Οι διατάξεις της ΕΕΕΠ για τα παιγνιομηχανήματα (VLT's)

H Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) εξέδωσε δελτίο τύπου με θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και αναφέρει τα εξής:


Με τις με αριθμό 115/2/11.07.2014 (Β 2041), 143/2/06.02.2015 (Β 328), 148/2/20.03.2015 (Β 613), 158/4/05.06.2015 (Β 1120) και 166/4/23.07.2015 (Β 2295) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. θεσπίστηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι σχετικές με τη διοργάνωση, διεξαγωγή και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, διατάξεις.

Οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίστηκαν με βασικούς στόχους:

1. Τη συνεπή και συστηματική προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

2. Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών για το κοινωνικό σύνολο συνεπειών από τη μη λελογισμένη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια.

3. Την προώθηση των αρχών (κανόνων) του υπεύθυνου παιχνιδιού.

4. Την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων.

5. Την αποτελεσματική άσκηση εκ μέρους της Ε.Ε.Ε.Π. των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.


Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να καθορίζει και να επανακαθορίζει, να επανεξετάζει και να αξιολογεί, να συμπληρώνει και να τροποποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο των τυχερών παιγνίων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που κάθε φορά ισχύουν και τις τρέχουσες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.


Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β 3528) απόφασή της προχώρησε σε επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT στηριζόμενη στις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που άπτονται των θεμάτων προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές επί των διαδικασιών και του πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, το νέο κανονιστικό πλαίσιο διακρίνεται για τα εξής σημαντικά χαρακτηριστικά:

 • Τον υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό του παίκτη, ο οποίος υποστηρίζεται σήμερα πλήρως από την τεχνολογία. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ο αυτοπεριορισμός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των ευαίσθητων ομάδων από φαινόμενα εθισμού. Επιπλέον με τις προσαρμοσμένες και πολλαπλές επιλογές υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, και συγκεκριμένα με οκτώ (8) δυνητικά όρια, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν για παίκτες διακριτών κατηγοριών και με διαφορετικά επιμέρους χαρακτηριστικά. Με την εγγραφή τους όλοι οι παίκτες υποχρεούνται να θέσουν συγκεκριμένα όρια για την προστασία τους, τόσο χρονικά, όσο και ποσοτικά (χρηματικά). Με αυτόν τον τρόπο προωθείται μια διαδικασία εκπαίδευσης του παίκτη στις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Επιπλέον, ο παίκτης θα έχει τη δυνατότητα να επανακαθορίζει τα συγκεκριμένα όρια.
 • Την καθιέρωση της υποχρέωσης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με: α) παικτικές συμπεριφορές, με ειδική μέριμνα για την αναγνώριση και παρέμβαση σε ακραίες τιμές παικτικής συμπεριφοράς, και β) διεθνείς πρακτικές υπεύθυνου παιχνιδιού, οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη για τη συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή του πλαισίου, κυρίως με την υιοθέτηση νέων εργαλείων για την προστασία των παικτών και του κοινού καθώς και την προώθηση των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού. Με τον τρόπο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π., δημιουργεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο, εστιάζοντας στις παικτικές συμπεριφορές και την ανάλυσή τους, προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει μέτρα και να τα ανανεώνει και ενισχύει ανάλογα, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Υιοθετείται η υποχρεωτική ενημέρωση του παίκτη για το χρόνο και τα χρηματικά ποσά που δαπανά. Με στόχο την προστασία των παικτών, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μια μοναδική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία μπορεί να υποστηριχτεί τεχνολογικά και να αναπτυχθεί άμεσα. Με την αλλαγή αυτή ο παίκτης θα έχει μόνιμα, με εμφανές μήνυμα στην οθόνη, καθ’ όλη τη διάρκεια της παικτικής συνεδρίας, την πλήρη γνώση για το χρόνο και το χρηματικό ποσό που δαπανά.
 • Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε παίκτη να διακόπτει την παικτική συνεδρία και να αποκλείει κάθε νέα παικτική συνεδρία μέχρι το τέλος της ίδιας ημέρας, με το πάτημα ενός κουμπιού, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μια μη χρονοβόρα και άμεση δυνατότητα αυτοαποκλεισμού.


Οι ανωτέρω παρεμβάσεις, συνδυάζονται ισορροπημένα με τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, όπως είναι η ατομική κάρτα παίκτη. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως στην οποία έχει εισαχθεί η ατομική κάρτα παίκτη. Η έκδοση της κάρτας προϋποθέτει την πλήρη ταυτοποίηση του παίκτη και χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η συμμετοχή του. Η ατομική κάρτα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και τα όρια που θέτει ο παίκτης, και ως εκ τούτου παρέχει τη δυνατότητα στην Ε.Ε.Ε.Π. να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά για τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.


Η Ε.Ε.Ε.Π. θα συνεχίσει να ασκεί αποτελεσματικά τα ελεγκτικά και εποπτικά της καθήκοντα και αρμοδιότητες, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς και ρυθμίζοντας τη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τις επιταγές του γενικού συμφέροντος.

