά, για τα έξι (6) δελτία, το ποσό των (1,50 ευρώ X 6) = 9 ευρώ. Τα πιο πάνω έξι (6) δελτία, που κατατέθηκαν από τον ενάγοντα συνεχόμενα σε χρονικό διάστημα περίπου δύο (2) λεπτών της ώρας έγιναν αποδεκτά από το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του εναγομένου ( ΟΠΑΠ) και τέθηκε στην περιοχή εκτυπώσεων του καθενός η ένδειξη "Ε". Την επομένη της λήξης συμμετοχών στο πιο πάνω παιχνίδι ( 10-6-2004) η "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ", ως διαχειρίστρια του παιχνιδιού, απηύθυνε στον εναγόμενο ( ΟΠΑΠ) την από 10-6-2004 επιστολή της, με την οποία ζητούσε την εφαρμογή του άρθρου 10 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης δεδομένου ότι τα πιο πάνω δελτία του ενάγοντος κατατέθηκαν αντί ενός δελτίου, με προφανή σκοπό την παράκαμψη της ειδικής διαδικασίας αποδοχής στοιχημάτων και την καταβολή κερδών μεγαλυτέρων του μέγιστου προβλεπόμενου. Σε συνέχεια δε αυτής της επιστολής η ίδια εταιρεία απηύθυνε προς τον ΟΠΑΠ και την από 11-6-2004 επιστολή της στην οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το μικρό χρονικό διάστημα (22 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο) το οποίο μεσολάβησε της κατάθεσης των δελτίων και η επαναλαμβανόμενη επιλογή προγνωστικών και πολλαπλασιαστή αποδεικνύουν ότι τα δελτία αυτά αποτελούν επιμερισμό ενός ενιαίου στοιχήματος, προκειμένου να καταβληθούν κέρδη πέραν του μεγίστου προβλεπομένου από το άρθρο 10 του κανονισμού και ότι ο εν λόγω επιμερισμός δεν επέτρεψε την εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 5, δεδομένου ότι μείωσε τον ανά δελτίο διαφαινόμενο κίνδυνο στο ένα έκτο αυτού. Μετά το τέλος του διαγωνισμού, στις 11-6-2004, όλες οι προβλέψεις του ενάγοντος, δηλ. ο συνδυασμός των ομάδων, που είχε καταγράψει στα πιο πάνω έξι (6) δελτία συμμετοχής, είχε πλήρη επιτυχία. Μόλις ο ενάγων πληροφορήθηκε στις 11-6-2004 την επιτυχία των δελτίων του επισκέφθηκε το πιο πάνω πρακτορείο και μετέβη μαζί με τον πράκτορα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΑΠ, για να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία είσπραξης των κερδών του. Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΑΠ επισύναψε σε κάθε ένα από τα έξι (6) δελτία τις αντίστοιχες -αιτήσεις πληρωμής και, συγκεκριμένα, για το με αριθμ. ...0 δελτίο τη με αριθμ. ...18 αίτηση πληρωμής, για το με αριθμ. ...1 δελτίο τη με αριθμ. ...31 αίτηση πληρωμής, για το με αριθμ. ...2 δελτίο τη με αριθμ. ...26 αίτηση πληρωμής, για το με αριθμ. 5...3 δελτίο τη με αριθμ. ...27 αίτηση πληρωμής, για το με αριθμ. ...4 δελτίο τη με αριθμ. ...59 αίτηση πληρωμής και για το με αριθμ. ...5 δελτίο τη με αριθμ. 3234435948 αίτηση πληρωμής και συνέστησε στον ενάγοντα να μεταβεί στην Εμπορική Τράπεζα και να εισπράξει τα κέρδη του εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Στις 16 Ιουνίου 2004 ο ενάγων μετέβη στην …. Τράπεζα επί της οδού ….. όπου η αρμόδια υπάλληλος του εξόφλησε μόνον το ένα (1) από τα έξι (6) δελτία (ήτοι το με αριθμ. ...0 δελτίο), καταβάλλοντας σ' αυτόν το ποσό των 697.017 ευρώ, δηλαδή, το ανώτατο ανά δελτίο ποσό κέρδους των 733.675,72 ευρώ, αφαιρουμένου του φόρου από 36.658,65 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η υπάλληλος της Τράπεζας πληροφόρησε τον ενάγοντα ότι τα υπόλοιπα πέντε [5] δελτία ήσαν "φραγμένα" στα κομπιούτερ και δεν μπορούσε να τα εξοφλήσει και, σε σχετικό τηλεφώνημα της στον εναγόμενο (ΟΠΑΠ), με ερώτημα γιατί δεν εξοφλούνται τα υπόλοιπα πέντε (5) δελτία, έλαβε την απάντηση ότι τα δελτία αυτά δεν θα εξοφλούνταν και ότι ο ενάγων έπρεπε να μεταβεί στον ΟΠΑΠ για να ενημερωθεί σχετικά. Κατά τη μετάβαση του ενάγοντος στα γραφεία του εναγομένου, πληροφορήθηκε από υπάλληλό του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ, στηριζόμενο στον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, έλαβε απόφαση να μην εξοφλήσει τα υπόλοιπα πέντε (5) δελτία και την απόφαση αυτή μπορούσε να τη λάβει γραπτώς ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με αίτησή του (ενάγοντος). Πράγματι, ο ενάγων υπέβαλε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στις 18-6-2004, τη με αριθμ. πρωτ. ….6/ 18.6.2004 αίτησή του, με την οποία ζητούσε την άμεση και πλήρη εξόφληση των υπολοίπων πέντε (5) δελτίων και, σε περίπτωση άρνησης του ΟΠΑΠ, ο τελευταίος να του χορηγήσει αντίγραφο της αντίστοιχης γνωμάτευσης της νομικής του υπηρεσίας επί της οποίας στηριζόταν η άρνηση του. Ο εναγόμενος ΟΠΑΠ με την από 1 3-7-2004 απαντητική επιστολή του προς τον ενάγοντα ανέφερε τα εξής: "Σε απάντηση της από 18-6-2004 αιτήσεώς σας, σας ενημερώνουμε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε υποχρεούται να εφαρμόσει την ισχύουσα για την εταιρεία μας νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (κοινή Υπουργική απόφαση 29159/ΦΕΚ, 1427/2000) και ως εκ τούτου σας εξόφλησε το ένα από τα έξι δελτία, όπως ειδικότερα ορίζεται και προβλέπεται". Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Γενικού Κανονισμού προβλέπεται ότι "η συμμετοχή των παικτών στα παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης είναι ελεύθερη υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης εκ μέρους των συμμετεχόντων αποδοχής των διατάξεων του σχετικού υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου του Νόμου 2433/1996, του Προεδρικού Διατάγματος 250/1998, του Παρόντος Γενικού Κανονισμού, του ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής που τίθεται από τον ΟΠΑΠ για κάθε "Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης" καθώς και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που θέτει για το σκοπό αυτό κάθε φορά ο ΟΠΑΠ". Αποδείχθηκε ότι στα επίδικα δελτία, που κατέθεσε ο ενάγων, περιγράφονται με σαφήνεια οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων, αναφέρονται τα εξής: "Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς παιχνιδιών στοιχημάτων προϋποθέτει την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, του Κανονισμού Διεξαγωγής του εκάστοτε παιχνιδιού, καθώς επίσης και των όρων που αναφέρονται στο Έντυπο Προγράμματος. Ο στοιχηματισμός επιτρέπεται μέχρι και 10 λεπτά πριν την έναρξη του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από τα γεγονότα επιλογής του παίκτη. Η τιμή της στήλης είναι 0,30 ΕΥΡΩ και στα κέρδη πάνω από 146,74 ΕΥΡΩ ανά στήλη επιβάλλεται φόρος 5%. Μέγιστο ποσό στοιχηματισμού ανά δελτίο ορίζεται σε 29.347,03 ΕΥΡΩ. Μέγιστο καταβαλλόμενο κέρδος ανά δελτίο ορίζεται σε 733.675,72 ΕΥΡΩ. Το δελτίο είναι έγκυρο μόνο εάν σε αυτό έχει τυπωθεί το γράμμα Ε ακολουθούμενο από ημερομηνία-ώρα και κωδικό αριθμό. Ακύρωση δελτίου μπορεί να γίνει μέχρι 5 λεπτά μετά την επικύρωση του δελτίου και από την ίδια Τερματική Μηχανή Πρακτορείου. Τα κέρδη εισπράττονται από οποιοδήποτε πρακτορείο, εκτός εάν υπερβαίνουν το ισχύον όριο, οπότε καταβάλλονται από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο ΟΠΑΠ. Δεν καταβάλλεται κέρδος σε περίπτωση απώλειας του κερδίζοντος δελτίου. Κέρδη που δεν ζητήθηκαν παραγράφονται μετά την πάροδο 3 μηνών. Προθεσμία υποβολής ένστασης 6 μέρες από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Ο παίκτης με την κατάθεση του δελτίου στο πρακτορείο, αποδέχεται τα παραπάνω σαν δεσμευτικά. Αναλυτική πληροφόρηση μπορεί να δοθεί από τον πράκτορα".
