Centric , Sportingbet και VistaBet

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,653
9,099
113
Centric: Αύξηση 8% στα καθαρά κέρδη το 2009


Δημοσιεύθηκε: 18:10 - 30/03/10


Ενισχυμένος κατά 25,5% εμφανίζεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Centric για το 2009 ο οποίος διαμορφώθηκε στα 758,6 εκατ. ευρώ έναντι 604,6 εκατ. ευρώ το 2008.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) της Centric για το 2009 διαμορφώθηκαν στα ευρώ 4,71 εκατ. το 2009 έναντι ευρώ 4,36 εκατ. το 2008 αυξημένα κατά 8%.


Το ιδιαίτερα αυτό θετικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε στη διάρκεια της έντονα αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης αλλά και σε ένα έτος με απουσία σημαντικών αθλητικών (κυρίως ποδοσφαιρικών) γεγονότων, σε αντίθεση με το 2008 που περιελάμβανε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην ενίσχυση της δραστηριότητας του τομέα των διαδικτυακών τόπων Sportingbet και VistaBet και κυρίως της προϊοντικής κατηγορίας των casual games. Παράλληλα, διευρύνθηκε η δραστηριότητα με την παρουσία σε νέες γλώσσες όπου από την αρχή του χρόνου ξεκίνησε η δραστηριότητα του διαδικτυακού τόπου Sportingbet στην κροατική και στη σλοβενική γλώσσα ενώ από το Μάιο ξεκίνησε και στην ρουμανική.

Κερδοφορία:


Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,8% και ανήλθαν σε ευρώ 16,9 εκατ. έναντι ευρώ 16,2 εκατ. τη χρήση 2008. Η συγκράτηση του μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στο αυξημένο αρχικό κόστος διείσδυσης στις νέες γλώσσες δραστηριοποίησης και στην αυξημένη παροχή κινήτρων (bonus πελατών) για την ενίσχυση της δραστηριότητας καθώς και στο μικρότερο ιστορικά περιθώριο κέρδους που απολαμβάνει ο τομέας των casual games. Συνεπεία των παραπάνω το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε σε 2,2% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 2,7% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Θετική εξέλιξη καταγράφουν τα υπόλοιπα στοιχεία κερδοφορίας με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου να ανέρχονται σε ευρώ 8,9 εκατ. τη χρήση 2009 έναντι ευρώ 8,7 εκατ. το 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,4%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν στα ευρώ 8,6 εκατ. έναντι ευρώ 8,4 εκατ. τη χρήση 2008.

Σημαντικά ενισχυμένα κατά 17,7% εμφανίζονται τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ), τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 7,5 εκατ. το 2009 έναντι ευρώ 6,4 εκατ. το 2008. Στο ιδιαίτερα αυτό θετικό αποτέλεσμα συνέβαλε ουσιαστικά η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο υποχώρησε σε ευρώ 1,1 εκατ. έναντι ευρώ 2,0 εκατ. το 2008 γεγονός που οφείλεται στη σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού λόγω των ευνοϊκότερων επιτοκίων αλλά και στη μείωση του υπολοίπου των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στα ευρώ 4,71 εκατ. το 2009 έναντι ευρώ 4,36 εκατ. το 2008 αυξημένα κατά 8,0%.

Σημειωτέο ότι τα καθαρά κέρδη της χρήσης επιβαρύνθηκαν και με ευρώ 1 εκατ. περίπου που αφορά σε έξοδα προώθησης και διαφήμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ομίλου σε νέες γλώσσες.

Κεφαλαιακή διάρθρωση:

Τα θετικά αποτελέσματα του ομίλου, η ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κόστους και η άντληση νέων κεφαλαίων ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή του διάρθρωση. Συγκεκριμένα τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 44,7% και διαμορφώθηκαν στα ευρώ 21,6 εκατ. την 31η/12/2009 έναντι ευρώ 14,9 εκατ. την 31η/12/2008.

Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε η μετατροπή 13 ομολογιών σε μετοχές του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που σύναψε η εταιρεία το 2007, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης και η σημαντική ενίσχυση των κερδών εις νέον λόγω των θετικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Παράλληλα, ο όμιλος έχοντας επαρκή ρευστότητα προχώρησε σε μείωση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,2 εκατ. την 31η/12/2009 έναντι ευρώ 1,7 εκατ. την 31η/12/2008. Συνέπεια των ανωτέρω, ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια του ομίλου βελτιώθηκε στο 1,53 την 31η/12/2009 έναντι 2,09 την 31η/12/2008.

Κύρια γεγονότα χρήσης 2009:

• Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 650.000 από τη μετατροπή 13 ομολογιών σε μετοχές της εταιρίας ονομαστικής αξίας ευρώ 50.000 έκαστη.

• Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ευρώ 2,2 εκατ.

• Το Νοέμβριο του 2009 η Centric προέβη σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) με την εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ (AUDIOVISUAL ENTERPRISES SA.

• Τον ίδιο μήνα η Centric ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας για την προώθηση (marketing) της υπηρεσίας financial spreads trading στην ελληνική γλώσσα μέσω του διαδικτυακού τόπου “Spreads.gr” της Worldspreads PLC, η οποία είναι αδειοδοτημένη από το Financial Services Authority της Μεγάλης Βρετανίας και διαθέτει υπηρεσίες Spread Trading.

• Στο πλαίσιο της διείσδυσης στις νέες γλώσσες υπογράφτηκε σημαντική συμφωνία χορηγίας για την αθλητική περίοδο 2009-2010 με την Steaua Βουκουρεστίου, τη δημοφιλέστερη ποδοσφαιρική ομάδα της Ρουμανίας.

Στόχοι και προοπτικές:

Στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου είναι η συνεχής ανάπτυξη συνεργασιών για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας με στόχο τη διεύρυνση της υφιστάμενης δραστηριότητας της διαδικτυακής ψυχαγωγίας με την προσέλκυση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού χρηστών καθώς και την επέκταση τόσο σε νέα προϊόντα όσο και σε νέες γλώσσες.

Στο πλαίσιο αυτό η Centric προχώρησε στην τρέχουσα χρήση στη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία Dragonfish Plc, μέλος του ομίλου 888 Holdings Plc, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών, εισηγμένη στο χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την παροχή για λογαριασμό της θυγατρικής LEX Online entertainment Ltd όλων των υπηρεσιών που αφορούν στις διαδικτυακές υπηρεσίες casino και poker για τις γλώσσες χωρών της ΝΑ Ευρώπης.

Επιπλέον με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της παραδοσιακής δραστηριότητας εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου, ο όμιλος αποφάσισε τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου δραστηριοποίησής στον εν λόγω τομέα μέσω της συμμετοχής της με ποσοστό έως 20% στη CD MEDIA ΑΕ, τη μεγαλύτερη εταιρία του συγκεκριμένου κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

[url]http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/575766/Article.aspx[/URL]

:bask:
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden και barcelonistas

lilis

Moderator
Μέλος του προσωπικού
7 Νοε 2003
9,653
9,099
113
Απ: Centric , Sportingbet και VistaBet

Κύρια γεγονότα χρήσης 2009:

• Το Νοέμβριο του 2009 η Centric προέβη σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) με την εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ (AUDIOVISUAL ENTERPRISES SA.


ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΡΔΗΝΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΛΑΔΗ

:priest:
 
 • Like
Αντιδράσεις: BetLaden

Προγνωστικά

 • 19:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Γκρόιτερ Φιρτ - Πάντερμπορν
 • 20:30
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Ρίο Άβε
 • 21:30
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Ουνιόν Βερολίνου - Λεβερκούζεν
 • 21:45
  Novasports 2HD
  • Λάτσιο - Ρόμα
 • 21:45
  Novasports 24 HD
  • Εουπεν - Αντερλεχτ
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Φούλαμ - Τσέλσι
 • 23:00
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Πόρτο - Μπενφίκα
 • 14:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Μπόχουμ - Νυρεμβέργη
 • 14:30
  Novasports 1HD
  • Μίντλεσμπρο - Μπέρμιγχαμ
 • 14:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Γουλβς - Γουέστ Μπρομ
 • 14:30
  ΕΡΤ3
  • Παναχαϊκή ΓΕ - Τρίκαλα AO
 • 16:00
  Novasports 3HD
  • Τουλούζ - Γκρενόμπλ
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Ντόρτμουντ - Μάιντς
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Βόλφσμπουργκ - Λειψία
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 7 HD
  • Χόφενχαϊμ - Αρμίνια Μπίλεφελντ
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Κολονία - Χέρτα Βερολίνου
 • 16:30
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Βέρντερ Βρέμης - Άουγκσμπουργκ
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Λιντς - Μπράιτον
 • 17:00
  COSMOTE SPORT 5 HD
  • Γουέστ Χαμ - Μπέρνλι
 • 17:15
  Novasports 1HD
  • Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός
 • 17:30
  COSMOTE SPORT 6 HD
  • Πάσος Φερέιρα - Μπράγκα
 • 19:30
  Novasports 2HD
  • ΑΕΛ - Απόλλων Σμύρνης
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Άστον Βίλα - Έβερτον
 • 19:30
  COSMOTE SPORT 3 HD
  • Στουτγκάρδη - Γκλάντμπαχ
 • 20:00
  COSMOTE SPORT 2 HD
  • Βιτόρια Γκιμαράες - Φαρένσε
 • 22:00
  COSMOTE SPORT 1 HD
  • Λέστερ - Σαουθάμπτον
 • 19:00:00
  Novasports 1HD
  • Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
 • 19:00:00
  Novasports 2HD
  • ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπαρτσελόνα
 • 19:00:00
  Novasports 3HD
  • Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης - Ζάλγκιρις
 • 21:30:00
  Novasports 1HD
  • Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
 • 21:30:00
  Novasports 3HD
  • Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης
 • 22:00:00
  Novasports 5HD
  • Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας
 • 02:30:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Μιλγουόκι Μπακς - Ντάλας Μάβερικς
 • 17:00:00
  ΕΡΤ3
  • ΑΕΚ - Προμηθέας Πάτρας
 • 19:00:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Βόρεια Καρολίνα - Φλόριντα
 • 21:00:00
  COSMOTE SPORT 9 HD
  • Κεντάκι - Όμπερν Τάιγκερς
 • 21:45:00
  COSMOTE SPORT 8 HD
  • Γκραν Κανάρια - Τενερίφη
 • Αύριο 17-01-2021
 • 00:00:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Σαν Αντόνιο Σπερς - Χιούστον Ρόκετς
 • 03:00:00
  COSMOTE SPORT 4 HD
  • Μαϊάμι Χιτ - Ντιτρόιτ Πίστονς
 • 20:00
  ΕΡΤ3
  • Φοίνικας Σύρου - Ολυμπιακός

Σημερινά Γενέθλια

Σχετικά με εμάς

 • Η κοινότητα του infobeto θεωρείται σημείο συνάντησης των παικτών και των ανθρώπων της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγές πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και δουλεύουμε καθημερινά για να κρατάμε υψηλό το επίπεδο της κοινότητάς μας.