Προσφυγή από μέλη της RGA επειδή δεν πήραν άδεια

Μέλη της RGA (Ένωση Διαδικτυακού Στοιχηματισμού) που δραστηριοποιούνται διεθνώς ως εταιρείες παροχής τυχερών παιχνιδιών, καταθέτουν προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν απάντηση στην αίτησή τους για παραχώρηση δικαιωμάτων τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι ενώ υπέβαλλαν αίτηση τον Ιούλιο του 2013 στο Ελληνικό δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) και στην Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), έλαβαν απάντηση μόνο από την δεύτερη ότι δεν είναι αρμόδια να εξετάσεις τις αιτήσεις! Το Υπουργείο δεν απάντησε ποτέ. Μετά από αυτό οι εταιρείες, που πληροφορίες λένε ότι είναι η Βetfair και ο William Hill, προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια κατά της αποκρίσεως της ΕΕΕΠ και της αδράνειας του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Ελληνική κυβέρνηση απέτυχε κατ' επανάληψη να εφαρμόσει τους νόμους που η ίδια θέσπισε για το άνοιγμα της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Ενώ ο νόμος (4002/2011) επιτρέπει αυτή την αδειοδότηση, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ δύο και πλέον χρόνια. Αντ' αυτού λειτουργεί ένα μεταβατικό καθεστώς με κλειστό αριθμό φορέων εκμετάλλευσης, κάτι που η RGA έχει στραφεί στο παρελθόν κατά του έκδηλου παράνομου χαρακτήρα της Υπουργικής Απόφασης, υποβάλλοντας ξεχωριστή αίτηση ακύρωσης με το επιχείρημα ότι αντίκειται στη θεμελιώδη ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διασφαλίζονται από τα άρθρα 49 και 56 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ) καθώς και από το άρθρο 5 (1) του Ελληνικού συντάγματος το οποίο προστατεύει την ελευθερία διεξαγωγής μιας οικονομικής δραστηριότητας.

Την ανακοίνωση της RGA για την καταγγελία μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ.

 

 

Αποσύρθηκε το καταστροφικό άρθρο 120

Σύμφωνα με πληροφορίες του infobeto, το περίφημο άρθρο 120 που περιλάμβανε τις "Ρυθμίσεις σχετικά με τα Τυχερά Παιχνίδια" αποσύρθηκε και δεν θα ακολουθήσει την πορεία προς την Βουλή για ψήφιση.

Το άρθρο αυτό, απαγόρευε στις 24 εταιρείες που είχαν πάρει ΑΦΜ, να διεξάγουν online στοίχημα. Θα τους επέτρεπε να λειτουργούν μόνο για ζωντανά τουρνουά πόκερ και ζωντανά παιχνίδια καζίνο. Παράλληλα δημιουργούσε ένα ιδιωτικό μονοπώλιο υπέρ του ΟΠΑΠ στον χώρο του online στοιχήματος, με ανεξέλεγκτες συνέπειες, καθώς οι ενστάσεις θα έπεφταν βροχή.

Ιδιωτικό μονοπώλιο είναι γνωστό ότι δεν θα άντεχε περισσότερο από ένα εξάμηνο, οπότε η κίνηση να αποσυρθεί αυτό το λανθασμένο για την ανάπτυξη της αγοράς άρθρο, ήρθε στην κατάλληλη στιγμή για να σώσει την αγορά από την κατάρρευση. Αυτό που χρειάζεται τώρα, είναι να επικρατήσει η λογική και να διορθωθούν όλα τα κακώς κείμενα του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών. Το πρώτο βήμα έγινε.

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφίγγει κι άλλο τον κλοιό για την επερχόμενη ρύθμιση που προσπαθεί να πετύχει η Ελλάδα ώστε να "χαρίσει" στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το online μονοπώλιο.

Την περασμένη Τρίτη, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας ακύρωσε το προγραμματισμένο ραντεβού με την επιτροπή ανταγωνισμού της Ε.Ε. το οποίο μετατέθηκε για τέλη του μήνα, ώστε να προετοιμαστεί να δικαιολογήσει με ποια νομική βάση (συμβατή με το Ευρωπαϊκό δίκαιο) έκαναν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ της ΟΠΑΠ Α.Ε. όσον αφορά τα online τυχερά παιχνίδια.

Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν πριν την πώληση του ΟΠΑΠ στην Emma Delta και είχαν επακόλουθο (και) την αύξηση της αξίας πώλησης του.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα επιφέρει πολλές αλλαγές και πολλές ενστάσεις με μεγάλες αποζημιώσεις που θα ζητήσουν οι θιγόμενες πλευρές. Τέτοιες, θα υπάρξουν σε κάθε περίπτωση.

 

 

Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Με σημερινή του απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πήρε απόφαση σταθμό για την λειτουργία των εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια δικαστικών διαμαχών στην Ιταλία μεταξύ εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων, του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αστυνομικών Αρχών με θέμα τις άδειες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε μεταξύ άλλων (που έχουν σχέση με το Ιταλικό νομοθετικό πλαίσιο) ότι όταν μια εταιρεία έχει νόμιμη άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, τότε κατ' επέκταση έχει δικαίωμα να δραστηριοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

"...οι αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της αποτελεσματικότητας έχουν την έννοια ότι δεν επιτρέπουν σε κράτος μέλος το οποίο, κατά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης, έχει αποκλείσει μια κατηγορία επιχειρήσεων από την παραχώρηση άδειας για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας..."