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Επιπροσθέτως, στο πρόγραμμα του παιχνιδιού, το οποίο έλαβε ο ενάγων από το πιο πάνω πρακτορείο, αναφέρονται οι όροι συμμετοχής, και συγκεκριμένα: Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς παιχνιδιών στοιχημάτων προϋποθέτει την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, του Κανονισμού Διεξαγωγής του εκάστοτε παιχνιδιού, καθώς και επίσης και των όρων που αναφέρονται στο Έντυπο Προγράμματος .... Μέγιστο ποσό στοιχηματισμού ανά δελτίο ορίζεται σε 29.347,03 ΕΥΡΩ. Μέγιστο καταβαλλόμενο κέρδος ανά δελτίο ορίζεται σε 733.675,72 ΕΥΡΩ......Ο παίκτης με την κατάθεση του δελτίου στο πρακτορείο, αποδέχεται τα παραπάνω σαν δεσμευτικά. Αναλυτική πληροφόρηση μπορεί να δοθεί από τον πράκτορα". Επίσης, οι ισχύοντες όροι και κανόνες παιχνιδιού αναλυτικά περιγράφονται και σε ειδικό έντυπο με τον τίτλο "Τα πάντα για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" που έχει διανεμηθεί σ' όλους τους πράκτορες με σκοπό την εκ μέρους των τελευταίων διανομή του σε όλους τους παίκτες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, στο οποίο (έντυπο) γίνεται ρητή αναφορά σε όλο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η "ειδική διαδικασία αποδοχής στοιχήματος" του άρθρου 5 του ως άνω Κανονισμού ορίζεται στο σχετικό ειδικό έντυπο "Τα πάντα για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ", που παρέλαβε ο ενάγων από το πιο πάνω πρακτορείο του ΟΠΑΠ και προβλέπει ότι, σε περίπτωση που το ποσό που στοιχηματίζεται ξεπερνά ένα ορισμένο όριο, πρέπει να τηρηθεί μία ειδική διαδικασία έγκρισης, που συνίσταται στη διαπραγμάτευση των στοιχείων του στοιχήματος αυτού, με απώτερο στόχο την επίτευξη συμφωνίας και τελικά την επικύρωση ενός νέου στοιχήματος- προϊόντος της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, το προς επικύρωση δελτίο του στοιχήματος αυτού δεν απορρίπτεται χωρίς άλλο, αλλά ο ΟΠΑΠ απαιτεί τη διαπραγμάτευση των στοιχείων επιλογής του δελτίου με τον παίκτη μέσω του πράκτορα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι στα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης του ΟΠΑΠ, όπως και το εν λόγω παιχνίδι "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ", που περιλαμβάνει ποδοσφαιρικούς αγώνες, οι αποδόσεις τους καθορίζονται εκ των προτέρων από τον ΟΠΑΠ. Οι αρχικές αποδόσεις γνωστοποιούνται στους παίκτες πριν από την έναρξη της διεξαγωγής του παιχνιδιού, ενώ, στην πορεία εξέλιξης του μπορεί να τροποποιηθούν, πλην όμως, σε κάθε περίπτωση, ο παίκτης με την κατάθεση του στοιχήματος του, γνωρίζει εκ των προτέρων το ποσό που θα κερδίσει, εφόσον επαληθευθούν οι προβλέψεις του," χωρίς να χρειάζεται να περιμένει το τέλος του διαγωνισμού. Η συμπλήρωση από έναν παίκτη ή ομάδα παικτών περισσοτέρων δελτίων συμμετοχής, χωρίς, μάλιστα κανέναν περιορισμό ως προς το περιεχόμενο ή το είδος των εμπεριεχομένων σε αυτά επιλογών στο ίδιο ή σε διαφορετικά πρακτορεία, ακόμη και σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, είναι, κατ' αρχήν, επιτρεπτή, όπως προκύπτει από τον πιο πάνω κανονισμό λειτουργίας στοιχημάτων προκαθορισμένης αποδόσεως του ΟΠΑΠ και το ειδικό έντυπο οδηγιών, που διανέμεται στους παίκτες. Όμως με την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 εδ. β' του κανονισμού ρυθμίζεται συγκεκριμένη απαγορευμένη συμπεριφορά του παίκτη, ανεξαρτήτως εγνωσμένης δεινότητας ή ειδικών γνώσεων, που συνίσταται στην περίπτωση της πολλαπλής κατάθεσης δελτίων συμμετοχής στο ίδιο ή περισσότερα πρακτορεία με σκοπό την παράκαμψη της ειδικής διαδικασίας αποδοχής (αρθρ. 5 του κανονισμού) με τον παίκτη και την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου κέρδους των 250.000.000 δραχμών ανά δελτίο. Δηλαδή, όταν, παρότι συντρέχουν λόγοι ειδικής συμφωνίας με τον παίκτη, που συνίσταται στη διαπραγμάτευση για την τροποποίηση οποιωνδήποτε επιλογών του (όπως στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων στοιχηματισμού ή του κέρδους), αυτός αποδειχθεί ότι, μετερχόμενος μεθόδων τέτοιων που εμποδίζουν ή δεν επιτρέπουν στον εναγόμενο (ΟΠΑΠ) να κινήσει τη διαδικασία σύναψης ειδικής συμφωνίας, ενεργεί κατά καταστρατήγηση των παραπάνω διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 2 και 10 παρ.2 του κανονισμού, στην περίπτωση αυτή ο ΟΠΑΠ δικαιούται να ορίζει ως συνολικό άθροισμα κερδών το μέγιστο κέρδος των 250.000.000 δρχ. Ο εναγόμενος (ΟΠΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του "Γενικού Κανονισμού λειτουργίας παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης του ΟΠΑΠ Α.Ε.", διατηρεί χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασης του το δικαίωμα του ανά πάσα στιγμή αποδοχής ή μη αποδοχής οποιουδήποτε στοιχήματος, ενώ, κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, εφόσον κατά την κρίση του ΟΠΑΠ διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι ειδικής συμφωνίας με τον παίκτη ισχύει ειδική διαδικασία αποδοχής, που συνίσταται στη διαπραγμάτευση για την τροποποίηση οποιωνδήποτε επιλογών του παίκτη. Στην κρισιολογούμενη περίπτωση ο ενάγων, ο οποίος επί σειρά ετών συμμετείχε στο παιχνίδι " ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ", είχε λάβει γνώση, ως έμπειρος παίχτης, με τη συμπλήρωση του κάθε δελτίου, τους έντυπους όρους συμμετοχής, μεταξύ των οποίων, ότι το μέγιστο προσδοκώμενο κέρδος ανά δελτίο συμμετοχής είναι το ποσό των 733.675,72 ευρώ (250.000.000 δρχ.), αποδεχόμενος δε με την κατάθεση του δελτίου όλους τους όρους της σχετικής νομοθεσίας και τους όρους του Κανονισμού. Προέβη δε στις πιο πάνω συγκεκριμένες επιλογές του με προϋπολογισμένη απόδοση στο όριο του μέγιστου επιτρεπτού και αποδιδόμενου από τον ΟΠΑΠ κέρδους ανά δελτίο, γνωρίζοντας κατόπιν υπολογισμών του, ως έμπειρου παίκτη, τις ακριβείς αποδόσεις των όμοιων κατατιθεμένων δελτίων και ότι κάθε δελτίο, σε περίπτωση επιτυχίας, θα του επέφερε το ανώτατο προβλεπόμενο κέρδος. Έτσι ο ενάγων μολονότι γνώριζε ότι, σε περίπτωση επαλήθευσης των επιλογών του, το κέρδος ανά δελτίο, θα ήταν το ποσό [ (0,30 ευρώ -αξία της στήλης)- X (5,00 X 3,30 X 6,25 X 3,30 X 5,00 X 4,75 X 4,25 X 3,00 X 2,10 X 3,30) = το γινόμενο των προκαθορισμένων αποδόσεων κάθε αγώνα X 5 -επιλεγμένος πολλαπλασιαστής-] =1.071.213,70 ευρώ, ανέμενε ότι θα εισπράξει μόνο το μέγιστο επιτρεπόμενο ανά δελτίο κέρδος (733.675,72 ευρώ), αφού γνώριζε ότι δεν δικαιούταν κέρδος μεγαλύτερο αυτού. Εξάλλου, αυτός (ενάγων) ουδέποτε θεώρησε ότι δικαιούται το πέραν του ανώτατου ανά δελτίο κέρδους ποσό, για το οποίο θα απαιτούνταν, όπως γνώριζε, να τηρηθεί η ειδική διαδικασία έγκρισης, την εφαρμογή της οποίας δεν ζήτησε από τον ΟΠΑΠ, με αποτέλεσμα τα εν λόγω δελτία να γίνουν αποδεκτά από το σύστημα του ΟΠΑΠ και να εισπράξει για το ένα δελτίο μόνο το ανώτατο κέρδος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού. Η επιλογή από τον ενάγοντα του πιο πάνω τρόπου συμμετοχής του, με τη συμπλήρωση δηλαδή των ίδιων επιλογών σε έξι όμοια δελτία (αξίας 1,5 ευρώ το καθένα), αντί σε ένα δελτίο (αξίας εννέα ευρώ) έγινε εν γνώσει του ότι το ανώτατο όριο κέρδους ανά δελτίο ανέρχεται στο ποσό των 733.633,72 ευρώ και ότι με τον τρόπο παιχνιδιού που επέλεξε να παίξει μπορούσε να το υπερβεί αποφεύγοντας την πιο πάνω ειδική διαδικασία έγκρισης. Έτσι, απέβλεπε ότι, στην περίπτωση κατά την οποία θα έχει επιτυχία, τα δελτία συμμετοχής να μην εμφανίζονται ως ενιαίο δελτίο, με αποτέλεσμα να έχει περισσότερα κέρδη, δηλ. να κερδίσει το εξαπλάσιο του μέγιστου καταβαλλόμενου κέρδους ανά δελτίο, κατά καταστρατήγηση του ανωτάτου ορίου κέρδους ανά δελτίο.