Μενού χρήστη

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
 • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
 • PANATHA PANATHA:
  Για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να διευθετήσω το στοίχημα μου...μόλις πατάω αποθήκευση με πετάει έξω....σίγουρα είναι κόλπα του Ertzan....αν μπορείτε εσείς έχει καλώς αλλιώς θα δοκιμάσω αργότερα ξανά
 • PANATHA PANATHA:
  ΟΚ κομπλέ
 • Ertzan Ertzan:
  Για όλα εγώ φταίω :paidi:
  +1
 • PANATHA PANATHA:
  Αλάνια μην ξεχάσετε σήμερα πως έχουμε 2 ματς για την Super League....στις 17:15 για την 13η αγωνιστική Ατρόμητος - Λαμία και στις 19:30 για την 8η αγωνιστική Άρης - ΑΕΚ
 • PANATHA PANATHA:
  Αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού η προσεχής αναμέτρηση της Άστον Βίλα με την Έβερτον.Η έξαρση του κορωνοϊού στο «στρατόπεδο» της Άστον Βίλα οδήγησε την Premier League στην απόφαση να αναβάλλει την αναμέτρηση των «χωριατών» με την Εβερτον, για το αγγλικό πρωτάθλημα, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή.
 • Ertzan Ertzan:
  Και εσείς να κάνετε τεστ πριν έρθετε στην Πόλη τώρα που έχουμε πάρει μπροστά μη τυχόν και μας κολλήσετε τίποτα :paidi:
 • PANATHA PANATHA:
  Ένα διπλό θα σας κολλήσουμε και θα φύγουμε....
 • Ertzan Ertzan:
  Καλό καλό πολύ καλό

  :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 • BetLaden BetLaden:
  Σήμερα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την 13η αγωνιστική της Superleague με τον αγώνα Ατρόμητος - Λαμία
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  Μαυριτανία 1η Κατηγορία Κονκόρντ - FC Ίντερ
 • Αδιάβροχος Αδιάβροχος:
  x στο 71 με προοπτικη κας αουτ
 • BetLaden BetLaden:
  Νικητής του διαγωνισμού για την 13η αγωνιστική της Superleague είναι μετά από τριπλή ισοβαθμία και κλήρωση (αναλυτικά στο forum) ο giannhs68 (y). Το δώρο στάλθηκε.
  +1
 • PANATHA PANATHA:
  Kαλησπέρα στην παρέα.....δείτε λίγο στην βαθμολογ
 • PANATHA PANATHA:
  στην βαθμολογία των χθεσινών αγώνων μπάσκετ.... για κάποιο λόγο στον φίλο coninios έχετε περάσει δύο φορές το ματς Άλμπα - Αρμάνι!
 • Φανουριος Forum Bot:
  Ο χρήστης Φανουριος ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Προβλεψεις..Η Αλλη Διασταση!" στο Προγνωστικά Ποδοσφαίρου.
 • Ertzan Ertzan:
  χάλια παίζουμε χάλια :paidi:
 • P Pragias:
  στο σημερινό πικ από βιασύνη ξέχασα να βάλω τον αντίπαλο της φενέρ τον Παναθηναϊκό. αν μπορεί κάποιος ας το διορθώσει
 • Ertzan Ertzan:
  Pragias είπε :
  στο σημερινό πικ από βιασύνη ξέχασα να βάλω τον αντίπαλο της φενέρ τον Παναθηναϊκό. αν μπορεί κάποιος ας το διορθώσει

  Δεν το ξέχασες πολύ σωστά έπραξες και σε συγχαίρω γι'αυτό, σήμερα παίζαμε χωρίς αντίπαλο :paidi:
  +2
 • P Pragias:
  χαχαχα Γι αυτό δεν το έγραψα ... δεν το βαστούσε η ψυχή μου γιατί την έβλεπα την συντριβή
  +1
 • BetLaden BetLaden:
  Νικητής του διαγωνισμού για την 30η αγωνιστική της Euroleague είναι ο TWEETY! :beers1:
 • N Forum Bot:
  Ο χρήστης navagos ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Bet365 πρόβλημα στην κατάθεση" στο Νόμιμες στοιχηματικές ιστοσελίδες.
 • Ertzan Forum Bot:
  Ο χρήστης Ertzan ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Ertzan Ertzan PreVein IFC#17: Α ΟΜΙΛΟΣ: 21η αγωνιστικη" στο Διαγωνισμός I.F.C..
  Ertzan Forum Bot: Ο χρήστης Ertzan ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Ertzan Ertzan PreVein IFC#17: Α ΟΜΙΛΟΣ...