"...δεν συνάδει προς τα άρθρα 43 ΣΛΕΕ και 49 ΣΛΕΕ εθνική ρύθμιση η οποία περιορίζει εκ των πραγμάτων κάθε διασυνοριακή δραστηριότητα στον τομέα των παιγνίων ανεξαρτήτως της μορφής ασκήσεως της δραστηριότητας αυτής, και, ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου θα ήταν δυνατή η άμεση επαφή μεταξύ του καταναλωτή και του επιχειρηματία και ο φυσικός έλεγχος για σκοπούς αστυνομεύσεως των μεσολαβητών της εταιρίας που είναι εγκατεστημένοι στην εθνική επικράτεια."

"...Τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 EΚ έχουν την έννοια ότι, στο παρόν στάδιο της εξελίξεως του δικαίου της Ένωσης, το γεγονός ότι μια επιχείρηση διαθέτει, εντός του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη, άδεια που της επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, δεν εμποδίζει άλλο κράτος μέλος να εξαρτά, τηρουμένων των απαιτήσεων του δικαίου της Ένωσης, τη δυνατότητα της επιχειρήσεως αυτής να παρέχει αυτού του είδους τις υπηρεσίες σε καταναλωτές ευρισκόμενους στο έδαφός του, από την κατοχή άδειας χορηγούμενης από τις αρμόδιές του αρχές."

Λεπτομέρειες για την δικαστική διαμάχη και για τις εξελίξεις στο αντίστοιχο θέμα στο forum.

 

 

 

RGA: Αίτηση αδειας για διαδικτυακό μονοπώλιο στην Ελλάδα

Με ανακοίνωση της η RGA, ένωση των εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος, μας ενημερώνει ότι ενώ αμφισβητεί τη νομιμότητα του μονοπωλίου που προσπαθεί να επιβάλει το Ελληνικό κράτος, δύο εταιρείες-μέλη της, υπέβαλλαν αίτηση για 5ετή άδεια παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οι φήμες μιλάνε για τις betfair και William Hill χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί τίποτα για τα ονόματα αυτά.

 
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
 
Λονδίνο, 1 Ιουλίου 2013

Διεθνείς εταιρείες τυχερών παιγνίων αιτούνται ελληνικά δικαιώματα διαδικτυακού μονοπωλίου

Μεμονωμένα μέλη της Ένωσης διαδικτυακού στοιχηματισμού (Remote Gambling Association - RGA) υπέβαλαν αίτηση στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για εκχώρηση άδειας διαχείρισης του μονοπωλίου διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Τα τελευταία δύο έτη, η Ελληνική Κυβέρνηση απέτυχε να εφαρμόσει τους δικούς της νόμους για το άνοιγμα της αγοράς του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Ο ελληνικός Νόμος περί τυχερών παιγνίων επιτρέπει την αδειοδότηση φορέων εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιγνίων αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και τα διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί αποτρέπουν την εκχώρηση πλήρους άδειας σε οποιονδήποτε άλλο φορέα εκμετάλλευσης πέραν του ΟΠΑΠ. Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση έχει εκχωρήσει μονοπώλιο στον ΟΠΑΠ για την παροχή διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα χωρίς ρητή νομική έγκριση και χωρίς καμία μειοδοτική προσφορά. Αυτό αποτελεί παραβίαση του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Τα μέλη της RGA θεωρούν ότι η εκχώρηση του μονοπωλίου στον ΟΠΑΠ είναι παράνομη και σημειώνουν ότι:
 • Το φυσικό (μη διαδικτυακό) μονοπώλιο του ΟΠΑΠ έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 • Η αρχή εκχώρησης αδειών σε σχέση με την απονομή συγκεκριμένης άδειας πρέπει να συμμορφώνεται με τους θεμελιώδεις κανόνες των Συνθηκών της Ε.Ε.
 • Η συμπερασματική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ζητά τη δημόσια και διαφανή απονομή στοιχηματικών αδειών
 • Η συνθήκη δεν προβλέπει την απονομή αποκλειστικού δικαιώματος από δημόσια αρχή χωρίς τον ανάλογο διαγωνισμό

Λόγω της απουσίας κατάλληλης μειοδοτικής διαδικασίας, δύο μέλη της RGA υπέβαλαν αιτήσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, τον Υπουργό Οικονομικών και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για άδεια παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού (τυχερά παιχνίδια μέσω του Διαδικτύου) για περίοδο 5 ετών.


Η Ένωση διαδικτυακού στοιχηματισμού έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότιτο κίνητρο για τη μη παροχή αδειών αναφορικά με τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια δεν οφείλεται σε τυχόν ανησυχίες ως προς την προστασία των καταναλωτών. Αντίθετα, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα λάβει την υψηλότερη δυνατή τιμή για το 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ που κατέχει από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού.