Συνεπώς, ο ενάγων γνώριζε, ως έμπειρος παίκτης, ότι με τη συμπλήρωση όλων των επιλογών του σε ένα δελτίο (αξίας εννέα ευρώ), αντί των έξι δελτίων (αξίας 1,50 ευρώ το καθένα), θα εισέπραττε άπαξ το αναγραφόμενο στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του κανονισμού μέγιστο κέρδος ανεξαρτήτως ποιά θα ήταν η συνολική απόδοση κερδών. Δοθέντος ότι, στην περίπτωση κατά την οποία συμπλήρωνε όλες τις επιλογές του σε ένα δελτίο (αξίας εννέα ευρώ), ο ενάγων δεν θα μπορούσε να εισπράξει το συνολικό ποσό των 4.402.054,32 ευρώ (που αιτείται ο ενάγων), αλλά θα εισέπραττε μόνο το ανώτατο ποσό κέρδους 733.675,72 ευρώ (άρθρο 10 εδ α του κανονισμού) ανεξαρτήτως από τη συνολική απόδοση κερδών, αφού τούτο (δελτίο) δεν θα γινόταν αποδεκτό από τον ΟΠΑΠ, γιατί θα έπρεπε να τηρηθεί εκ μέρους του ενάγοντος ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 5) από τον ΟΠΑΠ, γεγονός που αναφέρεται στο διανεμηθέν σ' αυτόν έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου ο ενάγων είχε λάβει γνώση. Ενόψει αυτών συνάγεται ότι ο ενάγων γνώριζε ότι οι επιλογές του σε έξι όμοια δελτία θα είχαν υψηλές αποδόσεις και θα έπρεπε να υποβληθεί στην ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον ΟΠΑΠ μέσω του πράκτορα του. Ο ενάγων, όμως, προκειμένου να αποφύγει την ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον εναγόμενο (ΟΠΑΠ) και να πετύχει την είσπραξη του μεγίστου κέρδους ανά δελτίο επί έξι φορές, μετήλθε της συγκεκριμένης πρακτικής για να υπερβεί και να πολλαπλασιάσει το γνωστό σ' αυτόν ανώτατο όριο κέρδους ανά δελτίο και συγκεκριμένα αφού επέλεξε το ανώτατο όριο επιλογής αγώνων (10) θέτοντας μέχρι ένα (1) σημείο έκβασης για κάθε αγώνα και έναν πολλαπλασιαστή, επανέλαβε τις ίδιες ακριβώς επιλογές σε έξι (6) δελτία συμμετοχής, καθένα από τα οποία του έδινε ως απόδοση το ανώτατο κέρδος, διεκδικώντας το ανώτατο αυτό κέρδος επί έξι φορές. Τα πιο πάνω δελτία συμμετοχής, που έπαιξε ο ενάγων, έγιναν, όπως προαναφέρθηκε, αποδεκτά ως έγκυρα από το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΑΠ, προϋπόθεση απαραίτητη για την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 εδ. β' του Κανονισμού. Η δε αποδοχή και μόνο των δελτίων από το σύστημα και μη εξ αρχής απόρριψη των δελτίων από το σύστημα του εναγομένου (ΟΠΑΠ) δεν μπορεί να θεμελιώσει το σύννομο της πιο πάνω συμμετοχής του ενάγοντος στο παιχνίδι. Εξάλλου, δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους του ΟΠΑΠ στο στάδιο αυτό, προκειμένου να ζητηθεί από τον τελευταίο, η τήρηση "ειδικής διαδικασίας αποδοχής του στοιχήματος" του συμμετέχοντος παίκτη, είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που ένας παίκτης επιχειρήσει να υπερβεί τα όρια με ένα δελτίο, οπότε στην περίπτωση αυτή θα προσκρούσει ευθέως στις απαγορεύσεις και για να το πετύχει θα πρέπει να τηρήσει την ειδική διαπραγμάτευση προς επίτευξη ειδικής συμφωνίας. Όμως, στην περίπτωση που ένας παίκτης, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων, επιχειρήσει να υπερβεί τα όρια με την κατάθεση πολλών ομοίων δελτίων, η δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους του εναγομένου (ΟΠΑΠ) είναι περιορισμένη, λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου όγκου των κατατιθέμενων δελτίων και του κατά κανόνα ανωνύμου αυτών. Στη συνέχεια, όμως, μετά το πέρας της διεξαγωγής του παιχνιδιού, που τα κερδίζοντα δελτία είναι λιγότερα από τα κατατιθέμενα δελτία και καθίστανται γνωστοί οι κερδίσαντες παίκτες, ο εναγόμενος (ΟΠΑΠ) έχει στη διάθεση του περισσότερα στοιχεία, προκειμένου να ελέγξει, κατά περίπτωση, αν έχουν καταστρατηγηθεί τα όρια και η ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης επιβάλλοντας, όπως έχει δυνατότητα, το ανώτατο προβλεπόμενο κέρδος. Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων η απαγόρευση καταστρατήγησης του ανώτατου ορίου με την κατάθεση περισσότερων, όμοιων δελτίων ήταν γνωστή στον ενάγοντα, ο οποίος είχε λάβει γνώση, σχετικά, όπως προαναφέρθηκε, από το ειδικό έντυπο και είχε τη δυνατότητα, σε κάθε περίπτωση, να λάβει γνώση από τον κανονισμό, που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Μετά από αυτά πληρούνται οι όροι εφαρμογής του εδ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού, αφού ο ενάγων μετήλθε την πιο πάνω πρακτική με σκοπό την καταστρατήγηση της ειδικής συμφωνίας που σχετίζεται με το ανώτατο όριο κέρδους. Δοθέντος, ότι, επέλεξε εν γνώσει του τους συγκεκριμένους ποδοσφαιρικούς αγώνες με την ανάλογη προβλεπόμενη απόδοση αλλά και το συγκεκριμένο τρόπο συμμετοχής του στο παιχνίδι, επιμερίζοντας το ποσό στοιχηματισμού των ίδιων αγώνων σε περισσότερα δελτία αφενός και το προσδοκώμενο από το ίδιο στοίχημα κέρδος (καθ' υπέρβαση του ανωτάτου) σε περισσότερα πανομοιότυπα δελτία αφετέρου. Επομένως, ο ισχυρισμός του εναγομένου και των προσθέτως υπέρ αυτού παρεμβαινουσών, που προτάθηκε πρωτοδίκως και επαναφέρεται με λόγο των εφέσεων τους ότι, ο ενάγων δικαιούται μόνο το μέγιστο επιτρεπόμενο κέρδος του ενός δελτίου, δηλαδή 733.675,72, ευρώ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 και 5 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης (κοινή Υπουργική Απόφαση 29159 ΦΕΚ 1427/2000), είναι βάσιμος". Δέχθηκε ακόμη το Εφετείο με την ίδια απόφασή του ότι : " ο ενάγων, που έλαβε μέρος στο πιο πάνω παιχνίδι "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ " του εναγομένου στις 9 Ιουνίου 2004, απέβλεψε, όπως προαναφέρθηκε, με τον ως άνω επιλεγέντα τρόπο παιχνιδιού στην ανάληψη του κέρδους από το σύνολο των έξι πανομοιότυπων δελτίων, κατά παράβαση των σχετικών κανόνων του παιχνιδιού, υπερβαίνοντας τα συμβατικά όρια της σχέσης του με τον εναγόμενο σε βάρος του τελευταίου, υποχρεώνοντας δε αυτόν σε υπέρβαση του ανώτατου καταβαλλόμενου κέρδους. Με την πιο πάνω συμπεριφορά του ο ενάγων επεδίωκε να παρακάμψει την ειδική διαδικασία του άρθρου 5 του κανονισμού προσδοκώντας στη μεγιστοποίηση των κερδών του με την ανάληψη τέτοιων (κερδών), κατά καταστρατήγηση του ορίου του μέγιστου καταβαλλόμενου κέρδους, που συμβατικά είχε αποδεχτεί μέσα στα όρια δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του από την συμμετοχή του στο παιχνίδι. Το γεγονός αυτό αποστέρησε από τον εναγόμενο τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων συμμετοχής του ενάγοντα-παίκτη στο παιχνίδι και τη δυνατότητα, της εκ μέρους του λήψης απόφασης του κατά πόσον οι νέοι όροι που προτείνονται από τον παίκτη είναι αποδεκτοί, ώστε με την αποδοχή τους να καταρτιστεί η σχετική σύμβαση. Αποδείχθηκε, επίσης, ότι ο εναγόμενος σε απάντηση της πιο πάνω δεν αρνήθηκε μονομερώς και χωρίς ειδικό λόγο την απόδοση κερδών στον ενάγοντα, αλλά απέδωσε σ' αυτόν, κατ' εφαρμογή των σχετικών όρων (αρθρ. 10 παρ. 1 του κανονισμού), το νόμιμο κέρδος δελτίου. Η δε διάταξη του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του κανονισμού δεν συνιστά περιορισμό αυτής της συμβατικής υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου, αλλά ρύθμιση προστασίας και εφαρμογής της, σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενοι συμμετέχοντες με συμπεριφορές και πρακτικές αντικείμενες στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη προσπαθούν να την παρακάμψουν. Δηλαδή με τον πιο πάνω όρο δεν εισάγεται μονομερής περιορισμός των επιτευχθέντων κερδών του παίχτη, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο ενάγων, διότι τα κέρδη του προήλθαν από την ως άνω συμπεριφορά του, οι προϋποθέσεις συνδρομής της οποίας με σαφή, ορισμένο και κατανοητό τρόπο περιγράφονται στην εν λόγω διάταξη. Επίσης, με τον πιο πάνω όρο δεν προβλέπεται λύση της σύμβασης συμμετοχής στο παιχνίδι, ούτε και τροποποίηση της σύμβασης, διότι περιεχόμενο αυτής είναι η παροχή από το συμβαλλόμενο εναγόμενο οργανισμό του μέγιστου ποσού κέρδους ανά δελτίου κατά τους αναφερόμενους ειδικότερους όρους. Ο δε εναγόμενος (ΟΠΑΠ) στην περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου 2 του άρθρου 10, όπως στην κρινόμενη περίπτωση, δεν υπαναχώρησε από ανειλημμένη συμβατική του υποχρέωση, αλλά αντίθετα εκπλήρωσε αυτή καταβάλλοντας στο συμμετέχοντα