elenro

Οι διατάξεις της ΕΕΕΠ για τα παιγνιομηχανήματα (VLT's)

H Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) εξέδωσε δελτίο τύπου με θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και αναφέρει τα εξής:


Με τις με αριθμό 115/2/11.07.2014 (Β 2041), 143/2/06.02.2015 (Β 328), 148/2/20.03.2015 (Β 613), 158/4/05.06.2015 (Β 1120) και 166/4/23.07.2015 (Β 2295) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. θεσπίστηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι σχετικές με τη διοργάνωση, διεξαγωγή και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, διατάξεις.

Οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίστηκαν με βασικούς στόχους:

1. Τη συνεπή και συστηματική προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

2. Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών για το κοινωνικό σύνολο συνεπειών από τη μη λελογισμένη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια.

3. Την προώθηση των αρχών (κανόνων) του υπεύθυνου παιχνιδιού.

4. Την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων.

5. Την αποτελεσματική άσκηση εκ μέρους της Ε.Ε.Ε.Π. των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.


Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να καθορίζει και να επανακαθορίζει, να επανεξετάζει και να αξιολογεί, να συμπληρώνει και να τροποποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο των τυχερών παιγνίων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που κάθε φορά ισχύουν και τις τρέχουσες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.


Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β 3528) απόφασή της προχώρησε σε επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT στηριζόμενη στις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που άπτονται των θεμάτων προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές επί των διαδικασιών και του πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα, το νέο κανονιστικό πλαίσιο διακρίνεται για τα εξής σημαντικά χαρακτηριστικά:

  • Τον υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό του παίκτη, ο οποίος υποστηρίζεται σήμερα πλήρως από την τεχνολογία. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ο αυτοπεριορισμός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των ευαίσθητων ομάδων από φαινόμενα εθισμού. Επιπλέον με τις προσαρμοσμένες και πολλαπλές επιλογές υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, και συγκεκριμένα με οκτώ (8) δυνητικά όρια, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν για παίκτες διακριτών κατηγοριών και με διαφορετικά επιμέρους χαρακτηριστικά. Με την εγγραφή τους όλοι οι παίκτες υποχρεούνται να θέσουν συγκεκριμένα όρια για την προστασία τους, τόσο χρονικά, όσο και ποσοτικά (χρηματικά). Με αυτόν τον τρόπο προωθείται μια διαδικασία εκπαίδευσης του παίκτη στις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Επιπλέον, ο παίκτης θα έχει τη δυνατότητα να επανακαθορίζει τα συγκεκριμένα όρια.
  • Την καθιέρωση της υποχρέωσης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με: α) παικτικές συμπεριφορές, με ειδική μέριμνα για την αναγνώριση και παρέμβαση σε ακραίες τιμές παικτικής συμπεριφοράς, και β) διεθνείς πρακτικές υπεύθυνου παιχνιδιού, οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη για τη συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή του πλαισίου, κυρίως με την υιοθέτηση νέων εργαλείων για την προστασία των παικτών και του κοινού καθώς και την προώθηση των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού. Με τον τρόπο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π., δημιουργεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο, εστιάζοντας στις παικτικές συμπεριφορές και την ανάλυσή τους, προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει μέτρα και να τα ανανεώνει και ενισχύει ανάλογα, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
  • Υιοθετείται η υποχρεωτική ενημέρωση του παίκτη για το χρόνο και τα χρηματικά ποσά που δαπανά. Με στόχο την προστασία των παικτών, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μια μοναδική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία μπορεί να υποστηριχτεί τεχνολογικά και να αναπτυχθεί άμεσα. Με την αλλαγή αυτή ο παίκτης θα έχει μόνιμα, με εμφανές μήνυμα στην οθόνη, καθ’ όλη τη διάρκεια της παικτικής συνεδρίας, την πλήρη γνώση για το χρόνο και το χρηματικό ποσό που δαπανά.
  • Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε παίκτη να διακόπτει την παικτική συνεδρία και να αποκλείει κάθε νέα παικτική συνεδρία μέχρι το τέλος της ίδιας ημέρας, με το πάτημα ενός κουμπιού, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μια μη χρονοβόρα και άμεση δυνατότητα αυτοαποκλεισμού.


Οι ανωτέρω παρεμβάσεις, συνδυάζονται ισορροπημένα με τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, όπως είναι η ατομική κάρτα παίκτη. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως στην οποία έχει εισαχθεί η ατομική κάρτα παίκτη. Η έκδοση της κάρτας προϋποθέτει την πλήρη ταυτοποίηση του παίκτη και χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η συμμετοχή του. Η ατομική κάρτα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και τα όρια που θέτει ο παίκτης, και ως εκ τούτου παρέχει τη δυνατότητα στην Ε.Ε.Ε.Π. να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά για τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.