Ο Clive Hawkswood, Διευθύνων Σύμβουλος της RGA δήλωσε σήμερα: «Η Ελληνική Κυβέρνηση συμπεριφέρεται πολύ μυωπικά. Εκχωρώντας διαδικτυακό μονοπώλιο στον ΟΠΑΠ χωρίς να συμμορφωθεί με τη Συνθήκη, η Κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί να αποζημιώσει εταιρείες που είχαν θεμιτές προσδοκίες ως προς την υποβολή αίτησης αδειοδότησης. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αποζημιώσει και επενδυτές του ΟΠΑΠ, οι οποίοι πίστεψαν λανθασμένα ότι ο ΟΠΑΠ διέθετε μονοπώλιο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Ελληνική Κυβέρνηση αρνείται την είσπραξη φόρων από καθιερωμένους διαδικτυακούς φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι θα κατέβαλαν εκατομμύρια ευρώ σε φόρους εάν είχαν αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα.

Εν τη απουσία της εποικοδομητικής προόδου για την εισαγωγή ανοικτού, διάφανου και δίκαιου καθεστώτος αναφορικά με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, τα μέλη μας έχουν καταστήσει σαφές ότι η RGA θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των νομικών ενστάσεων στα ευρωπαϊκά και ελληνικά δικαστήρια, την άσκηση πολιτικών πιέσεων και τις δημόσιες σχέσεις προκειμένου να επιτύχει μια νόμιμη, ξεκάθαρη, πραγματοποιήσιμη και δίκαιη επίλυση».
- ΤΕΛΟΣ -

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια, επικοινωνήστε με τη Sue Rossiter, Διευθύντρια πολιτικής και έργων της RGA στο τηλέφωνο +44 (0) 20 3 585 1243.

Άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι απαγορεύονται περιορισμοί στην «ελευθερία παροχής υπηρεσιών» εντός της Ένωσης αναφορικά με τους πολίτες των κρατών-μελών που εδρεύουν σε διαφορετικό κράτος-μέλος από εκείνο για το οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο άρθρο απαγορεύει ρητά τυχόν διάκριση αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών βάσει της εθνικότητας.

Πληροφορίες για την RGA

Η Ένωση διαδικτυακού στοιχηματισμού (Remote Gambling Association - RGA) είναι η μεγαλύτερη εμπορική ένωση παγκοσμίως στον κλάδο του διαδικτυακού στοιχηματισμού, η οποία αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες αδειοδοτημένες και εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρείες και παρόχους λογισμικού διαδικτυακού στοιχηματισμού (ανατρέξτε στη διεύθυνση www.rga.eu.com). Η Ένωση παρέχει στον κλάδο μια κοινή έκφραση για όλα τα καίρια ζητήματα που αφορούν ρυθμιστικές και νομοθετικές αρχές, αλλά και σημαντικούς φορείς λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες και την πλήρη λίστα των μελών, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.rga.eu.com.
λαν αίτηση στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για εκχώρηση άδειας διαχείρισης του μονοπωλίου διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Τα τελευταία δύο έτη, η Ελληνική Κυβέρνηση απέτυχε να εφαρμόσει τους δικούς της νόμους για το άνοιγμα της αγοράς του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Ο ελληνικός Νόμος περί τυχερών παιγνίων επιτρέπει την αδειοδότηση φορέων εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιγνίων αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και τα διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί αποτρέπουν την εκχώρηση πλήρους άδειας σε οποιονδήποτε άλλο φορέα εκμετάλλευσης πέραν του ΟΠΑΠ. Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση έχει εκχωρήσει μονοπώλιο στον ΟΠΑΠ για την παροχή διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα χωρίς ρητή νομική έγκριση και χωρίς καμία μειοδοτική προσφορά. Αυτό αποτελεί παραβίαση του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Τα μέλη της RGA θεωρούν ότι η εκχώρηση του μονοπωλίου στον ΟΠΑΠ είναι παράνομη και σημειώνουν ότι:
 • Το φυσικό (μη διαδικτυακό) μονοπώλιο του ΟΠΑΠ έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 • Η αρχή εκχώρησης αδειών σε σχέση με την απονομή συγκεκριμένης άδειας πρέπει να συμμορφώνεται με τους θεμελιώδεις κανόνες των Συνθηκών της Ε.Ε.
 • Η συμπερασματική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ζητά τη δημόσια και διαφανή απονομή στοιχηματικών αδειών
 • Η συνθήκη δεν προβλέπει την απονομή αποκλειστικού δικαιώματος από δημόσια αρχή χωρίς τον ανάλογο διαγωνισμό

Λόγω της απουσίας κατάλληλης μειοδοτικής διαδικασίας, δύο μέλη της RGA υπέβαλαν αιτήσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, τον Υπουργό Οικονομικών και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για άδεια παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού (τυχερά παιχνίδια μέσω του Διαδικτύου) για περίοδο 5 ετών.


Η Ένωση διαδικτυακού στοιχηματισμού έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότιτο κίνητρο για τη μη παροχή αδειών αναφορικά με τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια δεν οφείλεται σε τυχόν ανησυχίες ως προς την προστασία των καταναλωτών. Αντίθετα, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα λάβει την υψηλότερη δυνατή τιμή για το 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ που κατέχει από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού.