το μέγιστο κέρδος για ένα δελτίο..." Συνεχίζει περαιτέρω το Εφετείο, ότι " οι πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισμού δεν συνιστούν, κατά την έννοια του στοιχείου ε' του άρθρου 2 παράγραφος 7 του Ν.2251/1994, μονομερή τροποποίηση ή λύση της σύμβασης χωρίς ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο. Διότι, στην περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 5 δεν υπάρχει συμβατικός δεσμός μεταξύ των μερών, αφού ο μεν συμμετέχων προτείνει τη σύναψη της σύμβασης ο εναγόμενος Οργανισμός όμως δεν αποδέχεται αυτή και συνεπώς δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων του Ν. 2251/1994. Στη δε περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του πιο πάνω κανονισμού προβλέπεται ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης, προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση συμμετοχής παίκτη στο παιχνίδι, καθορίζοντας τους όρους της σύμβασης τους οποίους ο εναγόμενος οργανισμός δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει, εφόσον βέβαια αυτοί οι όροι αποκλίνουν των βασικών όρων συμμετοχής που προδιαγράφονται στον Κανονισμό για την συμμετοχή στο παιχνίδι.
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Συνεπώς η συμβατική σχέση που ιδρύεται στην πιο πάνω περίπτωση (παρ. 2 του άρθρου 5 του κανονισμού) με τη συμμετοχή ενός παίκτη στο παιχνίδι του στοιχήματος δεν διέπεται από προδιατυπωμένους γενικής ισχύος συμβατικούς όρους (Γενικούς Όρους Συναλλαγών), τους οποίους αποδέχεται ο παίκτης ως σύνολο μη έχοντας δυνατότητα διαπραγμάτευσης και διαμόρφωσης αυτών, αλλά είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, των όρων που αποκλίνουν των βασικών όρων συμμετοχής που προδιαγράφονται στον Κανονισμό για τη συμμετοχή στο παιχνίδι. Εξάλλου, τούτο (η εφαρμογή του άρθρου 5) επιβάλλεται από το συμφέρον του εναγομένου που έγκειται στην ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των παιχτών και τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας του ίδιου του στοιχήματος, λαμβανομένου υπόψη ότι τα μη διανεμόμενα κέρδη διοχετεύονται στην επιχορήγηση και χρηματοδότηση κοινωφελών δράσεων και σε τομείς άσκησης κρατικής πολιτικής (αρθρ. 5 ΠΔ 250/1997). Προς ενίσχυση αυτών, πρέπει να σημειωθεί ότι, στο πιο πάνω παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, όπου αποκλειστικό κριτήριο επιτυχίας των επιλογών ενός παίχτη δεν είναι ο παράγοντας της τύχης, αλλά το ότι οι συγκεκριμένες επιλογές ενός παίχτη εμπεριέχουν ένα βαθμό προβλεψιμότητας με βάση την πληροφόρηση, την καλή εκτίμηση αυτών για κάθε αθλητικό γεγονός, την εμπειρία με την μακροχρόνια ενασχόληση του, η αποκόμιση, σε περίπτωση επιτυχίας, κατά παράκαμψη των σχετικών κανόνων του παιχνιδιού, τεραστίων κερδών θα οδηγούσε σε ριζική ανατροπή των οικονομικών θεμελίων της σύμβασης συμμετοχής σε βάρος του ΟΠΑΠ με επαχθείς συνέπειες σε βάρος όχι μόνο του κοινωφελούς προορισμού της διοργάνωσης του, αλλά και σε βάρος των άλλων συμμετασχόντων παικτών. Την επέλευση αυτού του κινδύνου αποσκοπεί να αποτρέψει ο εν λόγω όρος (άρθρο 5) του κανονισμού του εναγομένου, προκειμένου να διαφυλάξει το δημόσιο συμφέρον, που ο εναγόμενος είναι ταγμένος να προφυλάσσει στο χώρο των μαζικών παιχνιδιών προκαθορισμένης ή μη απόδοσης. Επίσης, για τη διαχείριση κινδύνου του παιχνιδιού υπάρχουν περιορισμοί όχι μόνον στο ανώτατο όριο κέρδους και στην υποβολή πολλαπλών ίδιων δελτίων αλλά και στο ύψος του στοιχηματισμού, δηλαδή στο δικαίωμα του διοργανωτή να δέχεται ποσά στοιχηματισμού πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, ήτοι του ποσού των 10.000.000 δραχμών ή 29.347,03 ευρώ....... Έτσι οι εν λόγω διατάξεις του Κανονισμού, που προσβάλλονται ως καταχρηστικές δεν συνιστούν απόκλιση από ρυθμίσεις ενδοτικού δικαίου κατά τρόπο που να διαταράσσεται η συμβατική ισορροπία μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή. Αντιθέτως, οι σχετικές διατάξεις όχι μόνο δεν συνιστούν απόκλιση, αλλά έχουν τεθεί ακριβώς για να προφυλαχθεί το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη από τυχόν αντισυμβατικές και καταχρηστικές συμπεριφορές που διαταράσσουν την μεταξύ τους συμβατική ισορροπία. Ενόψει των προαναφερομένων οι πιο πάνω όροι δεν είναι καταχρηστικοί, κατά τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, καθόσον αυτοί είναι σαφείς, κατανοητοί, ορισμένοι τόσο στον κανονισμό του εναγομένου όσο και στα δελτία συμμετοχής στο πιο πάνω παιχνίδι και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, σε βάρος του ενάγοντος, ούτε περιορίζουν ή αποκλείουν υπέρμετρα την ευθύνη του εναγομένου, ούτε επιφυλάσσουν σ' αυτόν το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης ούτε παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας". Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο δέχτηκε τις εφέσεις της εναγομένης και των προσθέτως υπέρ αυτής παρεμβαινουσών και ήδη αναιρεσίβλητων και, αφού εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, που είχε δεχθεί την αγωγή του αναιρεσείοντος, απέρριψε αυτή, με την οποία εξέθετε, ότι ενώ είχε λάβει μέρος στο παιχνίδι "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" με έξι (6) ξεχωριστά δελτία συμμετοχής, στα οποία έπαιξε τον ίδιο συνδυασμό ομάδων, που είχαν επιτυχία και κέρδος το καθένα 733.675,72€ και συνολικά το ποσό των 4.402.054, 32€, η εναγομένη και ήδη πρώτη αναιρεσίβλητη του εξόφλησε το ένα δελτίο και αρνείται αντισυμβατικά την εξόφληση των λοιπών και ζήτησε να αναγνωρισθεί ότι υποχρεούται να του καταβάλλει νομιμοτόκως το υπόλοιπο ποσό των 3.668.378,60€. Ειδικότερα, απέρριψε την αγωγή, αφού δέχτηκε τον ισχυρισμό της εναγομένης και ήδη αναιρεσίβλητης, που ερείδετο επί των διατάξεων των άρθρων 5 παρ.2 και 10 παρ.2 του "Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης", σύμφωνα με τον οποίο αυτή εδικαιούτο να ορίσει ως συνολικό άθροισμα κερδών του αναιρεσείοντος το ποσό των 250.000.000 δραχμών (733,675,72€), διότι αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε, ότι αυτός με τη συμπλήρωση των άνω έξι (6) δελτίων με όμοιες προβλέψεις ενήργησε κατά καταστρατήγηση των διατάξεων αυτών, καθόσον γνώριζε, ότι οι επιλογές του αυτές, σε περίπτωση επιτυχίας, θα είχαν αποδόσεις, που θα υπερέβαιναν τα όρια του κέρδους και προκειμένου να αποφύγει στην περίπτωση αυτή την ειδική συμφωνία, που συνίσταται στη διαπραγμάτευση για την τροποποίηση των επιλογών του, μετήλθε τη συγκεκριμένη πρακτική, συμπληρώνοντας έξι (6) δελτία με όμοιες προβλέψεις. Με αυτά που δέχτηκε και έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, καθόσον, η πρώτη αναιρεσίβλητη με το να ορίσει ως συνολικό άθροισμα κερδών του αναιρεσίβλητου το μέγιστο κέρδος των 250.000.000 δραχμών (733.675,72€) δεν προέβη σε μονομερή και αναιτιολόγητη αλλοίωση ή κατάργηση της μεταξύ τους σύμβασης συμμετοχής στο παιχνίδι "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ", αλλά προέβη σε αυτή κατ' εφαρμογή των άνω άρθρων 5 και 10 του "Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης", εξαιτίας της πρακτικής καταστρατήγησής τους, που μετήλθε ο αναιρεσείων. Επομένως, οι πρώτος, δεύτερος και τρίτος, κατά τα σχετικά τους σκέλη, λόγοι της αίτησης αναίρεσης, με τους οποίους προβάλλεται αιτίαση από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ και συγκεκριμένα ότι με τις παραδοχές αυτές παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαμβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτημα με ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, με αποτέλεσμα έτσι να μην μπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρμόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Για τη