Η Ε.Ε.Ε.Π. θα συνεχίσει να ασκεί αποτελεσματικά τα ελεγκτικά και εποπτικά της καθήκοντα και αρμοδιότητες, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς και ρυθμίζοντας τη λειτουργία της αγοράς των τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τις επιταγές του γενικού συμφέροντος.

Παίξε υπεύθυνα!

Σαν σήμερα το 2006 η RGA καθιέρωσε την 29η Νοεμβρίου ως Ημέρα Συνειδητοποίησης Υπεύθυνου Στοιχηματισμού (Responsible Gambling Awareness Day). 

To infobeto υποστηρίζει το «Υπεύθυνο Παιχνίδι» για την προστασία των παικτών, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των ανηλίκων από την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης και από τις αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με την συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, καθώς και την προστασία τους από δόλια και εγκληματική συμπεριφορά.

Στόχος όλων πρεπει να είναι να εξασφαλίζουν μέσω των πολιτικών και των ενεργειών για το Υπεύθυνο Παιγνίδι μια ευχάριστη, συναρπαστική και πάνω απ΄όλα δίκαιη εμπειρία συμμετοχής (fair play) των παικτών σε ένα απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο λειτουργικό περιβάλλον, στο οποίο διεξάγονται τα τυχερά παιχνίδια.ΕΘΙΣΜΟΣ

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα, στο οποίο μπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη και χωρίς μέτρο συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, είναι ο εθισμός. Το πρόβλημα του εθισμού επηρεάζει όχι μόνο τους ανθρώπους που παίζουν, αλλά εκτείνεται και στις οικογένειές τους, στους γνωστούς αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Ορισμένες από τις συνέπειες της κατάστασης αυτής, μπορεί να περιλαμβάνουν αίσθηση ενοχής, κατάθλιψη, υπερχρέωση, κατάληξη σε φτώχεια, χωρισμό, απόπειρα αυτοκτονίας και, σε ακραίες περιπτώσεις, την συμμετοχή στο έγκλημα.

http://www.egba.eu/pdf/EGBA_FS_ResponsibleGaming.pdf

http://www.rga.eu.com/data/files/Factsheets/rga_gamble_responsibly_a5_leaflet_v4.pdfΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΩ


Παρακαλούμε διαβάστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο:

- Έχετε δεχθεί ποτέ κριτική για το ότι στοιχηματίζετε;
- Έχετε πει ποτέ ψέματα για να καλύψετε τα ποσά που στοιχηματίσατε ή το χρόνο που ξοδέψατε παίζοντας;
- Στοιχηματίζετε μόνος για μεγάλες χρονικές περιόδους;
- Αποφεύγετε την δουλεία ή το πανεπιστήμιο σας για να στοιχηματίσετε;
- Στοιχηματίζετε για να ξεφύγετε από μια βαρετή και δυσάρεστη ζωή;
- Νιώθετε απροθυμία να ξοδέψετε λεφτά που προορίζονται για στοιχηματισμό σε οτιδήποτε άλλο;
- Έχετε χάσει το ενδιαφέρον για την οικογένεια σας, τους φίλους σας ή την διασκέδασή σας λόγω του στοιχηματισμού;
- Αφότου χάσετε, νιώθετε ότι πρέπει να προσπαθήσετε και να κερδίσετε πίσω τις απώλειές σας το συντομότερο δυνατόν;
- Όταν στοιχηματίζετε και σας τελειώνουν τα χρήματα, αισθάνεστε χαμένοι και απελπισμένοι και νιώθετε την ανάγκη να  στοιχηματίσετε ξανά το συντομότερο δυνατόν;
- Στοιχηματίζετε μέχρι να σας τελειώσουν τα χρήματα;
- Έχετε πει ψέματα, κλέψει ή δανειστεί μόνο για να βρείτε χρήματα για να στοιχηματίσετε ή για να πληρώσετε χρέη από στοιχηματισμό;
- Νιώθετε καταθλιπτικοί ή ακόμη έχετε τάσεις αυτοκτονίας λόγω του στοιχηματισμού σας;


Εάν απαντήσατε θετικά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε ο εθισμός στον τζόγο όντως μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για εσάς και σας παρακαλούμε να αναζητήσετε βοήθεια και συμβουλές από κάποιον επαγγελματία.ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΖΟΓΟ

Το infobeto.com σας προτείνει ξενόγλωσσες αλλά και την Ελληνική υπηρεσία για βοήθεια κατά του Εθισμού. Οι ιστοσελίδες που θα διαβάσετε παρακάτω προσφέρουν υποστήριξη και καθοδήγηση. Κάθε σύνδεσμος περιέχει τηλέφωνα βοήθειας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε εμπιστευτική βοήθεια και υποστήριξη:

www.gamcare.org.uk
www.gamblersanonymous.org.uk
www.gamblersanonymous.org
www.ncpgambling.org
www.kethea.gr (για βοήθεια στα Ελληνικά)

Αν κάποιος πιστεύει ότι έχει πρόβλημα σχετικό με τα τυχερά παιχνίδια (ή πιστεύει ότι έχει πρόβλημα κάποιος συγγενής του ή φίλος του), μπορεί να απευθυνθεί στην τηλεφωνική γραμμή 1114, ψυχολογικής υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ για τους εθισμένους παίκτες.
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται βοήθεια και καθοδήγηση στον ίδιο, στους συγγενείς ή στους φίλους του.

- Η Γραμμή Βοηθείας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00έως τις 21:00 με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό, όπως κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους.
- Στόχος του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εθισμού με τα τυχερά παιχνίδια, μέσω προσωπικών συναντήσεων, να απεξαρτηθούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


Τα online τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα απαγορεύονται για ηλικές κάτω των 21 ετών. Οι εταιρείες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων πρέπει να διαθέτουν πολλούς τρόπους ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι κανένας κάτω των 21 δεν έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό παιχνίδι. Στην προσπάθεια να αποτραπεί η πρόσβαση σε ανήλικους, προτείνουμε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε προγράμματα φίλτρων σε κάθε συσκευή με διαδικτυακή πρόσβαση που μπορεί να χρησιμοποιείται από ανήλικους. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να ελέγχετε και να μπλοκάρετε το περιεχόμενο βάζοντας κωδικό που θα αποτρέπει την πρόσβαση σε απαγορευμένες ιστοσελίδες και να τις κάνει απρόσιτες σε ανήλικους.

Το infobeto.com σας προτείνει για πρόγραμμα φιλτραρίσματος:
www.netnanny.com
www.cybersitter.comΒΑΛΤΕ ΟΡΙΑ

Πριν παίξετε σε μια εταιρεία βεβαιωθείτε ότι σας παρέχουν τη δυνατότητα να ορίσετε εσείς τα ποσά που θέλετε να ποντάρετε, ή να ορίσετε το μέγιστο επιθυμητο όριο απωλειών σας, σε 24ώρη, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.ΑΥΤΟ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Πριν παίξετε σε μια εταιρεία βεβαιωθείτε ότι σας παρέχουν την δυνατότητα του αυτό-αποκλεισμού, είτε αυτός είναι για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (1 ή 2 μήνες) είτε επ’ αόριστον.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

Υπεύθυνος παίκτης είναι αυτός που:

- Παίζοντας τυχερά παιχνίδια ορίζει από την αρχή ένα χρηματικό ποσό και δεν το ξεπερνάει για κανένα λόγο.
- Δεν δανείζεται χρήματα για να παίξει.
- Δεν παίζει τα χρήματα που προορίζονται για άλλες καθημερινές του ανάγκες.
- Δεν προσπαθεί να «ρεφάρει» ρισκάροντας επιπλέον χρήματα.
- Είναι συνειδητοποιημένος και πιστεύει ότι δεν μπορεί να επηρεάσει το τυχερό παιχνίδι.
- Αποφεύγει να ξοδεύει πολύ συχνά μικρά ποσά ή ρέστα για να συμμετάσχει σε τυχερό παιχνίδι.
- Αποφεύγει να θεωρεί το παιχνίδι ως λύση των προβλημάτων του και των ανησυχιών του.
- Δεν δανείζεται ποτέ χρήματα για να παίξει.
- Θεωρεί ότι τα χρήματα που δαπάνησε για να παίξει είναι το αντίτιμο που πληρώνει κανείς για να διασκεδάσει.
- Δεν ψεύδεται στα αγαπημένα του πρόσωπα για τα χρήματα που ξόδεψε ή το χρόνο που αφιέρωσε παίζοντας.
- Ζητάει βοήθεια απο ειδικούς όταν αντιλαμβάνεται ότι τείνει να ξοδεύει παραπάνω ή να παίζει συχνότερα.
- Δεν αφήνει την εργασία του ή τις σπουδές του για να παίξει.
- Δεν παίζει όταν αισθάνεται λυπημένος, μόνος, βαριεστημένος, φορτισμένος ή αγχωμένος.
- Βάζει πάντα όρια στο παιχνίδι και δεν τα ξεπερνάει ΠΟΤΕ!!!
- Σταματάει να παίζει όταν ξεπερνάει το προκαθορισμένο χρηματικό όριο.
- Έχει συναίσθηση του χρονικού διαστήματος που παίζει και των ποσών που ξοδεύει.
- Κάνει χρήση της δυνατότητας για αυτοπεριορισμό στις περιπτώσεις που είναι εφικτό.
- Ενημερώνεται σχετικά με τις πιθανότητες κέρδους.

 ΠΡΟΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ή ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ


Για τον παίκτη που έχει ξεπεράσει τα όρια με την ενασχόλησή του με τα τυχερά παιχνίδια, είναι σημαντικό να αντιληφθεί ότι:

- Δεν είναι μόνος με το πρόβλημα του και μπορεί να βρει κατανόηση και στήριξη είτε σε οικεία του πρόσωπα είτε σε ειδικούς επιστήμονες,
- Είναι σημαντικό να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους άλλους,
- Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την εμφάνιση στερητικού συνδρόμου,
- Θα βοηθήσει τον εαυτό του βρίσκοντας δραστηριότητες που θα τον αποσπούν από τα τυχερά παιχνίδια.


Η βοήθεια και συμπαράσταση συγγενών και φίλων των παικτών, που αντιμετωπίζουν εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια, μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας σε ότι αφορά την απεξάρτησή τους από αυτά.
Βοηθάμε τον εθισμένο φίλο μας όταν:

- Τον δεχόμαστε όπως είναι καθώς με το να τον καταδικάζουμε μπορεί να επιδεινώσουμε την κατάστασή του,
- Τον παρακινούμε να συνειδητοποιήσει την εξάρτησή του,
- Του εξηγούμε ότι είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του
- Του δίνουμε κίνητρο για να αλλάξει,
- Τον προτρέπουμε να δεχτεί βοήθεια από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας ή από ομάδες αλληλοβοήθειαςΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ!

Infobeto.com: Τα πάντα για το στοίχημα!

Το infobeto.com θεωρείται το πρώτο site που δραστηριοποιείται και συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη του χώρου των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Είναι εξάλλου και το παλιότερο σάιτ για το στοίχημα , από το 2001, που παραμένει στις επάλξεις και έχει την εμπειρία την γνώση και την ηθική να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των γεγονότων ώστε να προστατεύει τους παίκτες του στοιχήματος αλλά και την ίδια την αγορά.

Στο infobeto αρθρογραφούν και σας συμβουλεύουν έμπειροι παίκτες για το στοίχημα και παράλληλα θα βρείτε αναλύσεις και στοιχηματικές προτάσεις από επιλεγμένους επαγγελματίες παίκτες που επιδεικνύουν απόλυτο σεβασμό στον αναγνώστη κάτω από αυστηρούς κανόνες. 

Forum

Διαθέτει το μεγαλύτερο forum τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Αριθμεί περισσότερα από 13.000 εγγεγραμμένα μέλη και έχουν αναρτηθεί εκατομμύρια μηνύματα! Θεωρείται σημείο συνάντησης των περισσοτέρων ανθρώπων της αγοράς και των παικτών για διαβουλεύσεις, συμβουλές, ενημερώσεις, ανταλλαγής πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων με εταιρείες κλπ.  

Κοινωνικό έργο

Tο Ιnfobeto εκτός των άλλων είναι συνυφασμένο και με την ανθρώπινη υπόσταση και το αποδεικνύει με το κοινωνικό του πρόσωπο. Στα παιδάκια από τα ορφανοτροφεία του Λύρειου Ιδρύματος, της Αγίας Άννας ή από όποιο άλλο προταθεί από τους αναγνώστες μας,  τους χαρίζουμε ένα παραπάνω χαμόγελο στα προσωπάκια τους, που για εμάς είναι ότι πολυτιμότερο στον κόσμο.  Όλη η κοινότητα του infobeto βοηθά πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει και αγάπη... Όσο κι αν ψάξετε, δε θα βρείτε πιο "άχαστο" στοίχημα από αυτό!   

Στοίχημα - Υπεύθυνο παιχνίδι

Το site μας υποστηρίζει στο έπακρο όλους τους κανόνες για υπεύθυνο στοιχηματισμό και έχει συντάξει και αναρτήσει από τους πληρέστερους οδηγούς γι αυτό.

infobeto on facebook Google+ infobeto on linkedin infobeto feed contact infobeto infobeto on twitter