Ο Clive Hawkswood, Διευθύνων Σύμβουλος της RGA δήλωσε σήμερα: «Η Ελληνική Κυβέρνηση συμπεριφέρεται πολύ μυωπικά. Εκχωρώντας διαδικτυακό μονοπώλιο στον ΟΠΑΠ χωρίς να συμμορφωθεί με τη Συνθήκη, η Κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί να αποζημιώσει εταιρείες που είχαν θεμιτές προσδοκίες ως προς την υποβολή αίτησης αδειοδότησης. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αποζημιώσει και επενδυτές του ΟΠΑΠ, οι οποίοι πίστεψαν λανθασμένα ότι ο ΟΠΑΠ διέθετε μονοπώλιο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Ελληνική Κυβέρνηση αρνείται την είσπραξη φόρων από καθιερωμένους διαδικτυακούς φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι θα κατέβαλαν εκατομμύρια ευρώ σε φόρους εάν είχαν αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα.

Εν τη απουσία της εποικοδομητικής προόδου για την εισαγωγή ανοικτού, διάφανου και δίκαιου καθεστώτος αναφορικά με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, τα μέλη μας έχουν καταστήσει σαφές ότι η RGA θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των νομικών ενστάσεων στα ευρωπαϊκά και ελληνικά δικαστήρια, την άσκηση πολιτικών πιέσεων και τις δημόσιες σχέσεις προκειμένου να επιτύχει μια νόμιμη, ξεκάθαρη, πραγματοποιήσιμη και δίκαιη επίλυση».
- ΤΕΛΟΣ -

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια, επικοινωνήστε με τη Sue Rossiter, Διευθύντρια πολιτικής και έργων της RGA στο τηλέφωνο +44 (0) 20 3 585 1243.

Άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι απαγορεύονται περιορισμοί στην «ελευθερία παροχής υπηρεσιών» εντός της Ένωσης αναφορικά με τους πολίτες των κρατών-μελών που εδρεύουν σε διαφορετικό κράτος-μέλος από εκείνο για το οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο άρθρο απαγορεύει ρητά τυχόν διάκριση αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών βάσει της εθνικότητας.

Πληροφορίες για την RGA

Η Ένωση διαδικτυακού στοιχηματισμού (Remote Gambling Association - RGA) είναι η μεγαλύτερη εμπορική ένωση παγκοσμίως στον κλάδο του διαδικτυακού στοιχηματισμού, η οποία αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες αδειοδοτημένες και εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρείες και παρόχους λογισμικού διαδικτυακού στοιχηματισμού (ανατρέξτε στη διεύθυνση www.rga.eu.com). Η Ένωση παρέχει στον κλάδο μια κοινή έκφραση για όλα τα καίρια ζητήματα που αφορούν ρυθμιστικές και νομοθετικές αρχές, αλλά και σημαντικούς φορείς λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες και την πλήρη λίστα των μελών, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.rga.eu.com.
 
 
Η ανακοίνωση εδώ: http://www.rga.eu.com/data/files/press2013/Greek_RGA_PR_on_application_for_monopoly_EL.doc
 
Συζήτηση στο forum εδώ: http://www.infobeto.com/forum/f103/dyo-stoiximatikes-etaireies-ypebalan-aitisi-gia-adeia-diaxeirisis-toy-monopwlioy-116289/

Skrill (Moneybookers)

 

Τι είναι η Skrill;

Skrill PayBy 200x111H Skrill (Moneybookers) είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε χρήματα μέσω του διαδικτύου, με ασφάλεια.

Κατά την εγγραφή σας, σας παραχωρείται ένα Ψηφιακό Πορτοφόλι, που μπορείτε να χρηματοδοτήσετε ανά πάσα στιγμή από τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.

Όταν πληρώνετε μέσω της Skrill, τα στοιχεία σας δεν γίνονται γνωστά στον παραλήπτη, έτσι ώστε να προστατεύεστε από απάτες.

Ακόμη κι αν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό, οι πληρωμές είναι άμεσες και δεν κοστίζουν περισσότερο από €0,50 - πράγμα που κάνει τη Skrill τον πιο ασφαλή, φθηνό και γρήγορο τρόπο για διεθνείς πληρωμές!

Η Skrill (Moneybookers) προσφέρει στους πελάτες της έναν ασφαλή και άμεσο τρόπο μεταφοράς χρημάτων στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τους κάθε φορά που κάνουν μια συναλλαγή.

Η Skrill (Moneybookers) διαθέτει περισσότερους από 30 εκατομμύρια πελάτες και ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) του Ηνωμένου Βασιλείου. Το διεθνές δίκτυο πληρωμών της Skrill (Moneybookers) προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε περισσότερες από 100 επιλογές πληρωμής σε πάνω από 200 χώρες και επικράτειες μέσω μόνο ενός λογαριασμού. Περισσότεροι από 135,000 έμποροι χρησιμοποιούν την υπηρεσία πληρωμών της Skrill (Moneybookers), μεταξύ των οποίων και διεθνείς εταίροι όπως η eBay.com, η Skype και η Thomas Cook.

Μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και βελτίωση του συστήματός τους ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας, ανέπτυξαν ένα τεχνικά προηγμένο σύστημα πληρωμών που θα εξασφαλίσει την προστασία των χρημάτων σας. Η χρήση της Skrill (Moneybookers) συμβάλλει στην προστασία σας από απάτες του Διαδικτύου.