διαδικαστική πληρότητα του λόγου αυτού πρέπει να αναφέρεται σε τι συνίσταται η έλλειψη νόμιμης βάσης (παντελής έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα) των αιτιολογιών της προσβαλλόμενης απόφασης και ειδικότερα, όταν προβάλλεται αιτίαση για ανεπαρκείς ή ασαφείς αιτιολογίες, πρέπει να προσδιορίζεται στην αίτηση αναίρεσης, ποιες αιτιολογίες και για ποιο λόγο είναι ανεπαρκείς ή ασαφείς, ποια επί πλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται, ώστε να είναι επαρκείς και σαφείς οι αιτιολογίες, χωρίς να αρκούν γενικές εκφράσεις ότι " έχει ανεπαρκείς ή ασαφείς αιτιολογίες" (Ολ ΑΠ 20/2005, 32/1996), επιπλέον πρέπει να αναφέρεται το ζήτημα στο οποίο ανάγονται και που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και ως προς το οποίο, κατά τον αναιρεσείοντα, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση, η διάταξη που παραβιάσθηκε, καθώς και οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης. Στην προκειμένη περίπτωση με τους πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όγδοο, κατά τα σχετικά τους σκέλη, λόγους της αίτησης αναίρεσης ο αναιρεσείων προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται νομίμου βάσης, διότι το Εφετείο με ανεπαρκείς και ασαφείς αιτιολογίες απέρριψε τους αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς του και έχοντες ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, ότι οι όροι των διατάξεων των άρθρων 5 και 10 του "Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Αποδόσεως", στις οποίες ερείδετο ο ισχυρισμός των αναιρεσίβλητων, ότι αυτός, επειδή ενήργησε κατά καταστρατήγηση αυτών, δικαιούται το μέγιστο επιτρεπόμενο κέρδος του ενός δελτίου, δηλαδή 733.675,72 ευρώ και όχι και αυτό των υπολοίπων πέντε δελτίων του επιδίκου παιγνίου, το οποίο ζητούσε με την αγωγή του, δεν πρέπει να εφαρμοσθούν, διότι είναι ανίσχυροι, άκυροι και καταχρηστικοί, ως αντικείμενοι στις διατάξεις των άρθρων 361, 200, 281 και 288 ΑΚ και 2 παρ. 1-3 και 7 περ. β και ε του ν.2251/1994 και έτσι δέχτηκε τις εφέσεις των αναιρεσίβλητων, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και απέρρίψε την αγωγή του ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Οι λόγοι αυτοί, με τους οποίους προβάλλεται αιτίαση από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, διατυπούμενοι κατά τα παραπάνω, είναι απορριπτέοι ως αόριστοι, διότι δεν προσδιορίζονται στην αίτηση αναίρεσης ποιες είναι οι ανεπαρκείς και ασαφείς αιτιολογίες της απόφασης, καθώς και ποια επιπλέον περιστατικά έπρεπε να περιέχει, ώστε να είναι επαρκείς και σαφείς. Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ, που στόχο έχει τη διασφάλιση του συζητητικού συστήματος (άρθρ. 106 ΚΠολΔ),αλλά και την αρχή της ακρόασης των διαδίκων (άρθρ. 110§2 ΚΠολΔ), ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόμο και εκτιμώντας προφανώς εσφαλμένα τα διαδικαστικά έγγραφα (άρθρ. 561§2 ΚΠολΔ) είτε έλαβε υπόψη του πράγματα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 13/1995) είτε δεν έλαβε υπόψη του πράγματα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως πράγματα οι αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων που τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούμενου με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 1225/2004, 1530/2001), δηλαδή ισχυρισμοί που διαμόρφωσαν ή ανάλογα ήταν ικανοί να διαμορφώσουν το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης (ΟλΑΠ 2/1998, ΑΠ 1072-3/200, 864/2003), θα πρέπει δε, αν πρόκειται για ισχυρισμούς που δεν λήφθηκαν υπόψη, ενώ έπρεπε να ληφθούν, να προτάθηκαν παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 2/2001, 12/2000) και μάλιστα από τον ήδη αναιρεσείοντα (ΑΠ 881/1988). Ειδικότερα, αν προσβάλλεται για τον παραπάνω λόγο απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, θα πρέπει ο ισχυρισμός που δεν αξιολογήθηκε, να είχε προταθεί παραδεκτά στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά και να επαναφέρθηκε παραδεκτά (με κύριο ή πρόσθετο λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολΔ, με τις προτάσεις) και στο δεύτερο βαθμό (ΑΠ 1011/1994) και να αναφέρεται αυτό στο αναιρετήριο ( ΑΠ 760/2004, 539/2003, 885/1994), εκτός αν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 43/1990) ή πρόκειται για ισχυρισμό που παραδεκτά κατά το άρθρ. 527 ΚΠολΔ προτάθηκε για πρώτη φορά στην κατ' έφεση δίκη, που επίσης πρέπει να διευκρινίζεται στο αναιρετήριο (AΠ 354/2011). Δεν στοιχειοθετείται όμως ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό αυτό που προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, αλλά συνάγεται από το περιεχόμενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996, ΑΠ 148/2009). Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων με τους πρώτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όγδοο, κατά τα σχετικά τους σκέλη, λόγους της αίτησης αναίρεσης, προβάλλει ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη τους υποβληθέντες ενώπιόν του εκ μέρους του ως εφεσιβλήτου, αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς του και έχοντες ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, ότι οι όροι των διατάξεων των άρθρων 5 και 10 του "Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Αποδόσεως", στις οποίες ερείδετο ο ισχυρισμός των αναιρεσίβλητων, ότι αυτός, επειδή ενήργησε κατά καταστρατήγηση αυτών, δικαιούται το μέγιστο επιτρεπόμενο κέρδος του ενός δελτίου, δηλαδή 733.675,72 ευρώ και όχι και αυτό των υπολοίπων πέντε δελτίων του επιδίκου παιγνίου, το οποίο ζητούσε με την αγωγή του, δεν πρέπει να εφαρμοσθούν, διότι είναι ανίσχυροι, άκυροι και καταχρηστικοί, ως αντικείμενοι στις διατάξεις των άρθρων 361, 200, 281 και 288 ΑΚ και 2 παρ. 1-3 και 7 περ. β και ε του ν.2251/1994 και έτσι δέχτηκε τις εφέσεις των αναιρεσίβλητων, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε την αγωγή του ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Οι λόγοι αυτοί με το άνω περιεχόμενο, με τους οποίους προβάλλεται αιτίαση από τον αριθ. 8 β του άρθρου 559 ΚΠολΔ, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Ειδικότερα, από την παραδεκτή, κατ' άρθρο 561 παρ.2 ΚΠολΔ, επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων και της προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτει ότι το Εφετείο έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς αυτούς, τους οποίους, μετά την παραδοχή των εφέσεων και την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, ερεύνησε στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 522, 535 και 536 ΚΠολΔ, ως επικουρική αγωγική βάση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα ίδια πραγματικά περιστατικά με τον τρόπο που προβλήθηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με το δικόγραφο της ένδικης αγωγής είχαν και το χαρακτήρα αυτοτελούς αντένστασης κατά της ένστασης της εναγομένης από τις διατάξεις των άνω άρθρων 5 και 10 του Κανονισμού, (προβαλλόμενης καθ' υποφοράν με την αγωγή επικουρικά, για την περίπτωση, που ήθελε γίνει επίκληση εκ μέρους της εναγομένης και ήδη αναιρεσίβλητης περί εφαρμογής των άνω διατάξεων) και τους απέρριψε είτε ρητά είτε εκ του πράγματος με τις περί του αντιθέτου παραδοχές του.
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 του ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, μετά την κατάργηση της δεύτερης περίπτωσης, που προέβλεπε τη δυνατότητα αναίρεσης, αν το δικαστήριο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά "χωρίς να διατάξει περί αυτών απόδειξη", με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2915/2001, όπως και μετά την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 341 Κ.Πολ.Δ. για τη δυνατότητα έκδοσης προδικαστικής απόφασης και την εφαρμογή του άρθρου 270 ΚΠολΔ σε όλες τις υποθέσεις, με το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, έχει περιορισμένη εφαρμογή στην περίπτωση που "το δικαστήριο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη", δηλαδή όταν το δικαστήριο δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά μέσα έχει αντλήσει την απόδειξη ή δεν έχει προσαχθεί καμιά απόδειξη (ΑΠ 273/2011,1700/2009). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει, το Εφετείο σχημάτισε την κρίση του και κατέληξε στο αποδεικτικό του πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο, αφού δέχτηκε τις εφέσεις κατά της πρωτόδικης απόφασης, εξαφάνισε την απόφαση αυτή και απέρριψε την αγωγή του αναιρεσείοντος, αφού έλαβε υπόψη τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, τα με επίκληση νόμιμα προσκομιζόμενα έγγραφα, καθώς και τις υπ' αριθ. 500/11-1-2005 και 591/12-1-2005 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, που προσκόμισε και επικαλέστηκε ο αναιρεσείων, μετά νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των αναιρεσιβλήτων. Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν δέχθηκε ως αληθινά πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης χωρίς απόδειξη και ο πρώτος, κατά το σχετικό του σκέλος, λόγος της αναίρεσης με τον οποίον υποστηρίζονται τα αντίθετα είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Από τις διατάξεις του 562 παρ. 2 ΚΠολΔ συνάγεται, ότι είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε ή δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν μπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας β) για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισμό που αφορά τη δημόσια τάξη. Το απαράδεκτο αυτό αναφέρεται σε όλους τους λόγους αναίρεσης του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Η παραπάνω διάταξη αποτελεί εκδήλωση της θεμελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας με βάση την πραγματική και νομική κατάσταση, που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει δε ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδρομή της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή να αναφέρεται σ' αυτό, ότι ο ισχυρισμός που θεμελιώνει τον επικαλούμενο λόγο αναίρεσης είχε προταθεί νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, να καθορίζεται ο τρόπος και χρόνος της πρότασης ή επαναφοράς του ισχυρισμού, ώστε να μπορεί να κριθεί από το αναιρετήριο αν ήταν παραδεκτός και νόμιμος, αν δε το δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση στην ουσία της πρέπει επί πλέον να αναφέρονται στο αναιρετήριο και οι κρίσιμες σχετικές παραδοχές υπό τις οποίες συντελέστηκε η επικαλούμενη παραβίαση. Προς διερεύνηση δε, της βασιμότητας των αναιρετικών λόγων επιτρέπεται η επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων της ίδιας ή άλλης δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων με τον έβδομο λόγο της αίτησης αναίρεσης, επικαλούμενος παραβιάσεις από τους αριθ. 1, 8 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ζητεί την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης, διότι το Εφετείο έκρινε ότι η εναγομένη και ήδη πρώτη αναιρεσίβλητη δεν υποχρεούτο να του καταβάλει την προκαθορισμένη απόδοση των υπολοίπων πέντε (5) δελτίων, με βάση τις διατάξεις 5 και 10 του Κανονισμού της, παραβιάζοντας όμως έτσι τη συνταγματικώς με το άρθρο 25 καθιερωμένη αρχή της αναλογικότητας, που αυτός πρόβαλε ενώπιον του Εφετείου ως εφεσίβλητος, καθόσον η εναγομένη και ήδη πρώτη αναιρεσίβλητη παρόλα αυτά παρακράτησε την αξία (αντίτιμο) των παραπάνω δελτίων, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μεν μικρή, θα ηδύνατο όμως να ανέλθει σε εκατομμύρια ευρώ. Περαιτέρω με τον τελευταίο λόγο της αίτησης αναίρεσης επικαλούμενος ομοίως παραβιάσεις από τους αριθ. 1, 8 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ζητεί την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης, διότι το Εφετείο έκρινε ότι η εναγομένη και ήδη πρώτη αναιρεσίβλητη δεν υποχρεούτο να του καταβάλει την προκαθορισμένη απόδοση των υπολοίπων πέντε (5) δελτίων, με βάση τις διατάξεις 5 και 10 του Κανονισμού της, παραβιάζοντας όμως έτσι την ΕΣΔΑ και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής, που καθιερώνει την αρχή περί "δικαίας δίκης", που αυτός πρόβαλε ενώπιον του Εφετείου ως εφεσίβλητος, καθόσον οι άνω διατάξεις του Κανονισμού, που καθιερώνουν το δικαίωμα της εναγομένης και ήδη πρώτης αναιρεσίβλητης της ανά πάσα στιγμή αποδοχής ή μη αποδοχής οποιουδήποτε στοιχήματος και χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης αποκλείουν την ύπαρξη "δικαίας δίκης". Όλοι οι παραπάνω λόγοι είναι απορριπτέοι προεχόντως ως απαράδεκτοι, καθόσον από την παραδεκτή, κατ' άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, επισκόπηση των ενώπιον του Εφετείου εγγράφων προτάσεων του αναιρεσείοντος δεν προκύπτει, ότι αυτός είχε προβάλλει ότι οι άνω διατάξεις του Κανονισμού παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και την από τη διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ απορρέουσα αρχή περί "δικαίας δίκης". Τέλος, για τον ίδιο λόγο είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι και οι πρώτος και τρίτος, κατά τα σχετικά τους σκέλη, λόγοι της αίτησης αναίρεσης από τους αριθ. 1, 8 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, με τους οποίους ο αναιρεσείων προβάλλει ότι οι άνω διατάξεις του Κανονισμού παραβιάζουν την από το άρθρο 4 του Συντάγματος απορρέουσα αρχή της ισότητας, καθώς και το άρθρο 93 του Συντάγματος, καθόσον παρέχουν το δικαίωμα στην εναγομένη και ήδη πρώτη αναιρεσίβλητη έναντι αυτού να προβεί σε μονομερή, αναιτιολόγητη και κατά πάντα χρόνο αλλοίωση της μεταξύ τους σύμβασης. Και τούτο, διότι ομοίως από την επισκόπηση των ενώπιον του Εφετείου εγγράφων προτάσεων του αναιρεσείοντος δεν προκύπτει ότι ο είχε προβάλλει τους ισχυρισμούς αυτούς. Κατ' ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθούν οι παραπάνω λόγοι της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, για τη συζήτηση των οποίων αναπέμφθηκε η υπόθεση στο παρόν τμήμα, μετά την έκδοση της υπ' αριθ. 12/2017 απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία απορρίφθηκαν οι παραπεμφθέντες σ' αυτοί λόγοι της, καθώς και αυτή στο σύνολό της. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί, κατά την παρ. 4 του άρθρου 495 ΚΠολΔ, η εισαγωγή του παραβόλου των τριακοσίων (300) ευρώ, που καταβλήθηκε από τον αναιρεσείοντα, όπως αναφέρεται 382/2014 έκθεση κατάθεσης της αίτησης αναίρεσης που συντάχθηκε από το γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, στο Δημόσιο Ταμείο. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων και των δύο συζητήσεων, ήτοι ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας, η οποία δεν επέβαλε δικαστικά και του παρόντος Α1 Τμήματος, πρέπει να συμψηφιστούν συνολικά, σύμφωνα με τα άρθρα 179 και 183 ΚΠολΔ, διότι η ερμηνεία των κανόνων που εφαρμόσθηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 21-5-2014 αίτηση για αναίρεση της υπ' αριθ. 5189/2012 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου των τριακοσίων (300) ευρώ, που καταβλήθηκε από τον αναιρεσείοντα στο Δημόσιο Ταμείο.
Συμψηφίζει τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2018.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 25 Ιουνίου 2018.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Και επειδή μπορεί να σκεφτείτε τι έπαιξε ο τύπος. Αυτό ήταν το πρόγραμμα ολόκληρης της ημέρας και επέλεξε τους αγώνες με το πράσινο τονισμένο.