 

Banner 468x60

ΕΥΚΟΛΕΣ ONLINE ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΤΗ MONEYBOOKERS

Η Skrill (Moneybookers) στοχεύει να παρέχει την πιο εξυπηρετική παγκόσμια υπηρεσία πληρωμής στο Internet. Παρακάτω ακολουθούν μερικά μόνο χαρακτηριστικά που κάνουν την υπηρεσία της εύκολη στη χρήση:

 • Μόλις εγγραφείτε στη Skrill (Moneybookers), το μόνο που χρειάζεστε είναι η διεύθυνση email και ο μυστικός σας κωδικός για να κάνετε πληρωμές.
 • Μπορείτε να στείλετε χρήματα παγκοσμίως σε οποιονδήποτε με διεύθυνση email – ακόμη και αν ο παραλήπτης δεν έχει ακόμα Skrill (Moneybookers) λογαριασμό.
 • Εγγράψτε όλες τις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες σας και τα τραπεζικά σας στοιχεία στην Skrill (Moneybookers) και χρησιμοποιήστε τα για να πληρώσετε σε πάνω από 20 000 online μαγαζιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τα παρέχετε κάθε φορά που θέλετε να αγοράσετε αγαθά και υπηρεσίες online.
 • Η Skrill (Moneybookers) παρέχει μία τοπική υπηρεσία με 12 υποστηριζόμενες γλώσσες και εγχώριες δυνατότητες πληρωμής σε πάνω από 30 χώρες.
 • Όλες οι συναλλαγές σας βρίσκονται στο τμήμα ιστορικό του λογαριασμού σας στο οποίο έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Αυτές τις πληροφορίες μπορείτε και να τις εξάγετε σε ένα αρχείο excel αν θα θέλατε να έχετε ένα ψηφιακό αντίγραφο των Skrill (Moneybookers) συναλλαγών.
 • Η Skrill (Moneybookers) παρέχει επιπλέον υπηρεσίες όπως την αποστολή SMS και fax.
 • Το online Κέντρο Υποστήριξης Πελατών μειώνει τα περιττά email και δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών να ασχοληθεί με τις ερωτήσεις σας πιο αποτελεσματικά.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΤΗ MONEYBOOKERS

Συναλλαγές Αποστολής Χρημάτων

Μπορείτε να στείλετε χρήματα παγκοσμίως σε οποιονδήποτε με διεύθυνση email – ακόμη και αν ο παραλήπτης δεν έχει ακόμα Skrill (Moneybookers) λογαριασμό. Όταν κάνετε πληρωμές από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο, η συναλλαγή θα επεξεργαστεί αμέσως και θα είναι εμφανής στο ιστορικό του Skrill (Moneybookers) λογαριασμού σας.

Φορτώνοντας κεφάλαια στον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας

Η Skrill (Moneybookers) στοχεύει να παρέχει όσο το δυνατόν πιο πολλές επιλογές στιγμιαίας φόρτωσης. Στο τμήμα φόρτωσης κεφαλαίου του Skrill (Moneybookers) λογαριασμού σας, ο χρόνος επεξεργασίας για κάθε επιλογή φαίνεται καθαρά. Μόλις εγγραφείτε στη Skrill (Moneybookers), το μόνο που χρειάζεστε είναι η διεύθυνση email και ο μυστικός κωδικός σας για κάνετε πληρωμές.

Πληρωμές σε online μαγαζιά

 Οι πελάτες της Skrill (Moneybookers) μπορούν να κάνουν στιγμιαίες πληρωμές σε πάνω από 3,500 online μαγαζιά παγκοσμίως που δέχονται τη Skrill (Moneybookers) ως δυνατότητα πληρωμής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα:

 Επιλέξτε τη Skrill (Moneybookers) στη σελίδα εξόδου του μαγαζιού

 • Μόλις φορτώσει, η πύλη πληρωμής θα σας προτρέψει να συνδεθείτε με τον Skrill (Moneybookers) λογαριασμό σας εισάγοντας την διεύθυνση email και τον μυστικό κωδικό σας
 • Επιλέξτε την μέθοδο πληρωμής της προτίμησής σας και επιβεβαιώστε τη συναλλαγή

Με τη συμπλήρωση, θα επιστρέψετε στο website του μαγαζιού και η Skrill (Moneybookers) θα ενημερώσει αμέσως το μαγαζί για τη συναλλαγή. Το μόνο που έχετε να κάνετε τότε είναι να περιμένετε για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες σας!

 

Banner 468x60
 

Moneybookers MasterCard®

Η προπληρωμένη κάρτα που συνδέεται απευθείας με το Skrill ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας ώστε να σας προσφέρει απόλυτη ελευθερία. Αποδεκτή σε πολλά ηλεκτρονικά και μη καταστήματα και σε πάνω από 1,5 εκατομμύρια ATM σε όλον τον κόσμο. Μόνο για κατοίκους της Ε.Ε.
 

SKRILL (MONEYBOOKERS) VS. ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

 
Τραπεζική μεταφορά
Επιταγή
Skrill (Moneybookers)
Διάρκεια

2-5 μέρες

3-12 μέρες

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Χρέωση - εσωτερικής μεταφοράς
μέχρι και €5
μέχρι και €5 + ταχυδρόμηση
1% αλλά μέγιστο €0.50
Χρέωση - διεθνούς μεταφοράς
μέχρι και €30
μέχρι και €30 + ταχυδρόμηση
1% αλλά μέγιστο €0.50
Απαιτούμενες Πληροφορίες
Όνομα, αριθμός λογαριασμόυ, όνομα τραπέζης, sort κωδικός και/ή SWIFT/IBAN
Όνομα και ταχυδρομική διεύθυνση
ΜΟΝΟ EMAIL
Άμεσες online αγορές
Όχι
Όχι
Ναι
Ασφάλεια
Παρέχοντας τραπεζικά στοιχεία μπορεί να επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις στο λογαριασμού σας
Ρίσκο για απάτη με επιταγή
Κρατάει τα οικονομικά σας στοιχεία ασφαλή
Ελεγχόμενο οικονομικό άσυλο;
Ναι
Ναι
Ναι
ελεγχόμενη απο FSA


Εγγραφείτε σήμερα.
 
 

Neteller

Αθλητικά Στοιχήματα

Τα Αθλητικά στοιχήματα είναι κάτι περισσότερο από απλά να τοποθετήσεις ένα στοίχημα - είναι να γνωρίζεις το παιχνίδι. Ξέρεις τους παίκτες, ξέρεις τα στατιστικά. Έχεις την αφοσίωση που οι άλλοι απλά δεν καταλαβαίνουν. Και δεν έχεις το χρόνο να ανησυχείς για το που είναι τα χρήματα σου. Με έναν λογαριασμό NETELLER, μπορείς να αποθηκεύσεις τα χρήματά σου σε ένα μέρος, έτσι ώστε οι πληρωμές και οι εξαργυρώσεις από πολλαπλές τοποθεσίες να είναι απλή υπόθεση.

 

NetellerΤι είναι το NETELLER

Το NETELLER είναι ένας online λογαριασμός με ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι και μια προπληρωμένη MasterCard ®, ιδανική για να παίζετε online. Για να ξεκινήσετε το μόνο που χρειάζεται είναι 3 απλά βήματα: εγγραφή, κατάθεση χρημάτων και στη συνέχεια μεταφορά χρημάτων στους αγαπημένους σας bookmakersγια να αρχίσετε να παίζετε!

 

Ξεκινώντας

NETELLER

Οποιοσδήποτε στις υποστηριζόμενες χώρες μπορεί να ανοίξει ένα λογαριασμό και να πληρώσει σε ιστοχώρους (sites) χωρίς προβλήματα, αλλά και για να αποκτήσετε αυξημένα όρια συναλλαγών είναι εξίσου εύκολο. Η επαλήθευση του λογαριασμού είναι επίσης δωρεάν; το NETELLER απαιτεί μόνο την εξακρίβωση της ταυτότητας σας και τη διεύθυνση κατοικίας σας για την προστασία των πελατών και την πρόληψη της απάτης. Αυτή η διαδικασία είναι πιο εύκολη από ότι στις περισσότερες άλλες εταιρείες, γιατί τώρα τα περισσότερα μέλη πρέπει να υποβάλλουν μόνο μία απόδειξη της ταυτότητας τους.

Χρηματοδοτήστε το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι.

Η NETELLER έχει τουλάχιστον μία δωρεάν επιλογή κατάθεσης για να χρηματοδοτήσετε το λογαριασμό σας σε κάθε χώρα, και οι περισσότερες χώρες έχουν διάφορες επιλογές κατάθεσης. Δέχεται τους σημαντικότερους παρόχους πληρωμών και ακόμα και κουπόνια για να χρηματοδοτήσετε το πορτοφόλι σας. Επιπλέον, προσπαθεί να προσθέτει συνεχώς νέους τρόπους πληρωμών έτσι ώστε η χρηματοδότηση και η χρήση του ηλεκτρονικού σας πορτοφολιού να είναι απλή και εύκολη.

 

Ανάληψη από το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι

Η εξαργύρωση στο τέλος της ημέρας πίσω στο λογαριασμό σας είναι απλή και εύκολη. Η ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας είναι πολύ εύκολη με τη Net + Prepaid MasterCard ®. Αυτή η τσιπ-και-pin κάρτα συνδέεται άμεσα με τα χρήματά σας και σας επιτρέπει να τραβάτε μετρητά από οποιοδήποτε ΑΤΜ που η MasterCard είναι αποδεκτή. Επιπλέον, μπορείτε να ξοδεύετε τα χρήματα του λογαριασμού σας στα καταστήματα χρησιμοποιώντας την Prepaid Mastercard!

Η καλύτερη λύση σε παγκόσμιο επίπεδο

Η NETELLER ξέρει πόσο σημαντικό είναι να έχετε τα χρήματά σας προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο. Υποστηρίζει πάνω από 180 χώρες και όλα τα πιο δημοφιλή νομίσματα του κόσμου, όπως το ευρώ, γιεν και δολάρια ΗΠΑ. Υπάρχουν συνολικά 18 νομίσματα, και οι πελάτες λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη σε 13 διαφορετικές γλώσσες.