στοιχ.JPG
 

giannisthegreek

Well-Known Member
17 Νοε 2012
1,793
1,990
113
Πειραιάς
Δηλαδή πες ότι εγώ παίζω ενα από τα τρελά δελτία που παίζω συνήθως και το γράφω εδώ.. αν ακολουθήσουν 5,10,20 άτομα με τα ίδια δελτία και κερδίσουμε και περνάμε το ανώτατο όριο όλοι μαζί τότε τι γινεται; Δεν θα τα παρουμε;

Στάλθηκε από το MYA-L41 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
 

Pro

Active Member
25 Φεβ 2012
207
76
28
Τελικά δεν πληρώθηκε ο τύπος και τα 6 δελτία?
Το διάβασα όλο αλλά με τους δικηγόρους δεν το έχω.
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Aν παίξουν 10 ή 20 άτομα τα ίδια δελτία θα πληρωθούν. Αν μία οικογένεια ενηλίκων πάει με ένα δελτίο το κάθε άτομο στο χέρι ΔΕΝ θα πληρωθεί, αν πάει ένας με 5 δελτία δεν πληρώνεται.

στοιχιμα.JPG
 
Τελευταία επεξεργασία:
 • Like
Αντιδράσεις: giannisthegreek

giannisthegreek

Well-Known Member
17 Νοε 2012
1,793
1,990
113
Πειραιάς
Aν παίξουν 10 ή 20 άτομα τα ίδια δελτία θα πληρωθούν. Αν μία οικογένεια ενηλίκων πάει με ένα δελτίο το κάθε άτομο στο χέρι ΔΕΝ θα πληρωθεί, αν πάει ένας με 5 δελτία δεν πληρώνεται.

Προβολή συνημμένου 27006
Έτσι όπως το γράφει δεν νομίζω να πληρωθουν
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Aναλόγως. Αν για παράδειγμα 10 άτομα που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και ο ένας βρίσκεται πχ στη Ξάνθη ο άλλος στη Κρήτη και οι άλλοι 8 στην Αθήνα παίξουν το ίδιο ακριβώς δελτίο δεν θα πληρωθούν; Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να ποντάρει κάποιος ξανά στον ΟΠΑΠ
 