Γιατί NETELLER

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξετε NETELLER αντί για άλλα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, αλλά συνοπτικά οι παρακάτω είναι οι πιο σημαντικοί:

 1. Πρωταθλητής του κόσμου των ηλεκτρονικών πορτοφολιών (eWallet). Η NETELLER ιδρύθηκε το 1999 και έχει γίνει ο ηγέτης στις eWallet πρωτοβουλίες από το ξεκίνημά της. Δημιούργησε άμεσα τραπεζικά εμβάσματα πάνω από δέκα χρόνια πριν, ξεκίνησε το πρώτο παγκόσμιο προπληρωμένο πρόγραμμα καρτών στον κόσμο και ήταν η πρώτη που άνοιξε την Ασία για τους εμπόρους της Δύσης. Το NETELLER ήταν το πρώτο ηλεκτρονικό πορτοφόλι και έχει από τότε την πιο αξιόπιστη υπηρεσία eWallet.
 2. Τα Μέλη προηγούνται. Η NETELLER, σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες εταιρείες eWallet, είναι μια δημόσια εταιρεία, και καταφέρνει να απαντάει σε όλα τα ερωτήματα των πελάτες της. Η εταιρεία ξοδεύει πολύ χρόνο για να βρίσκει νέους τρόπους για να ανταμείψει τα μέλη της. Έχει ένα best-in-class Πρόγραμμα VIP με βαθμίδες φτιαγμένες εδικά για όλες τις VIP ανάγκες. Το πρόγραμμα ανταμοιβής Πόντων επιτρέπει σε όλα τα μέλη του να κερδίσουν μετρητά-πίσω, ηλεκτρονικά και άλλα εξαιρετικά προϊόντα. Οι  διάφορες Εκθέσεις Εμπόρων φέρνουν αποκλειστικές προσφορές και μπόνους αποκλειστικά για τα μέλη NETELLER. Επιπλέον υπάρχουν πολλές προσφορές με βραβεία όπως μετρητά-πίσω, πόντοι ανταμοιβής και διάφορα προϊόντα!
 3. Καλύτερα Τέλη. Η NETELLER έχει μερικά από τα πιο ανταγωνιστικά τέλη. Οι VIPs όχι μόνο παίρνουν ένα καλύτερο ποσοστό 1,5% ή και καλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή μεταφέρουν και τα χρήματά τους δωρεάν!  Για να δείτε όλες τις τιμές του NETELLER επισκεφθείτε εδώ.
 4. Εγγυημένη ασφάλεια. Όντας νομοθετημένη κάτω από την Financial Services Authority, η NETELLER διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα για την πρόληψη της απάτης. Η εταιρεία διατηρεί πάνω από 100% του υπολοίπου του λογαριασμού σας σε ξεχωριστούς αξιόπιστους λογαριασμούς έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας. Πλέον, η NETELLER κάνει χρήση των Secure IDs για τις μεταφορές χρημάτων, το οποίο σας επιτρέπει να διατηρείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες απόρρητες!

 

NETELLER

Τα χρήματά σας είναι 100% ασφαλή. Οι πληρωμές σας είναι εύκολες και γρήγορες. Οι ανάγκες σας καλύπτονται με την 24/7 υποστήριξη  πελατών. Οι πιθανότητες είναι υπέρ σας, όταν επιλέγετε NETELLER - η επιλογή του πρωταθλητή είναι δική σας. Εγγραφείτε σήμερα.

 

25 Φεβ 2020
Το Stoiximan Casino είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα και ασφαλή casino που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και ένα από αυτά που μπορείς να βρεις πολλές προσφορές και εκπλήξεις. Η εβδομάδα που ... Περισσότερα

Μεγάλοι Διαγωνισμοί!

To infobeto διοργανώνει 3 νέους μεγάλους διαγωνισμούς για το Champions League, το Europa League και το Ελληνικό πρωτάθλημα!

Ενημερωθείτε από το παρακάτω link για τους όρους συμμετοχής και για το πως μπορείτε να λάβετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα!

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στατιστικά Tipsters

 • Profit-Yield 2020
 • Profit-Yield All Time
 • Hot Tipsters (Streak)

Tipster Profit Yield
ΠΡΑΓΙΑΣ +61.26 +52.81%
ΗΛΙΑΚΗΣ +35.78 +22.79%
ΡΑΠΤΑΚΗΣ +3.58 +3.28%
ΕΡΤΖΑΝ +1.20 +3.53%
ΠΕΝΝΟΣ +1.13 +16.14%
ΤΣΙΩΚΟΣ -14.36 -15.44%
ΚΩΤΑΚΗΣ -23.78 -31.29%

Tipster Profit Yield
ΗΛΙΑΚΗΣ +1034.30 +13.56%
ΠΡΑΓΙΑΣ +230.12 +22.00%
ΚΩΤΑΚΗΣ +164.25 +5.17%
ΠΕΝΝΟΣ +84.57 +10.09%
ΡΑΠΤΑΚΗΣ +78.87 +2.13%
ΕΡΤΖΑΝ +6.89 +0.16%
ΤΣΙΩΚΟΣ -72.50 -11.81%

Τζίροι

Chelsea v Bayern Munich €1122989
Napoli v Barcelona €335523
Hougang Utd v Ho Chi Minh... €56442
Ceres La Salle v Quang Ninh €45387
West Brom v Preston €39253
Luton v Brentford €35710
Jong Go Ahead Eagles v Jo... €32909
Huddersfield v Bristol City €32872
Cardiff v Nottm Forest €29030
QPR v Derby €24082

Περισσότερα...

Please publish modules in offcanvas position.