tarantules

Active Member
5 Σεπ 2008
209
92
28
Δεν ξέρω εαν τότε , δηλαδή το 2004 είχε γνώση ο συγκεκριμένος παίκτης οτι υπάρχει πιθανότητα να μην πληρωθεί σπάζοντας τα δελτία σε 6 αντί για ένα , αλλά ρε άνθρωπε του θεού , είχες την έμπνευση να βγάλεις μια τόσο μεγάλη απόδοση και πίστευες πραγματικά οτι θα έρθει ο συνδιασμός (αλλιώς ποιος ο λόγος να κάτσεις να σπάσεις τα δελτία), δεν σου ήρθε στο μυαλό το πιο απλό , δηλαδή να κοτσάρεις από μια 2πλή ευκαιρία του 1,02 , ένα φαβορί διαφορετικό σε κάθε δελτίο; Πόσα από αυτά θα έσπαγαν; και τα 6 αποκλείεται.Τουλάχιστον τα μισά , μην πω όλα θα τα έποιανε οπότε μάνι μάνι θα είχε στην χειρότερη των χειροτέρων περίπτωση 2.200.000 στο χέρι.
Κρίμα και πάλι κρίμα που έχετε μερικοί την ικανότητα και δεν σκέφτεστε κάτι το εξαιρετικά απλό και πρακτικό.
Χρόνια τώρα στα μεγάλα δελτία με τρελές αποδόσεις αυτό κάνω.Άσχετα που δεν έτυχε να μου κάνει την τιμή να πληρωθώ :ROFLMAO:
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Δεν ξέρω εαν τότε , δηλαδή το 2004 είχε γνώση ο συγκεκριμένος παίκτης οτι υπάρχει πιθανότητα να μην πληρωθεί σπάζοντας τα δελτία σε 6 αντί για ένα , αλλά ρε άνθρωπε του θεού , είχες την έμπνευση να βγάλεις μια τόσο μεγάλη απόδοση και πίστευες πραγματικά οτι θα έρθει ο συνδιασμός (αλλιώς ποιος ο λόγος να κάτσεις να σπάσεις τα δελτία), δεν σου ήρθε στο μυαλό το πιο απλό , δηλαδή να κοτσάρεις από μια 2πλή ευκαιρία του 1,02 , ένα φαβορί διαφορετικό σε κάθε δελτίο; Πόσα από αυτά θα έσπαγαν; και τα 6 αποκλείεται.Τουλάχιστον τα μισά , μην πω όλα θα τα έποιανε οπότε μάνι μάνι θα είχε στην χειρότερη των χειροτέρων περίπτωση 2.200.000 στο χέρι.
Κρίμα και πάλι κρίμα που έχετε μερικοί την ικανότητα και δεν σκέφτεστε κάτι το εξαιρετικά απλό και πρακτικό.
Χρόνια τώρα στα μεγάλα δελτία με τρελές αποδόσεις αυτό κάνω.Άσχετα που δεν έτυχε να μου κάνει την τιμή να πληρωθώ :ROFLMAO:

Πάλι τους καλύπτει ο όρος που έχουν θέσει διότι αναφέρουν και την περίπτωση των παρόμοιων επιλογών.
 

tarantules

Active Member
5 Σεπ 2008
209
92
28
Πάλι τους καλύπτει ο όρος που έχουν θέσει διότι αναφέρουν και την περίπτωση των παρόμοιων επιλογών.
Που ακριβώς είναι ο όρος αυτός; Μπορούμε να τον βρούμε; Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου.Αν ισχύει τότε είναι απαράδεκτοι.
 

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Πήγαινε πιο πάνω και διάβασε το ποστ νουμερο 10 έχω ανεβάσει φώτο τον όρο που ισχύει στα μέγιστα κέρδη. Διαβασε τον και θα καταλάβεις. Είναι τόσο καταχρηστικός που έγκειται στον ΟΠΑΠ αν παίξουν 10 άτομα που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους τα ίδια ακριβώς δελτία από διαφορετικές περιοχές το αν θα πληρωθούν, ισχυριζόμενοι πως λειτούργησαν συλλογικά λες και ο παίκτης θα πρέπει να μυρίσει τα νύχια του για να γνωρίζει τι θα παίξουν οι υπόλοιποι παίκτες στην Επικράτεια!
 

tarantules

Active Member
5 Σεπ 2008
209
92
28
Ναι έχεις δίκιο το γράφει....Τελικά είναι μεγάλα λαμόγια εκεί πέρα...
Πάντως σκέφτηκα και άλλο τρόπο να το παρακάμψεις τον περιορισμό αυτό , πολύ πιο πονηρό.
Δεν τον αναφέρω όμως εδώ γιατί πολλοί μας διαβάζουν οπότε δεν είναι διόλου απίθανο να τον συμπεριλάβουν σε κάποιο μελλοντικό συμπληρωματικό όρο....
 
Τελευταία επεξεργασία:

Balaton

Well-Known Member
1 Νοε 2008
1,100
961
113
Ναι έχεις δίκιο το γράφει....Τελικά είναι μεγάλα λαμόγια εκεί πέρα...
Πάντως σκέφτηκα και άλλο τρόπο να το παρακάμψεις τον περιορισμό αυτό , πολύ πιο πονηρό.
Δεν τον αναφέρω όμως εδώ γιατί πολλοί μας διαβάζουν οπότε δεν είναι διόλου απίθανο να τον συμπεριλάβουν σε κάποιο μελλοντικό συμπληρωματικό όρο....

Συνδυασμός ακριβών σκορ αλλά από τη στιγμή που οι επιλογές είναι παρόμοιες ότι και να κάνεις το έχουν καλύψει το θέμα...
 

giannisthegreek

Well-Known Member
17 Νοε 2012
1,793
1,990
113
Πειραιάς
Αν 10,20 ατομα ακολουθησουν μια στήλη που θα δώσω θεωρείται συλλογική κινηση αρα οχι ταμειο
 

tarantules

Active Member
5 Σεπ 2008
209
92
28
Συνδυασμός ακριβών σκορ αλλά από τη στιγμή που οι επιλογές είναι παρόμοιες ότι και να κάνεις το έχουν καλύψει το θέμα...
Μπα , υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να σου πουν τίποτα.Δυστυχώς δεν θέλω να το αναφέρω για ευνόητους λόγους.
 

Προγνωστικά

 • 15:15
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Συνέντευξη Τύπου
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Μπασακσεχίρ - Παρί Σεν Ζερμέν
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Κρασνοντάρ - Τσέλσι
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Γιουβέντους - Μπαρτσελόνα
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λειψία
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Ντόρτμουντ - Ζενίτ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Σεβίλη - Ρεν
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Μπριζ - Λάτσιο
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Φερεντσβάρος - Ντιναμό Κίεβου
 • 23:45
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Ζιλ Βισέντε
 • 01:05
  Novasports 1HD
  • Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς - Νιου Ινγκλαντ
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • ΑΕΚ - Λέστερ
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Ζόρια - Μπράγκα
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Ρουαγιάλ Αντβέρπ - Τότεναμ
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Μίλαν - Σπάρτα Πράγας
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Γάνδη - Χόφενχαϊμ
 • 19:55
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Λιλ - Σέλτικ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Γρανάδα - ΠΑΟΚ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Ομόνοια - Αϊντχόφεν
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Ρεάλ Σοσιεδάδ - Νάπολι
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Άρσεναλ - Νταντάλκ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Σλάβια Πράγας - Λεβερκούζεν
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Μπενφίκα - Σταντάρ Λιέγης
 • 18:00:00
  Novasports 3HD
  • Ούνικς Καζάν - Μπανταλόνα
 • 19:00:00
  Novasports 2HD
  • Μονακό - Λοκομοτίβ Κούμπαν
 • 19:30:00
  Novasports 1HD
  • Ολίμπια Λιουμπλιάνα - Προμηθέας Πάτρας
 • 20:00:00
  Novasports 1HD
  • Μόρναρ - Μπουντούτσνοστ
 • 20:15:00
  Novasports 3HD
  • Ουλμ - Ουνικάχα Μάλαγα
 • 19:00:00
  Novasports 1HD
  • Ζενίτ - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
 • 19:00:00
  Novasports 2HD
  • ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Βαλένθια
 • 19:00:00
  Novasports 2HD
  • ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Βαλένθια
 • 19:00:00
  Novasports 4HD
  • Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
 • 21:05:00
  Novasports 3HD
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε
 • 22:00:00
  Novasports 2HD
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
 • 15:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • 2020 ATP 500
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • 2020 ATP 500
 • 19:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • 2020 ATP 500
 • 21:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • 2020 ATP 500
 • 15:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • 2020 ATP 500
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • 2020 ATP 500
 • 19:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • 2020 ATP 500
 • 21:00
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • 2020 ATP 500

Σχετικά με εμάς

 • Η κοινότητα του infobeto θεωρείται σημείο συνάντησης των παικτών και των ανθρώπων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και δουλεύουμε καθημερινά για να κρατάμε υψηλό το επίπεδο της κοινότητάς μας.

Μενού χρήστη

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.